NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. K. Makuszyńskiego W Koźminie Wlkp
35. Golcz A., Politycka B., Seidler-Łożykowska K. 2006. The effect of nitrogen fertilization and stage of plant development on the mass and quality of sweet basil leaves (Ocimum basilicum L.). 40. Politycka B., Seidler-Łożykowska K. 2009. Phytotoxicity and phenolic compounds content in soil during long-term cultivation of lemon balm (Melissa officinalis L.) and its effect on herb yield essential oil content. 42. Politycka B., Adamska D. 2009. Związki fenolowe zachodzące w resztkach korzeniowych jabłoni dodatkowo ich fitotoksyczność. 41. Golcz A., Politycka B. 2009. Contents of chlorophyll and selected mineral components and the yield of common thyme (Thymus vulgaris L.) at differentiated nitrogen fertilization. 48. Szopińska D., Politycka B. 2016. The effects of hydro- and osmopriming on germination, vigour and hydrolytic enzymes activity of common zinnia (Zinnia elegans Jacq.) seeds. 30. Politycka B., Kubiś J. 1999. Changes in free polyamine content and di- and polyamine oxidase activity in cucumber roots under allelochemical stress conditions. 47. Jóźwiak W., Mleczek M., Politycka B. 2016. The effect of exogenous selenium on the growth and photosynthetic pigments content of cucumber seedlings. 1. Wójcik-Wojtkowiak D., Kaczmarek W., Kiełczewski M., Politycka B. 1990. Tworzenie i zalety substancji fenolowych a ich waga w ograniczaniu produkcji upraw monokulturowych. 25. Wójcik-Wojtkowiak D., Politycka B., Weyman-Kaczmarkowa W. 1996. The use of pig- slurry composts in greenhouse horticulture.

15. Wójcik-Wojtkowiak D., Politycka B., Pędziwilk Z. 1995. Pig slurry as raw material to obtain horticultural composts. 3. Wójcik-Wojtkowiak D., sprawdzian , Schneider M., Perkowski J. 1989. Physiological activity of allelochemicals arising during the decomposition of plant materials. 17. Politycka B. 1995. Peroxidase activity in cucumber roots under allelochemical stress conditions. 38. Politycka B., Gmerek J. 2008. Effect of ferulic and p-coumaric acids on the activity of hydrolytic enzymes and the growth of radicles in germinating seeds of cucumber and pea. 39. Politycka B., Gmerek J. 2008. Lignification and growth inhibition of apple roots induced by phenolic compounds from root residues. 39. Adamska D., Politycka B. 2003. A comparison of cabbage, cucumber, cress and radish susceptibility to phenolic metabolites occuring in apple tree tissues. 38. Politycka B., Golcz A. 2003. Zawartość barwników chloroplastowych i antocyjanowych w liściach bazylii wonnej (Ocimum basilicum L.). 34. Golcz A., Politycka B., Bosiacki M. 2006. Wielokrotne użytkowanie podłoży w kulturze oberżyny (Solanum melongena L.).

32. Golcz A., Politycka B. 2001. Właściwości fizyko-chemiczne podłoża wielokrotnie użytkowanego w kulturze papryki. 10. Weyman-Kaczmarkowa W., Wójcik-Wojtkowiak D., Politycka B. 1993. Zmiany biologicznych właściwości kompostowanej gnojowicy. 8. Politycka B., Wójcik-Wojtkowiak D. 1993. Zmiany właściwości błon cytoplazmatycznych w warunkach stresu allelochemicznego. 2. Politycka B., Grabikowski E. 1983. Zmiany ultrasłabej biochemiluminescencji (USBCL) kiełkujących nasion ogórka pod wpływem substancji fitotoksycznych. 7. Politycka B., Wójcik-Wojtkowiak D. 1992. Ograniczenie zdolności sorbcyjnej systemu korzeniowego ogórka pod wpływem allelochemicznych związków fenolowych zamkniętych w podłożu. 12. Politycka B., Wójcik-Wojtkowiak D. 1993. Glucosylation as response to phenolic allelochemicals. 2. Politycka B. 2002 Physiological responses of cucumber to allelochemicals of phenolic compounds. 37. Politycka B. 2002 Physiological responses of cucumber to allelochemicals of phenolic compounds. 36. Tylkowska K., Dorna A., Politycka B., Zieliński G. 2002. Wpływ preparatów i ekstraktów pochodzenia roślinnego na rozwój grzybów patogenicznych wyizolowanych z nasion cebuli. 41. Dorna H., Tylkowska K., Politycka B., Wasilewska D., Szopińska D. 2003. The efficacy of plant extracts in controlling seed-borne fungi of cabbage. Acta Physiol. Plant. 23, 3, suppl. Acta Physiol. Plant., 23 (3): suppl.


