NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Demokratyczna Republika Konga
Istnieli to: Bożena Banaś, Maria Pijewska, Bogumiła Wis, Roman Kojzar, Andrzej Kryzar, Henryk Maugold. Na wieczorek taneczny zostali zaproszeni: profesor Jan Kałuża, byli absolwenci polskiej szkoły- Jan Polak- student prawa, Henryk Nikiel- student medycyny oraz znajomi z grupy IIb. O godzinie 17:00 odbył się wieczorek klasowy przygotowany przez klasę IIa. Program artystyczny o Warszawie przygotowała klasa IIa. Klasa V historia 25.06.2020r. wypracowanie : Społeczeństwo średniowiecza - utrwalenie wiadomości. 13.03 O godzinie 17:00 klasa IIa pod uwagą rodziców: pana Zbigniewa Kryzara i Jana Małeckiego udała się na kulig. 21.02 Dziewczęta z klasy IIa zostały goście na godzinę 16:00 przez samorząd klasy III TŻŚ, na wieczorek taneczny. Wieczorek upłynął w znakomitej atmosferze przy dźwiękach zespołu big- beatowego. Wieczorek upłynął w bardzo wygodnej atmosferze. Oraz w dniu dzisiejszym o godzinie 17:00 młodzież klas III została zaproszona na wieczorek taneczny, który został zorganizowany przez chłopców Technikum Rolniczego w Komornie. Wywiązała się ożywiona dyskusja, podczas której młodzież poruszała najbardziej interesujące ją problemy między innymi: „Problem zycia młodzieży amerykańskiej” i „Praca redaktora kroniki filmowej”.

Młodzież bawiła się doskonale. O godzinie 15:00 zostały rozegrane mecze towarzyskie w koszykówce chłopców między klasami: IIIa-Ia, IIa-Ib, IVb-IIb. 15.03 O godzinie 15:00 zostały rozegrane mecze w koszykówce w unii chłopców miedzy klasami: IIIa-IIa, IVb-Ia, Ib-IIb. O godzinie 15:00 zostały rozegrane mecze koszykowe w kategorii dziewcząt między klasami: IIa-Ic, Ia-IIc, Ib-IIb. 18.03 O godzinie 15:00 zostały rozegrane mecze w koszykówce dziewcząt między klasami: IIIa-IVb, IIIc-IIIb. 16.03 O godzinie 15:00 zostały rozegrane mecze towarzyskie w pozostałej części dziewcząt w koszykówce między klasami: IIIa-IIIb, IVb-IVa. Pierwsze spotkania zostały rozegrane między klasami: IIb-IIa, Ib-Ia, IIIa-IVb. Do tych uczniów rano wyślę wiadomość przeze-dziennik między godz. Reprezentacja polskiej szkoły podawała się z uczniów klasy IIa. Uczniów interesowało wiele problemów powiązanych z gałęzią oraz utrzymaniem studenckim, na jakie zaproszeni goście udzielali odpowiedzi trudnych również dużo interesujących. Zostali zaproszeni uczniowie klas VIII. 28.02 O godzinie 9:00 w klas Technikum Mechanicznego w Raciborzu odbyły się Rejonowe Zawody Matematyczne klas II.

18.02 O godzinie 15.00 w sali gimnastycznej zostały rozegrane mecze w koszykówce dziewcząt między klasami: IIa- IIc, IIb- Ia, Ic- Ib. 25.02 O godzinie 15:00 zostały rozegrane mecze towarzyskie w koszykówce dziewcząt między klasami: II a- Także b, I e- Ia, II e- II b. Dodatkowo w dniu dzisiejszym o godzinie 17:00 odbył się wieczorek taneczny zorganizowany przez IV klasy TŻŚ, na który zostały zaproszone uczennice klas II naszego liceum. 01.03 W dniu dzisiejszym o godzinie 15:00 zaczęły się mecze towarzyskie w liczbie mężczyzn w koszykówce. 20.02 W dniu dzisiejszym na ogromnej przestrzeni odbył się uroczysty apel poświęcony dorobkowi Ziemi Kozielskiej w Polsce. 12.03 Po pierwszej lekcji przy udziale całej młodzieży zrobił się apel. 26.02 Po pierwszej lekcji zrobił się apel poświęcony 53. rocznicy powstania Armii Czerwonej. 05.03 Po pierwszej lekcji zrobił się apel poświęcony walce kobiet o równouprawnienie. 14.02 O godzinie 11:00 w POK w Koźlu odbył się Konkurs Piosenki Radzieckiej na etapie powiatowym. O godzinie 16:00 zrobił się pierwszy etap konkursu pod hasłem „Co wiem o patronie szkoły”.

02.03 O godzinie 16:00 zarząd klubu „Pod Magnoliami” zorganizował konkurs rysunkowy pod hasłem „Nikifor w nauce”. Oraz o tej jednej godzinie w ruchu „Pod Magnoliami” chłopcy z klasy Ib zorganizowali wieczorek dla naszych koleżanek z możliwości Międzynarodowego Dnia Kobiet. Chłopcy ze wszystkich klas ofiarowali swoim koleżankom miłe upominki. 15.02 O godzinie 14:00 uczniowie wszystkich klas spotkali się z mjr milicji Janem Antoniewiczem. 16.02 Po lekcjach, o godzinie 14:00 odbyło się zebranie Zarządu ZMS. Na spotkaniu ważni byli: opiekunki ZMS- u: profesor Jadwiga Gajdzińska i profesor Janina Otrębowicz oraz członkowie Zarządu i dyrektorzy GWS- u. Dyrektor szkoły Ryszard Pacułt oraz przewodniczący Samorządu Szkolnego, uczeń klasy IIa Roman Kojzar złożyli każdym osobom najserdeczniejsze życzenia, szczęścia w działaniu prywatnym, dużo uśmiechów, szczęścia w praktyce. Referat okolicznościowy wygłosił uczeń klasy IIa Andrzej Kryzar pod kierunkiem profesora Jana Kałuży. Referat odczytał uczeń klasy IIIa Czesław Olichwer. Referat wygłosił uczeń klasy IIa- Andrzej Kryzar. Każdy uczeń ma szansa sprawdzenia swojej świadomości oraz nauce w olimpiadzie biologicznej, chemicznej, ekologicznej itp. W nauce działa Klub Ekologiczny, który szczyci się dużymi sukcesami międzynarodowymi. Nasi specjaliści należą do towarzystw specjalistów lekarzy, które czuwają nad wysokim standardem informacji oraz wiedzy swoich członków. Dało to początek ruchowi Otwartego Oprogramowania (Open Source Movement), propagującemu darmowy dojazd do malowanych przez międzynarodową społeczność informatyczną programów.My Website:
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.