NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Pick149 - Strona 80. - Mandaryn
odporność suplement

Bywa, że po kilkudziesięciu latach stosowania operacji okazuje się jednak, że nie jest ona skuteczniejsza, niż placebo. Autor komiksu chce jednak, abyś nie miał tego rodzaju pytań i wątpliwości. To naprawdę jest normalne, że w związku z tym ludzie mają wątpliwości. Przykro patrzeć, jak ludzie w nie wpadają. Jak można twierdzić, że wyeliminowaliśmy ją w ten sposób? Ktoś przyjmuje zakłady jak odpowiedzą bakterie? Bądź ostrożny, kiedy dostrzegasz, że ktoś próbuje grać na Twoich emocjach. Tak trudno im pogodzić się z faktami, że ktoś mógłby ryzykować zdrowie ich dzieci. Czy dla tej statystycznie znikomej różnicy warto ryzykować własne zdrowie, poddając się drakońskiemu truciu organizmu i drastycznemu obniżeniu komfortu życia? Przewiduję, że lekarz przyszłości będzie raczej doradzać jak żyć, aby zachować zdrowie, niż aby leczyć choroby. Dr. Jacobson (z uważanej za bardzo prestiżową Mayo Clinic) stworzył prezentację do rozdania dla lekarzy, aby pomóc im rozmawiać z ludźmi, którzy nie chcą szczepić. Aby zminimalizować koszty i zmaksymalizować zyski? Mimo wszystko jesteśmy zapewne wdzięczni za rozwój technologii, również medycznych.

Ale co się dziwić, skoro mowa jest o szczepieniach. Czy wiesz, że “W ciągu kilku lat wykazano błędność twierdzeń w około dwóch trzecich badań opublikowanych w najlepszych czasopismach medycznych. Nagroda dobroczyńcy medycznego dekady wędruje jednak w ręce pediatry Enrique Smitha, jednego z koordynatorów badań nad nową szczepionką, podczas której testowania zmarło dwanaścioro dzieci. Dlatego sceptycznie podchodzę do fanfarów oznajmiających rzekome zwycięstwo nad czymś. “W 2002 r. amerykański Narodowy Instytut Serca, Płuc i Krwi zakończył ośmioletnie badania nad czterema grupami leków służących do obniżenia ciśnienia. Jak podaje „The Independent”, od 2005 roku amerykańskie i europejskie koncerny farmaceutyczne przeprowadziły na terenie Indii testy blisko 1600 różnych leków na 150 tysiącach ludzi. Ten tytuł - jak zobaczysz - wyznacza poziom całego “komiksu”. Chce, abyś myślał o prewencyjnych szczepieniach tak jak o interwencjach medycznych: jakby te pierwsze były tak samo skuteczne, bezpieczne, niezawodne i pozbawione alternatyw co np. składanie złamanej kości. Zapewne chce, abyś podświadomie przyjął taki tok myślenia: skoro powyższe jest prawdą, to wszystko, co jest częścią owego rozwoju musi być lepsze, niż cokolwiek do tej pory. Ale co się dziwić, skoro mowa jest o szczepieniach. I do nas będzie tyczyło się niemieckie przysłowie: Co z tego, że idziemy ciągle do przodu, skoro droga prowadzi donikąd? Hipoteza jest taka: walka z chorobami to droga donikąd, jak walka z ciemnością.


Rozwój jest przecież zawsze dobry, prawda? Uczyć jak zapalać światło, a nie jak walczyć z ciemnością. Czy wiesz, co jest najczęstszymi przyczynami zgonów w tak zaawansowanym technologicznie kraju jak USA? Od roku 1986 ofiarom szczepień w USA wypłacono z rzeczonego funduszu prawie dwa miliardy dolarów odszkodowań. ” “Dobrze nam idzie, wydajemy miliardy na walkę z tą chorobą. Szczepienia wprowadzono powszechnie w 1961 roku i w latach siedemdziesiątych tężec był chorobą rzadko dotykającą dzieci w Wielkiej Brytanii. Technologie medyczne rozwinęły się w ciągu ostatnich 100 latach bardziej, niż w całej historii ludzkości. Z kolei firma MSD za sprzedaż szczepionek przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego uzyskała 8 mld USD w ostatnich siedmiu latach. Ogólnie szacuje się, że szczepionka przeciwko ospie chroni przez okres 3-5 lat, co oznacza, że nawet osoby szczepione w przeszłości mogą zachorować na ospę. Moim zdaniem za zbrodnie przeciwko ludzkości powinien zostać pozbawiony prawa wykonywania zawodu. Rozwój jest przecież zawsze dobry, prawda? Czy to prawda? Tak.

Zobacz, jaki rozwój! Ale w dziedzinie marketingu i dojenia pacjentów. Jeśli będziemy bezkrytycznie zapatrzeni w rozwój i technologie, nie będziemy szukać dróg do budowy takiej cywilizacji, której rozkwit nie skutkuje epidemią chorób cywilizacyjnych. Autor zapewne chciał powiedzieć (lecz poniosły go emocje), że kiedyś ofiary chorób zakaźnych widać było częściej. Kiedyś ofiary chorób zakaźnych widzieliśmy na każdym kroku. Czyli zamieniamy jedne ofiary na inne? Nie istnieje bezpośrednie połączenie między tętnicami sercowymi a podwiązywanymi arteriami, a więc blokowanie tych drugich nie zwiększa przepływu krwi w sercu. Zawsze istnieje ryzyko. Wierzysz w szczepionki (że Cię ochronią, że nie spowodują skutków ubocznych) lub we własny układ odpornościowy. Re: Omikron to nie SZCZEPIONKA dzbanki. Ale nawet jeśli już znamy poprawne normy musimy pamiętać o zjawisku kumulatywności. Przyznał to sam autor komiksu (twierdząc jednak że są w ilości nie przekraczającej normy). Może autor za dużo czasu strzela w grach komputerowych lub zbyt często ogląda hollywodzkie megahity. Jeśli jednak autor miał na myśli przeciwników przymusu szczepień oraz sceptyków w stosunku do szczepień, to dlaczego nie porównać ich do takich wirusów: Wirus - niedoceniony sprzymierzeniec.


Website: https://covircontrol.pl/sklep/covir-control-complex/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.