NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Przyroda Borów Tucholskich - Poznaj Bory Tucholskie 馃尣
Brussel przewodników i Rotterdam Strona jest ogromna skala, takich jak górna granica Zone II karku, szyi, II, III, IV, V tylnej granic膮, szyi V, VI górna 艣ciana i dolna granica szyi. Powinien stosowa膰 leczenie pacjentów z N3 inwazji okolicznych w臋z艂ów ch艂onnych i form, takich jak mi臋艣ni przykr臋gos艂upowych, gruczo艂u 艣linianki i naczy艅 krwiono艣nych w przedziale. N2C leczenie pacjentów z transportami do w臋z艂ów ch艂onnych powinny stanowi膰 u偶ywane oddzielnie na wszelkiej sprawdzian , na przypadek z kraju pojedyncze przerzuty ma艂ych w臋z艂ów ch艂onnych s膮 przy selektywnym zabiegu ch艂onnego szyi lub radioterapi臋, oraz z ró偶nej postaci z licznymi szyjki przerzuty do w臋z艂ów ch艂onnych jest ogromniejsze 艣rodki lecznicze. Wybiera si臋 w grup nosowej gard艂a, cz臋艣ci ustnej gard艂a, krtani podg艂o艣niowego, pyriform prze艂yku i nowotworów szyjki macicy, tarczycy 艂atwo przeniesione do kraju V w臋z艂ów ch艂onnych szyi. Dla N0-1 raka jamy ustnej, konieczne do leczenia szyi I-III regionu, dla N0-1, jamy ustnej i 偶ycia, krtaniowej i krtani, koniecznego do dzia艂ania II-IV w臋z艂ów ch艂onnych. Dzielnica VI szyi górne granice: dolna kraw臋d藕 cia艂a chrz膮stki tarczycy; doln膮 granic膮: górna kraw臋d藕 mostka; dawny zawód: platysma i skóry; posterior border: przepa艣膰 mi臋dzy tchawicy i prze艂yku. Inne granice s膮: na zewn膮trz: platysma i skóry, wewn臋trzne ko艂a: capitis, d藕wigacz 艂opatki i scalene; dawny zawód: tylna granica sternocleidomastoid; posterior border: czworoboczny przednio mar偶a; szyi Region V zaakceptowa膰 potylicznej i rozwi膮zaniu w臋z艂ów ch艂onnych za ucha, ale te偶 przyj膮膰 zag艂ówki top skóry, skóra z boku szyi, ramion, skóry, cz臋艣ci nosowej gard艂a i popularni ustnej gard艂a (migda艂ki i zasada j臋zyka) drena偶 limfatyczny.


W kontaktu z ostatnim, do jamy nosowej, jamy ustnej, nosogardzieli, cz臋艣ci ustnej gard艂a, cz臋艣ci krtaniowej gard艂a, krtani tak偶e zdrowe nowotwory gruczo艂u 艣linowego, obszary II s膮 w klasie wielkiego ryzyka z transportami do w臋z艂ów ch艂onnych. 343 kliniczne N0 pacjentów, 8 pacjentów (2,5%) nast膮pi艂 transfer stacji chmielowych, w obecnym siedmiu przypadków raka jamy ustnej, miejscu przerzutów w szyi IV i V dziedzinach. N0 jamy ustnej, gard艂a i 偶ycia dolnego nie napromieniowane IIb w臋z艂ów ch艂onnych, poniewa偶 stacja rzadko daje przerzuty. Inne definicje granic, zwi膮zanych górna: dolna kraw臋d藕 chrz膮stki pier艣cieniowatej; dawnego zawodu i grupie i szyi regionu III po jedne, to na wewn臋trznej kraw臋dzi sternocleidomastoid przednimi i tylnymi kraw臋dziami; zewn膮trz: Blokada sutkowatego kraw臋dzi domi臋艣niowo; 艣rodowisk wewn臋trznych: Neck t臋tnic i prywatna kraw臋d藕 przykr臋gos艂upowych mi臋艣ni (capitis) Strefa IV s膮 znacznie w臋z艂ów ch艂onnych szyi, odbieranie szyi III, szyi V, gard艂a, krtani i tchawicy przed powrotem wyj艣cie w臋z艂ów ch艂onnych, podczas zbierania krtani, gard艂a dolnego i drena偶 limfatyczny tarczycy. wypracowanie strefy II: pod偶uchwowa kraw臋dzi sp艂ywu, kraw臋d藕 t臋tnicy szyjnej i tylnej brzucha dwubrzu艣cowy; posterior border: tylna granica sternocleidomastoid; wewn臋trzne ko艂a: kraw臋d藕 wewn臋trzna t臋tnicy szyjnej psychicznej i mi臋艣ni przykr臋gos艂upowych (d藕wigacz 艂opatki i capitis), poza: wewn臋trznej kraw臋dzi sternocleidomastoid i platysma; granice górna: dolna kraw臋d藕 pierwszego odcinka szyjnego procesu bocznej guza pierwszego w mo偶liwo艣ciach II zagard艂owych, w sektorze powinny bra膰 do szyjnej do艂u; dolna granica: gnykowej cia艂o.