Scientific Publishers (India), Jodhpur, 2007. Tytuł oryginału: Koakce a kompetice vysšich rostlin. Scientific Publishers (India), Jodhpur, 2006. Tytuł oryginału: Allelopaticzeskoje poczwoutomlienije. 11. Politycka B., Wójcik-Wojtkowiak D. 1993. Fitotoksyczność podłoży szklarniowych także perspektyw ich detoksykacji. 9. Politycka B., Wójcik-Wojtkowiak D. 1993. Wpływ biohumusu na ustępowanie zjawiska zmęczenia podłoży użytkowanych często w uprawie szklarniowej ogórka. 4. Politycka B., Wójcik-Wojtkowiak D. 2001. Mechanizmy oddziaływań allelopatycznych. 6. Politycka B., J.-Q. 20. Politycka B., Wójcik-Wojtkowiak D. 1995. Stres allelochemiczny a intensywność transpiracji i wielkość sorbcyjna korzeni u roślin ogórka. 1. Politycka B., Krzywański Z. 1980. Powstawanie korzeni przybyszowych z węzłów dwóch odmian jęczmienia i poziom auksyn, aktywność oksydazy IAA i peroksydazy. 4. Politycka B., Wójcik-Wojtkowiak D. 1991. Causes of negative influence of phytotoxic substances on growth and crop of cucumber. 6. Wójcik-Wojtkowiak D., Politycka B., Mielcarz B. 1991. Zjawisko allelopatii w monokulturowej uprawie kukurydzy. 5. Politycka B., Wójcik-Wojtkowiak D. 1991. rozprawka podłoży wielokrotnie branych w uprawie szklarniowej ogórka. 3. Wójcik-Wojtkowiak D., Weyman-Kaczmarkowa W., Politycka B. 1999. Research on allelopathy in Poland. 19. Wójcik-Wojtkowiak D., Politycka B., Weyman-Kaczmarkowa W., Mielcarz B. 1995. Utylizacja gnojowicy poprzez kompostowanie.

26. Wójcik-Wojtkowiak D., Politycka B. 1997. Wpływ nawożenia kompostem z gnojowicy świńskiej na budowa azotanów w warzywach. 28. Weyman-Kaczmarkowa W., Wójcik-Wojtkowiak D., Politycka B. 1998. Rozwój mikroflory ryzosferowej i ukorzenianie sadzonek pelargonii na tle wzbogaconym w kompost z gnojowicy świńskiej. 23. Wójcik-Wojtkowiak D., Weyman-Kaczmarkowa W., Politycka B. 1998. Allelopathy in monocultures of cereals. 2. Wójcik-Wojtkowiak D., Politycka B., Weyman-Kaczmarkowa W. 1998. Allelopatia. 22. Wójcik-Wojtkowiak D., Kaczmarek W., Politycka B. 1995. Allelopatia w uprawach monokulturowych zbóż. 13. Wójcik-Wojtkowiak D., Kaczmarek W., Politycka B. 1994. Allelopatyczne wyniki w monokulturze zbóż. 3. Politycka B., Lipińska H. 2005. Pot cultures: simple tool and complex problem. 43. Politycka B. and Lipińska H. 2004. Pot cultures - simple tool and complex problem. 42. Politycka B. and Bednarski W. 2004. Free radical changes in cucumber roots induced by hydroxycinnamic acids. 40. Politycka B., Kozłowska M., Mielcarz B. 2003. kartkówka of peroxidase and lipoxygenase in cucumber response to allelochemical stress induced by hydroxycinnamic acids.


Website:
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.