NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

SLOT PG ทดสอบเล่น Fortune Tiger

SLOT PG ทดลองเล่น Fortune Tiger เกมใหม่ล่าสุดจากค่ายยอดนิยมอย่าง slot pg บนเว็บสมาชิกใหม่ที่ได้รับจำนวนไม่ใช่น้อยในกลุ่มนักเดิมพันออนไลน์ ในตำนานเะล่าว่ามีพระราชาธิราชอายุนับพันปีที่ดูแลอาณาจักรที่เป็นอมตะ กลเม็ดสู่ความเป็นอมตะเป็นเสือโคร่งสีทองหายากซึ่งรออยู่ข้างเคียงเขาเสมอในฐานะผู้พิเทักษ์ มันมีขนที่สวยสดงดงามเปร่งประการและก็ดวงตาสีทองคำที่สามารถดึงดูดผู้ที่ดูได้ เสือจะคลอดลูกหนึ่งครั้งทุกๆ12 ปี แล้วก็ปีนี้เป็นปีหนึ่งในปีนั้น พระราชาธิราชรู้สึกตื่นเต้นมากมายที่จะเชิญชวนผู้คนมาเข้าร่วมเป็นพยานในปาฎิหาริย์ สำหรับเพื่อการเกิดของเสือโคร่งสีทองและก็รับพรด้วยโชคทั้งชีวิต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดสำหรับเพื่อการรับโชคลาภที่ปีมงคลที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตและความรวยเป็นสล็อตวีดีโอ 3 รีล 3 แถว ที่มีการหมุนรอบและก็ตัวคูณ x10 ฟีพบร์ FortuneTiger บางทีอาจถูกเรียกใช้แบบสุ่มระหว่างการหมุนอะไรก็แล้วแต่เมื่อเครื่องหมายท้ังหมดบนรีลเกี่ยวเนื่องกับการชนะ การชนะจะถูกคูณด้วย x10 จะมีค่าทดแทนจะสูงถึง 91.81% เกมนี้มีอัตราการคูณสูงสุดที่ x2500 เลยทีเดียว

การเล่นเกมสล็อต Fortune Tiger
Fortune Tiger เป็นเกมสล็อตวีดีโอ 3 รีล 3 แถว ที่มีการหมุนรอบและก็ตัวคูณ x10 เครื่องหมาย Wild สามารถแทนที่เครื่องหมายใดก็ใด ฟีพบร์ Fortune Tiger บางทีอาจถูกเรียกใช้แบบสุ่มระหว่างการหมุนใดๆก็ตามแม้มี 1 หรือมากกว่าสัญลักษณ์เพิ่มอีก (ทั้งยังเครื่องหมายสุ่มเลือกหรือสัญลักษณ์ Wild) ปรากฎบนวงล้อ วงล้อทั้งหมดจะหมุดอีกรอบ เมื่อสัญลักษณ์ทั้งสิ้นบนรีลเกี่ยวข้องกับการชนะ การชนะจะถูกคูณด้วย x10

ไลน์พนันที่ชนะรางวัล ในเกมนี้มีทั้งผอง 5 ไลฟ์พนัน โดยการชนะรางวัลจำเป็นที่จะต้องเรียงจากซ้ายไปขวาเพียงแค่นั้นและจำเป็นต้องเรียงเครื่องหมายเช่นเดียวกัน 3 ตัว มากมายสุดถึง 5 ตัว ตามไลฟ์พนันที่กำหนด และก็การหมุน 1 ครั้งสามารถชนะได้มากกว่า 1 ไลฟ์พนัน
อัตราการจ่ายเงินรางวัลของเครื่องหมาย สัญลักษณ์ในเกมส์นี้จะมีทั้งสิ้น 7 สัญลักษณ์ โดยแต่ละสัญลักษณ์มีอัตราการจ่ายเงินรางวัลที่แตกต่าง การจ่ายเงินรางวัลขึ้นกับเงินวางเดิมพันที่เลือกด้วยด้วยเหมือนกัน
เครื่องหมายพิเศษรวมทั้งฟีพบร์โบนัสแจ็คพอต เครื่องหมาย Wild สามารถแทนที่สัญลักษณ์ใดก็ได้ เพื่อเพิ่มอัตราการชนะรางวัลรวมทั้งแจ็คพอตต่างๆเยอะขึ้นเรื่อยๆ มีโอกาสได้รางวัลทั้ง Mega Win , Super Win และก็ SuperMega Win เครื่องหมายก้อนทองคำ จะเป็นสัญลักษณ์ที่มีอัตราการจ่ายเงินรางวัลเยอะที่สุด เป็นอันกับอันดับหนึ่งของเกม
Website: https://slotpg.live/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.