NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

MelkDarturk/Money Robot - Kharidmelktur - 889
اجاره و خرید خانه در ترکیه

ابتدا باید توجه داشته باشید که دلیل منطقی برای ارزان بودن یک ملک باید وجود داشته باشد در غیر اینصورت چه دلیلی دارد که ملکی را به قیمت ارزان به شما بفروشند؟ به همین دلیل حضور یک وکیل مجرب که به امور خرید ملک در کشور ترکیه اشراف داشته باشد می تواند به متقاضی خرید ملک کمک شایانی نماید. هیچ نیازی به حضور در ترکیه نیست و بدون حضور در ترکیه نیز میتوانید پاسپورت ترکیه را دریافت کنید. شما می توانید از اداره تاپو اطلاعات مربوط به ملک خود در آنکارا را استعلام نمایید و شرایط وام بانکی آن را بررسی کنید و دقت نمایید که خانه خریداری شده توسط شما وام بانکی تسویه نشده نداشته باشد. شاخص های اقتصادی نیز از جمله موارد مهمی هستند که در بحث اخذ اقامت ترکیه از طریق خرید ملک باید مورد بررسی قرار گیرند. جاذبه های متنوعی در ترکیه جلب توجه می کند و استفاده از یک هوای شگفت انگیز ، یک اقتصاد امیدوار کننده ، یک بازار بزرگ املاک و مستغلات و بسیاری از جاذبه های توریستی و تاریخی که باعث جذب گردشگر از سراسر جهان می شود ، پس سرمایه گذاری و اقامت در ترکیه از همه طرف توجیه اقتصادی دارد.این یک انتخاب سودآور و ایده آل است.

تا پیش از سال 2017 دولت ترکیه به اتباع خارجی که نسبت به خرید خانه در ترکیه - https://koobeh.net/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-nkb156 - اقدام میکردند یک سال اقامت موقت میداد. جملات مشابه این را زیاد شنیده ایم که:« او را از چند سال پیش می شناختیم، فکر می کردیم دوست ماست.» فرقی نمی کند دوستیتان چقدر عمیق باشد، همیشه قوانین خرید ملک در ترکیه را در اولویت قرار دهید و تنها از طریق تراکنش رسمی بانک ها پول ارسال کنید. وبسایت “ترکی پراپ” بهعنوان یک آژانس معاملات ملکی در ترکیه تمام مشتری های خود را درپروسه ی خرید ملک در خارج از کشور راهنمایی می کند. افراد خارجی با ملیت های مختلف 40000 دستگاه خانه خریدند و با وجود افرادی که از قبل ملک خریده بودند، بازار ملک در ترکیه به یک مقصد ایده آل تبدیل شد. بسیاری از شرکتهای سازنده شرایط پرداختی آسان چند ساله را برای خریداران در نظر می گیرند که با استفاده از این شرایط پرداخت براحتی میتوان صاحب خانه شد. همانطور که در قسمت های قبل گفتیم، در میان تمام کشورهای جهان، آسان ترین روش اخذ شهروندی یا پاسپورت دوم مربوط به کشور ترکیه است. ترکیه در بین کشورهای جهان ساده ترین قوانین صدور اقامت از طریق خرید ملک را دارد.

Homeland خرید خانه در ترکیه قیمت ملک در ترکیه شاید نسبت به برخی کشورهای اروپایی ارزانتر باشد اما قرار نیست خانهای ارزان بخرید. 300 میلیون تومان حدود 100000 لیر ترکیه میشود، با 100000 لیر شاید نتوانید خانه مناسبی در شهر استانبول پیدا کنید و با این بودجه بهتر است به فکر خرید خانه در شهرهای ارزانتری همچون همچون انکارا و ازمیر باشید. ما شرایطی را برای اخذ اقامت ترکیه به وجود آوردهایم که تحت این شرایط میتوانید با هزینه فقط 5000 لیر (15 میلیون تومان) اقامت ترکیه را دریافت کنید. قیمت ملک های ارزان در ترکیه از حدود ۴۰۰ میلیون تومان شروع می شوند. علاوه بر هزینه ای که برای خرید خانه در ترکیه میپردازید، هزینه های متفرقه اداری نیز برای این کار وجود دارد. 14. چه تفاوتی میان خرید ملک در برج ها و آپارتمان ها وجود دارد؟ به گفته مرکز آمار ترکیه، در دوازده ماه منتهی به آگوست اتباع عراقی با خرید ۴۶۳۱ واحد خانه، بزرگ ترین گروه بزرگ خریدار خارجی مسکن ترکیه بودهاند و ایرانی ها با خرید ۴۶۰۰ خانه در رده دوم این جدول قرارگرفته اند. ترکیه برای تسهیل در راستای پذیرش سرمایه گذاران خارجی، اقدام به ایجاد آژانس پشتیبانی و ارتقا سرمایه گذاری ترکیه (Investment Support and Promotion Agency of Turkey (ISPAT) ) کرده است و با ایجاد یکسری از اصلاحات قانونی توانسته سرمایه گذاران خارجی را به خود جذب نماید. This  po st w᠎as do ne by GSA C ontent Generat or D emov ersi on!

به این نکته نیز توجه کنید که خریداران خارجی که زبان ترکی را بلد نیستند باید از یک مترجم معتبر استفاده کنند. همان طور که در جای جای این مقاله به شما توضیح دادیم، همراه بودن یک کارشناس حرفهای که به درستی قوانین را بشناسد و بتواند به شما کمک کند بسیار مهم است. تنها زمانی قرارداد را امضا کنید که کاملا مطمئن باشید. قیمت ویلا در انکارا می خواهید برای زندگی طولانی مدت در ترکیه ملکی بخرید، باید در مورد مدارس موجود در مناطق مختلف نیز تحقیق کنید. بنابرین شما با خریداری ملکی به ارزش 60 هزار دلار آمریکا نیز قادر خواهید بود تا اقامت 3 ساله ترکیه از نوع توریستی که قابل تمدید تا 10 سال نیز هست را بدست آورید. در سال 2011 قیمت هر متر مربع در استانبول به صورت میانگین 1000 لیر بود که این عدد در سال 2019 به 4000 لیر رسیده است. آخرین هزینه ای که به قیمت خانه در ترکیه اضافه خواهد شد هزینه بیمه به ازای هر نفر با توجه به سن از ۳۰۰ تا ۸۰۰ لیر به صورت سالیانه خواهد بود. در صورت خرید ملک با ارزش بیش از 250 هزار دلار شما شهروند ترکیه محسوب میشوید و از تمام امکانات یک شهروند ترکیه بهرهمند خواهید شد.

Read More: https://koobeh.net/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-nkb156
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.