NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

MelkDarturk/Money Robot - Kharidmelktur - 863
محدودیت های خرید ملک در استانبول برای خارجی ها

آنها نگران هستند که بحران های اقتصادی جهان باعث رکود قیمت املاک در ترکیه شود. بسیار مهم است که در هر کشوری، در اینجا برای خرید آپارتمان در استانبول ترکیه، ابتدا از مسئول بنگاه بخواهید تا سند مالکیت واحد مورد نظر را نشان داده و از صحت آن اطمینان پیدا کنید. مزیت دیگر خرید ملک آماده در مقایسه با پیش خرید این است که بلافاصله واحد را تحویل می گیرید و می توانید هر زمانی که می خواهید در آن ساکن شوید. با توجه به جاذبههای بینظیر توریستی و گردشگری ترکیه، موقعیت آن بهعنوان یک کشور اروپایی- آسیایی، سالانه میلیونها نفر را بهعنوان مهاجر، گردشگر و سرمایهگذار به سمت خود جذب مینماید. برای مثال در محله های متوسط به بالا درشهر ازمیر شما می توانید یک خانه ۱۰۰ متری را با هزینه ای حدود ۳۰۰ هزار لیر خریداری نمائید. بنابراین می توان گفت هر شخص از زمان پیش خرید آپارتمان و ملک در ترکیه تا تحویل آن، حدود ۳۰ درصد به ارزش ملک شما در استانبول افزوده خواهد شد. قیمت ویلا در انکارا خرید خانه یا آپارتمان به ارزش 250 هزار دلار می توانید در مدت زمان کوتاهی شهروندی ترکیه و پاسپورت این کشور را دریافت نمایید. ᠎This conte᠎nt has  been w᠎ritten with GSA C᠎on te᠎nt Gener ator  DE MO!

🏡 اگر قصد خرید خانه یا آپارتمان در استانبول ترکیه را دارید می توانید با مشاوران مجرب اقامت 98 در زمینه املاک و مستغلات در ترکیه تماس بگیرید تا با توجه به شرایط و بودجه شما بهترین موارد را به شما معرفی کنند و در طول فرآیند انتقال مالکیت و اقدام برای دریافت اقامت و یا شهروندی ترکیه شما را همراهی نمایند. برخی پروژههای مسکونی در حال ساخت در استانبول از حمایت دولت ترکیه برخوردار هستند امکان گرفتن شهروندی ترکیه به محض امضای قرارداد پیشخرید و قبل از تکمیل پرداخت اقساط را دارند. براساس این قرارداد شما باید یک مبلغی را به عنوان بیعانه به صاحب ملک پرداخت کنید. در این مقاله جوانب مختلف خرید ملک آماده و پیش خرید خانه یا آپارتمان در ترکیه را بررسی می کنیم و توضیح می دهیم که چگونه تشخیص دهید کدام یک برای شما مناسب تر خواهد بود. برای خرید ملک در ترکیه گزینههای متنوعی هم از نظر نوع ملک و هم از نظر موقعیت در شهر ها و مناطق مختلف این کشور در دسترس می باشد. یکی از روش های سرمایه گذاری در ترکیه پیش خرید خانه در ترکیه است، پیش از این درباره روش های مختلف سرمایه گذاری در ترکیه صحبت کردیم و به خرید ملک در ترکیه هم اشاره کردیم در این مقاله به پیش خرید آپارتمان در ترکیه می پردازیم.
خرید خانه در ترکیه نی نی سایت This post has  been g en᠎erated with GSA C ontent  Gener ator DEMO.

خرید مسکن در ترکیه تا جایی که سال گذشته ایرانیان رتبه نخست را در خرید املاک ترکیه کسب کردند و امسال هم رتبه دوم را به خود اختصاص دادهاند در صورتی که بازار مسکن داخل کشور با کسادی شدیدی روبرو است. بنابراین با پیشخرید یک آپارتمان و یا ویلای در حال ساخت در ترکیه، پس از تحویل، بدون شک سود بسیاری کسب خواهید کرد. میتوان گفت که یک خانه 70 متری و تک خواب در استانبول قیمتی حدود 300 هزار لیر میباشد که به پول ایران 700 میلیون تومان میباشد. استانبول محله ها و منازل لوکس و گران قیمتی دارد. با توجه به این که دردسر ها و دغدغه ها در خرید ملک آماده کمتر است این روش محبوبیت بیشتری در میان سرمایه گذاران و مهاجران ایرانی دارد. به نظر میرسد ریسکهای خرید خانه در ترکیه ( یادگیری اضافی در اینجا ) از سوی ایرانیها چندان جدی گرفته نشده است. در نظر بگیرید که با توجه به قیمت ملکی که خریده اید باید مالیات بپردازید.

همانطور که گفتیم این نوع خرید ملک و سرمایه گذاری در ترکیه با سود چشمگیری همراه است ولی برای دست پیدا کردن به این سود باید صبر داشت تا ملک مورد نظر تکمبل و آماده بهره برداری شود. با توجه به پیشرفت هر ساله ملک هر چه زودتر اقدام کنید بیشتر سود خواهید کرد، کارشناسان NM Brand همیشه آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هستند. آنتالیا در چند سال اخیر مشکلی از لحاظ امنیت نداشته و این امر باعث اعتماد هر چه بیشتر سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این شهر شده است. بازار خرید ملک در کشور ترکیه این روزها نه تنها در بین ایرانیان بلکه بین سرمایهگذاران خارجی از دیگر کشورها نیز بسیار داغ است. کشور ترکیه همانطور که در بالا تر به آن اشاره کردیم، از جمله همسایگان کشور ایران می باشد و فاصله آنها از یکدیگر چیزی حدود سه ساعت می باشد و علاقمندان به اخذ اقامت و خرید ملک در ترکیه می توانند بدون ترس از فاصله، اقدام به خرید ملک در این کشور کنند چرا که فاصله بسیار کوتاه آن موجب میشود، شما هرگاه که احساس دلتنگی کردید به راحتی از طریق پرواز و در کوتاه ترین مدت زمان ممکن و حدود سه ساعت به ایران بازگردید و تفریح کنید.

Read More: https://koobeh.net/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7-kb169
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.