NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Money Robot - KoobehKoli - 0173
خرید ملک در استانبول عمل سودآور است

باسیلیکا به معنای محل عبادت است و سیسترن هم به معنای آب انبار و یا سرداب است. این شهر در کنار تنگه بسفر، دریای مرمره و دریای سیاه واقع شده است. هتل پریمیست تکسیم از هتل های ۳ ستاره در شهر استانبول است که در خیابان مشهور استقلال واقع شده است. رستوران بالای برج هرچند گران است، ولی امتیازش داشتن نمای استثنایی از استانبول است.بهترین زمان برای رفتن به برج گالاتای ترکیه، حوالی غروب آفتاب است؛ اما ما این برج را در ابتدای برنامه گذاشتیم تا با خیال راحت به دیدن آن بپردازید. در میان تمام دیدنیهای استانبول، یکی از محبوبترین و عجیبترین جاذبههایی که پیشنهادمیکنیم حتما به آن مراجعهکرده و از آن دیدنکنید، بزرگترین سرداب باقیمانده از امپراتوری روم شرقی، یعنی باسیلیکا سیسترن است، آبانباری باستانی که آمیزهای از تاریخ و جذابیت است. امروزه یکی از سازمانهای فرهنگی شهرداری استانبول، باسیلیکا سیسترن را ادارهمیکند و این مکان را بهعنوان یک موزه در اختیار مردم قراردادهاست و بازدید برای عموم آزاد است. A rt᠎icle was g᠎enerated by GSA Content Generator DEMO.

خرید اپارتمان در شیشلی استانبول در نزدیکی این هتل چندین مغازه، موزه، گالری های هنری و جاذبه های تاریخی مانند موزه معصومیت، موزه اورهان کمال، آب انبار باسیلیکا و غیره وجود دارند که بازدید از این مکان ها به صورت پیاده امکان پذیر است و به همه مسافران پیشنهاد می شود. نام کشور مکزیک برای همه ما نامی آشناست که با ذرت مکزیکی، موج مکزیکی و یا لباسها و کلاههای رنگی در زندگی ما جای گرفته است. در حالت کلی، همه افراد در ترکیه باید بیمه درمانی داشته باشند. سرمایه گذاران جهان امروزه توجه ویژه ای به این شهر ترکیه داشته اند و آپارتمان های این شهر امروزه توسط سرمایه داران اروپایی، عرب و … به گونه ای که فاصله این پروژه تا فرودگاه جدید استانبول حدود ۲۵ دقیقه و فاصله تا میدان تاکسیم حدود ۲۰ دقیقه می باشد. در صورت نیاز به هر وسیله ای روم سرویس در اختیار مسافران این هتل قرار دارد. فرودگاه آتاتورک حدودا در ۲۵ کیلومتری این هتل قرار دارد و به وسیله شاتل فرودگاهی قابل دسترس است.

باید دقت کنید که خرید ساختمان در سلطان احمد استانبول با مشورت و مشارکت شرکت های مهاجرتی و یا با وجود مترجم رسمی و قانونی صورت بگیرد زیرا ممکن است که ملک دارای بدهی عوارض شهرداری باشد و یا در رهن بانک باشد. تا به حال رویدادهای ملی و بینالمللی بسیاری هم در این سرداب تاریخی، برگزارشده که به همین علت هم یکی از نقاط مهم استانبول شناختهمیشود. قسطنطنیه در جریان شورشهای نیکا در سال ۵۳۲ میلادی که یکی از فاجعهبارترین شورشها در تاریخ قسطنطنیه بود و کشتار و خونریزی زیادی هم در پی داشت، نابودشد و به تبع آن آب انبار باسیلیکا هم دچار تخریبهایی شد که بهعنوان اولین مرمت و بازسازی در زمان امپراتور ژوستنین برای بازسازی آب انبار باسیلیکا اقدامشد. این بنای تاریخی و متفاوت در قرن ششم میلادی و برای ژوستینین یکم امپراتور روم شرقی ساختهشده و محلی برای تامین آب قصر و ساختمانهای مهم شهر قسطنطنیه بودهاست.

خرید آپارتمان در ترکیه این ماجرا تا قرن ۱۵ میلادی هم همچنان ادامهداشت و حتی بعد از فتح قسطنطنیه توسط امپراتوری عثمانی هم از آب باسیلیکا سیسترن برای کاخ توپکاپی و محل اقامت امپراتور عثمانی استفادهمیشد. تا اواسط قرن شانزدهم همچنان سرداب باسیلیکا فراموش شدهبود. هنگامی که او در اطراف ایاصوفیه در حال تحقیق و گشتوگذار بود، حرفهای مردم درباره چاه محلی به نام باسیلیکا سیسترن را شنید که ادعامیکردند که آب مورد نیازشان را میتوانند با سطل از زیرزمین خانهای بهدستبیاورند و حتی گاه در این آبها ماهی هم صید میکنند. جالب است بدانید که کلیسایی که آب انبار متعلق به آن بود و بهدلیل وجود آن نام باسیلیکا گرفتهبود، برعکس آب انبار، دیگر وجودندارد. ستونهای مرمری این بنا باعث شدند تا در میان عموم مردم و به زبان ترکی یِرِباتان سیسترن Yerebatan SarnıCı به معنای فرورفته در زمین نامیدهشود و چون این آب انبار متعلق به یک کلیسا بوده در زبان انگلیسی به آن کلیسای آب انبار یا باسیلکا سیسترن Basilica Cistern میگویند. با ما همراه شوید تا بازدیدی کوتاه اما جامع از این جاذبهی توریستی محبوب خرید آپارتمان در آنکارا ترکیه . این هتل بی نظیر برایتان اقامتی خاطره انگیز همراه با آرامش به ارمغان می آورد.

Homepage: https://koobeh.net/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7-kb169
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.