NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Veritabanı tablolarını yaratmak, bu veride değişiklik yapmak ve geçersiz verileri silmek gibi işlemlerin yapılmasını sağlayan
ve veritabanının yönetimini sağlayan yazılım sistemleri: VTYS, olarak adlandırılır.

VTYS'nin amacı:
-Veri tablolarının bütünleşik olarak güvenli biçimde saklanması ve işlenmesidir.
-Veri tabanı yaratıldıktan sonra yetkili kişilerce kullanılmaya başlanır. Bu kişiler ve yetkileri veritabanı yöneticisi tarafından belirlenir.
Veri tabanının güvenliği ve bakımı yine bu kişi tarafından sağlanır.

Veritabanının getirdiği kolaylıklar:
-Gereksiz veri tekrarını önler. Veriler ilişkisel olarak tutulduğundan verilerin farklı tablolara tekrar tekrar girilmesi önlenir. (Data Redundancy)
-Aynı verilerin tekrarı önlendiğinden RAM ve HDD israfını önler.
-Veritabanı sistemlerinde veriler üzerinde işlem yapmak için sorgulama dili "SQL" kullanılır.

-Veri bütünlüğü sağlanır (Data Integrity) verinin doğruluğunu ve tutarlılığını anlatmaktadır.
-Veri bir bütün olarak yönetilir. Veritabanı nesneleri başka başka uygulamalar tarafından paylaşılabilir.
(Hepsi aynı yere bağlı şekil bunu anlatıo)
A---|------|
B---|xxx |
C | |

-Eski dosya sistemlerine göre daha hızlı ve güvenlidir.
-Uygulama programlarından bağımsız olarak çalışmasıdır.
-Verilerin daha güvenli saklanmasını sağlar.
-Verilerin yedeklenmesi ve onarılması daha kolaydır.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.