NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Bat dong san TPHCM Batdongsan24h.dev
Batdongsan24h.dev là website tiên phong tại Việt Nam trong việc hỗ trợ mạnh mẽ giao dịch online sản phẩm bất động sản thông qua hình ảnh thực chất lượng cao, định vị chính xác trên bản đồ trực tuyến Google Map, đặc biệt website phát triển giao diện riêng cho Ipad và các tablet là các thiết bị đi động ngày càng phổ biến hiện nay.

Phương châm hoạt động của Batdongsan24h.dev: khách hàng mô tả thật chi tiết và chính xác sản phẩm nhà – đất của mình với mục đích tiệp cận nhanh nhất với người mua, tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức so với phương thức giao dịch truyền thống: rao bán – hướng dẫn xem nhà – nghiên cứu – mặc cả… đôi khi mất cả hàng năm trời và công sức giao dịch.

bat dong san suốt quá trình hoạt động, bằng cách làm việc chuyên nghiệp, chính xác, tận tình, luôn hỗ trợ cho khách hàng, đội ngũ chuyên viên tư vấn luôn là cầu nối uy tín giữa chủ đầu tư và khách hàng.

Tự hào là “ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC – PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC F1” các dự án, khu đô thị của những chủ đầu tư Uy Tín tại Việt Nam như (Vingroup, Novaland, Vinhomes, Sunshine, Masterise Homes, Hồng Hà, Đất Xanh...)
Website: https://batdongsan24h.dev/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.