NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

KoobehKoli/Money Robot - KoobehKoli - 0199
آیا خرید خانه در ترکیه قیمت مشخصی دارد ؟

ضمنا قابل توجه ترین مثال از این بازیافت هایی که انجام میشد ، استفاده دوباره از مجسمه های معروف بنام سر مدوسا ( Medusa ) به عنوان پایه ستون های واقع در ضلع شمال غربی آب انبار می باشد و اینکه طبق سنت یکی از این سر ها برعکس شده و دیگری به کناره روی زمین قرار گرفته است تا نگاه کشنده مدوسا را خنثی کنند و با این توصیفات حقیقت این جا است که این نحوه قرارگیری جهت دستیابی به اندازه مناسب برای قرار گرفتن ستون ها بوده باشد که این موضوع محتمل تر است و توجه داشته باشید که این آب انبار به دلیل قرار گرفتن درست زیر محلی که زمانی یک باسیلیکا رومی ( به معنای یک ساختمان بزرگ ، باز و عمومی که در آن معاملات تجاری و قانونی صورت می گرفتند ) قرار داشته است ، این مکان آب انبار باسیلیکا نام گرفته شده است .

آب انبار باسیلیکا آب انبار باسیلیکا به دستور امپراتور بیزانسی " زوستینین اول " در سال 532 بعد از میلاد ساخته شده است و توجه داشته باشید که این آب انبار در حدود 138 متر طول و 64/6 متر عرض مساحتی حدود 1000 متر مربع را اشغال کرده و در ضمن این آب انبار قادر به نگهداری 80000 متر مکعب آب در خود می باشد ؛ لازم به ذکر است که برای ساخت این بنا تاریخی زحمت بسیار زیادی کشیده شده است ، 336 ستون مرمر 9 متری که در 12 ردیف 28 ستونه به فاصله ی 4/9 متر از یکدیگر قرار گرفته اند این سازه را تقویت و نگهداری کرده است و اینکه گفته می شود که عمده این ستون ها از بازیافت مصالح ساختمان های بسیار قدیمی ( در فرایندی به نام spoliation ، به معنی چپاول ) و مصالح باقی مانده از ساخت جاذبه مهمی نظیر " ایا صوفیه " ساخته شده اند که از نقاط مختلف امپراتوری بیزانس به قسطنطنیه آورده شده بود و اینکه گفته ها حاکیست که بازیافت ستون ها به این علت بوده که صرفه جویی در هزینه یا افزایش اعتبار آب انبار حفظ شود .

بلندترین برج استانبول همان طور که در بالا گفتیم ، استفاده از باسیلیکا سیسترن در امپراتوری عثمانی دوامی نداشت و مورد استفاده قرار نگرفت و حتی این سرداب برای مدت ها به دست فراموشی سپرده شد و البته از آن جا که هیچ چیزی ثباتی ندارد ، این فراموشی تنها تا اواسط قرن 16 و سال 1545 میلادی توانست ادامه پیدا کند و درست در این زمان ، دانشمند و مکان نگاری فرانسوی به نام پتروس جولیوس ( P. Gyllius ) به فرمان فرانسوای اول، پادشاه وقت فرانسه به قسطنطنیه سفر کرد تا درباره نسخ خطی و باستانی روم شرقی تحقیقاتی کند و با خود ببرد و جالب است که یک روز جولیوس در حال گشت و گذار در اطراف ایاصوفیه بود که چیزهایی درباره یک چاه محلی به نام باسیلیکا سیسترن شنید که گوشش تیز شد و دنبال تحقیق از مردم محلی کرد که عموم مردم ادعا می کردند آب مورد نیاز خود را از زیرزمین وسیعی در همان نزدیکی ها، با سطل برمی دارند و گاه در آن جا ماهی گیری هم می کنند این نکته جرقه ای بود که در ذهن جولیوس زده شد .

خرید سوئیت ارزان در استانبول برخی از اتاق های هتل وایت هاوس چشم اندازی بسیار زیبا به محله سلطان احمد دارند که اقامت در این محله زیبای شهر استانبول را به تجربه ای بی نظیر برای میهمانان این هتل تبدیل خواهد کرد. قیمت آپارتمان در آنتالیای ترکیه وایت هاوس 22 اتاق زیبا و لوکس دارد که با امکانات بسیار خوب، اقامتی فوق العاده را پیش روی میهمانان این هتل قرار می دهند. 35 اتاق لوکس و زیبای این هتل به امکانات متنوعی چون تلویزیون، یخچال، اینترنت پرسرعت رایگان، سیستم تهویه مطبوع، وسایل سرمایشی و گرمایشی، مینی بار و … این هتل در فاصله نزدیکی از مسجد آبی و مسجد زیبای ایاصوفیه قرار گرفته و موقعیت مکانی بسیار خوب از جمله مهمترین دلایل محبوبیت آن در میان گردشگران به شمار می رود. این نوع خودروها قیمت بسیاری دارند و فقط آنها را در موزههای بزرگ به نمایش در میآورند. هتل فورسیزن علاوه بر اینکه در کنار بسیاری از جاذبه های فوق العاده و معروف شهر استانبول قرار گرفته به ایستگاه مترو هم نزدیک بوده و دسترسی بسیار خوبی را به سایر نقاط شهر استانبول برای میهمانان فورسیزن مهیا می کند. شما می توانید با خرید این آپارتمان های لوکس با نمای مدرن از مزایای ویژه ای برخوردار شوید، فقط با پرداخت ۳۰ درصد از قیمت ملک صاحب خانه شده و مابقی را در اقساط بلند مدت ۳۰ ماهه پرداخت کرده و نیز صاحب یک ملک در یکی از جذاب ترین برج های استانبول در کشور ترکیه شوید و از نقاط بسیار مهم دیگر محل قرار گیری این برج در کنار مرکز تجاری و هتل جمیرا و منطقه بیلیک دوزو است و در کل اگر به دنبال مجموعه ای لوکس و سبکی منحصر به فرد میگردید بی شک این انتخاب کاملا متناسب با خواسته شما می باشد . ᠎Th is c᠎on tent was generated  with GSA Content Gen er at or  DEMO!

Homepage: https://koobeh.net/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-kb194
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.