NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

SLOT PG ทดลองเล่น Fortune Tiger

SLOT PG ทดลองเล่น Fortune Tiger เกมใหม่ล่าสุดจากค่ายยอดฮิตอย่าง slot pg บนเว็บไซต์สมาชิกใหม่ที่ได้รับจำนวนมากในหมู่นักเดิมพันออนไลน์ ในตำนานเะล่าว่ามีจักรพรรดิอายุนับพันปีที่ดูแลอาณาจักรที่เป็นอมตะ เคล็ดลับสู่ความเป็นอมตะคือเสือโคร่งสีทองหายากซึ่งคอยอยู่ข้างเคียงเขาเสมอในฐานะผู้พิเทักษ์ มันมีขนที่สวยสดงดงามเปร่งประการรวมทั้งดวงตาสีทองคำที่สามารถล่อใจผู้ที่ดูได้ เสือจะออกลูกหนึ่งครั้งทุกๆ12 ปี และก็ปีนี้เป็นปีหนึ่งในปีนั้น จักรพรรดิรู้สึกตื่นเต้นมากมายที่จะชวนผู้คนมาร่วมเป็นประจักษ์พยานในปาฎิหาริย์ สำหรับเพื่อการกำเนิดของเสือโคร่งสีทองคำรวมทั้งรับพรด้วยโชคชั่วชีวิต ร่วมเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งในการรับโชคลาภที่ปีมงคลที่จะเสริมดวงโชคชะตาและความมั่งคั่งเป็นสล็อตวีดีโอ 3 รีล 3 แถว ที่มีการหมุนรอบและก็ตัวคูณ x10 ฟีเจอร์ FortuneTiger บางทีอาจถูกเรียกใช้แบบสุ่มระหว่างการหมุนอะไรก็แล้วแต่เมื่อสัญลักษณ์ท้ังหมดบนรีลเกี่ยวเนื่องกับการชนะ การชนะจะถูกคูณด้วย x10 จะมีค่าทดแทนจะสูงถึง 91.81% เกมนี้มีอัตราการคูณสูงสุดที่ x2500 เลยทีเดียว

การเล่นเกมสล็อต Fortune Tiger
Fortune Tiger เป็นเกมสล็อตวีดีโอ 3 รีล 3 แถว ที่มีการหมุนรอบรวมทั้งตัวคูณ x10 สัญลักษณ์ Wild สามารถแทนที่เครื่องหมายใดก็ใด ฟีเจอร์ Fortune Tiger บางทีอาจถูกเรียกใช้แบบสุ่มระหว่างการหมุนใดๆก็ตามแม้มี 1 หรือมากยิ่งกว่าสัญลักษณ์เพิ่ม (ทั้งเครื่องหมายสุ่มเลือกหรือเครื่องหมาย Wild) ปรากฎบนวงล้อ วงล้อทั้งสิ้นจะหมุดอีกรอบ เมื่อเครื่องหมายทั้งผองบนรีลเกี่ยวโยงกับการชนะ การชนะจะถูกคูณด้วย x10

ไลน์พนันที่ชนะรางวัล ในเกมนี้มีทั้งหมดทั้งปวง 5 ไลฟ์เดิมพัน โดยการชนะรางวัลจำเป็นที่จะต้องเรียงจากซ้ายไปขวาเพียงแค่นั้นและก็จะต้องเรียงสัญลักษณ์แบบเดียวกัน 3 ตัว มากสุดถึง 5 ตัว ตามไลฟ์เดิมพันที่ระบุ แล้วก็การหมุน 1 ครั้งสามารถชนะได้มากกว่า 1 ไลฟ์เดิมพัน
อัตราการจ่ายเงินรางวัลของเครื่องหมาย เครื่องหมายในเกมส์นี้จะมีทั้งหมดทั้งปวง 7 เครื่องหมาย โดยแต่ละเครื่องหมายมีอัตราการชำระเงินรางวัลที่แตกต่างกัน การจ่ายเงินรางวัลขึ้นกับเงินวางเดิมพันที่เลือกด้วยด้วยเหมือนกัน
สัญลักษณ์พิเศษและฟีเจอร์โบนัสแจ็คพอต สัญลักษณ์ Wild สามารถแทนที่สัญลักษณ์ใดก็ได้ เพื่อเพิ่มอัตราการชนะรางวัลแล้วก็แจ็คพอตต่างๆมากขึ้น มีโอกาสได้รางวัลทั้ง Mega Win , Super Win รวมทั้ง SuperMega Win สัญลักษณ์ก้อนทองคำ จะเป็นเครื่องหมายที่มีอัตราการจ่ายเงินรางวัลสูงที่สุด เป็นอันกับที่หนึ่งของเกม
Read More: https://slotpg.live/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.