W ko艅ca usprawnienia i spójno艣ci, to jest przekonywane dla pierwszej konsoli b艂ony 艣luzowej gard艂a ograniczonego przedniej mi臋艣ni (d艂ugi longus mi臋艣ni g艂owy i szyi) dla spo艂eczno艣ci, po wewn臋trznej strony od t臋tnicy szyjnej wewn臋trznej do 艣wiata zewn臋trznego. Robbins zaleca szyi IV zakres strefy od dolnej kraw臋dzi szyi regionu III do obojczyka. 1991 Ameryka艅skie Stowarzyszenie Head and Neck Surgery zaleca szyi rozbiór kilka ró偶nych terminologii, norm i jednolite procedury chirurgicznej, Gregoire zalecane radioterapia mo偶e wzi膮膰 podobnej terminologii. AJCC zaleca wspólne traktowanie komórek p艂askonab艂onkowego g艂owy i szyi zasi臋gu w臋z艂ów ch艂onnych szyjnych, wniosek ma zastosowanie do czynno艣ci i radioterapii. Dla du偶ych pojedynczych w臋z艂ów ch艂onnych szyi (n2a i N3) lub dwustronnych szyjnych w臋z艂ów ch艂onnych (N2C), jego usuni臋cie patologicznych mniej informacji, a nie AJCC zalecane wytyczne leczenia. 90 pacjentów otrzyma艂o dwustronnej selektywne rozci臋cie w臋z艂ów ch艂onnych szyi z dystrybucji, z jakich wi臋kszo艣膰 ma raka jamy ustnej i raka wargi, patologii t臋tnic szyjnych przeciwnej potwierdzi艂 I, II, III oce艅 transferu powiat 13%, 11% i 0%, a zbli偶one z dystrybucji jednostronnym przerzutów do w臋z艂ów ch艂onnych szyjnych, ale ni偶szym prawdopodobie艅stwem wyst膮pienia.

N0 neck dissection u 3% (2/64) nast膮pi艂 transfer stacji hop, z jakich wi臋kszo艣膰 nowotworów jamy ustnej , zgodne z powy偶szych wyników. Ustnej 偶ycia lub jamy nosowo-guz pierwszy jest bezpo艣rednio zgromadzi膰 cz臋艣膰 IIb, przecie偶 w ustach, krtani i cz臋艣ci krtaniowej gard艂a mniej przej艣cie do obszaru IIb. W kontaktu spo艣ród ostatnim, cz臋艣ci krtaniowej gard艂a, krtani, prze艂yku i szyjki macicy cz臋sto dostarczane do obszaru. Takie jak szyi II-IV napromieniania rozmiaru i zwi膮zków ciekawych jest zagard艂owych zwany boczny szyi plusa zagard艂owe radioterapi臋 w臋z艂ów ch艂onnych; napromieniowanie szyi Strefa IV, przyuszne i Zwi膮zki ch艂onne zagard艂owe nazywa zmodyfikowanej radykalnej radioterapii plusa przyusznej, zagard艂owe napromieniania w臋z艂ów ch艂onnych. Krtani region mo偶e zignorowa膰 ch艂onnych szyi napromieniania w臋z艂ów. Neck I-III ustne zaj臋cia w臋z艂ów ch艂onnych raka potrafi膮 by膰 ignorowane szyi V regionu napromieniowane. IV winnym by膰 traktowane w臋z艂ów ch艂onnych, poniewa偶 10% z dzia艂aniem przerzutów stacji przeskoku. Struktur臋 rozk艂adu przeciwnej szyjnych w臋z艂ów ch艂onnych przerzutów informacji mniej, zwykle wyst臋puj膮 w drogi 艣rodkowej lub linii 艣rodkowej inwazji guza i gotowej do dwustronnej przerzutów szyjnych w臋z艂ów ch艂onnych, takich jak mi臋kkie szcz臋ki, migda艂ków, stylu i tylnej 艣ciany gard艂a (zw艂aszcza nosogard艂a) guzy. 艁atwo to szczególnie mocno mi brakuje takich produkcji.


Website: https://licealnyopis.pl/artykul/16314/test-sprawdzajacy-lekture-anaruk
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn鈥檛 require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io鈥檚 url just 8 character. You鈥檒l get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.