NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

SLOT PG ทดลองเล่น Fortune Tiger

SLOT PG ทดลองเล่น Fortune Tiger เกมใหม่ปัจจุบันจากค่ายยอดฮิตอย่าง slot pg บนเว็บสมาชิกใหม่ที่ได้รับจำนวนไม่ใช่น้อยในหมู่นักเดิมพันออนไลน์ ในตำนานเะล่าว่ามีจักรพรรดิอายุนับพันปีที่ดูแลอาณาจักรที่เป็นอมตะ เทคนิคสู่ความเป็นอมตะคือเสือโคร่งสีทองหายากซึ่งรออยู่เคียงคู่เขาเสมอในฐานะผู้พิเทักษ์ มันมีขนที่สวยงามเปร่งประการและก็ดวงตาสีทองคำที่สามารถล่อใจผู้ที่มองได้ เสือจะคลอดหนึ่งครั้งทุกๆ12 ปี และปีนี้เป็นปีหนึ่งในปีนั้น จักรพัตราธิราชรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะเชิญชวนผู้คนมาร่วมเป็นพยานในปาฎิหาริย์ สำหรับเพื่อการเกิดของเสือโคร่งสีทองคำและก็รับพรด้วยโชคชั่วชีวิต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในการรับโชคลาภที่ปีมงคลที่จะเสริมดวงโชคชะตารวมทั้งความร่ำรวยเป็นสล็อตวีดีโอ 3 รีล 3 แถว ที่มีการหมุนรอบรวมทั้งตัวคูณ x10 ฟีเจอร์ FortuneTiger บางทีอาจถูกเรียกใช้แบบสุ่มระหว่างการหมุนใดๆเมื่อเครื่องหมายท้ังหมดบนรีลเกี่ยวโยงกับการชนะ การชนะจะถูกคูณด้วย x10 จะมีค่าตอบแทนจะมากถึง 91.81% เกมนี้มีอัตราการคูณสูงสุดที่ x2500 อย่างยิ่งจริงๆ

การเล่นเกมสล็อต Fortune Tiger
Fortune Tiger เป็นเกมสล็อตวีดีโอ 3 รีล 3 แถว ที่มีการหมุนรอบแล้วก็ตัวคูณ x10 สัญลักษณ์ Wild สามารถแทนที่สัญลักษณ์ใดก็ใด ฟีเจอร์ Fortune Tiger อาจถูกเรียกใช้แบบสุ่มระหว่างการหมุนใดๆก็ตามถ้าหากมี 1 หรือมากยิ่งกว่าเครื่องหมายเสริมเติม (ทั้งยังสัญลักษณ์สุ่มเลือกหรือสัญลักษณ์ Wild) ปรากฎบนวงล้อ วงล้อทั้งสิ้นจะหมุดอีกที เมื่อเครื่องหมายทั้งสิ้นบนรีลเกี่ยวเนื่องกับการชนะ การชนะจะถูกคูณด้วย x10

ไลน์พนันที่ชนะรางวัล ในเกมนี้มีทั้งหมดทั้งปวง 5 ไลฟ์พนัน โดยการชนะรางวัลจึงควรเรียงจากซ้ายไปขวาเพียงแค่นั้นและก็จะต้องเรียงเครื่องหมายเช่นเดียวกัน 3 ตัว มากสุดถึง 5 ตัว ตามไลฟ์พนันที่ระบุ แล้วก็การหมุน 1 ครั้งสามารถชนะได้มากกว่า 1 ไลฟ์พนัน
อัตราการชำระเงินรางวัลของสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ในเกมส์นี้จะมีทั้งผอง 7 สัญลักษณ์ โดยแต่ละเครื่องหมายมีอัตราการจ่ายเงินรางวัลที่ไม่เหมือนกัน การชำระเงินรางวัลขึ้นอยู่กับเงินวางเดิมพันที่เลือกด้วยด้วยเหมือนกัน
เครื่องหมายพิเศษแล้วก็ฟีพบร์โบนัสแจ็คพอต เครื่องหมาย Wild สามารถแทนที่สัญลักษณ์ใดก็ได้ เพื่อเพิ่มอัตราการชนะรางวัลแล้วก็แจ็คพอตต่างๆมากขึ้น มีโอกาสได้รางวัลทั้งยัง Mega Win , Super Win และก็ SuperMega Win เครื่องหมายก้อนทองคำ จะเป็นสัญลักษณ์ที่มีอัตราการชำระเงินรางวัลสูงที่สุด เป็นอันกับอันดับหนึ่งของเกม
My Website:
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.