NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

ที่เที่ยวราชบุรี for Dummies
เดอะการ์เด้นส์ออฟดินสอพาเลซ ร้านอาหารท่ามกลางสวนสวยในวังดินสอ..

ไฟล์ทบังคับ ไทย จีน ฝรั่ง แขก ใครก็ตาม ถ้าได้มาเที่ยวกรุงเทพฯ ต้องแวะไปกราบ พระแก้วมรกต สักครั้ง ที่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะ นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นวัดหลวงที่สำคัญในพระราชพิธีต่างๆ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคั เที่ยวพิษณุโลก ีกด้วย

-ที่พักแพเป็นหลังกาญจนบุรี พักได้ยกแก๊ง

เปิดให้เข้าชม : สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งวัน

✨ ดูรีวิวเต็มๆ ที่ ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดนี้มีแต่ของอร่อย

✨ ดูรีวิวเต็มๆ ที่ อุโมงค์ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพ ถ่ายรูปสวยเฟร่อ เหมือนอยู่ในยานอวกาศ

จุดถ่ายรูปท็อปฮิตอีกหนึ่งจุดในย่านพระนคร ก็คือตรงบริเวณ เสาชิงช้า ค่ะ ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้า วัดสุทัศนเทพวราราม นั่นเองค่ะ ตรงจุดนี้ไม่ว่าใครเดินผ่านไปผ่านมา จะต้องหยิบกล้องขึ้นมาแชะตลอด อีกทั้งไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้เสาชิงช้า หรือไกลออกมาหน่อย ก็สวยแทบจะทุกมุมเลยนะ!

น่ามู่ชั่ว ทะเลสาบวิวสวยแดนหลังคาโลก

“เรื่องของโอ่ง” ที่เที่ยวราชบุรีแนวใหม่เชิงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ว่าด้วยเรื่องราวของโอ่งมังกร ของดีประจำจังหวัดราชบุรีนี่เอง ที่นี่มีกิจกรรมมากมาย เช่น นิทรรศการรูปภาพ ประวัติศาสตร์ของโอ่งตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน กิจกรรมปั้นตกแต่งลวดลายโอ่ง รวมถึงบรรยากาศจำลองภายในเตามังกรที่ใช้เผาโอ่ง เหมาะสำหรับมาทัศนศึกษาอย่างยิ่งเลย ภายในยังมีร้านขายของที่ระลึก ศูนย์รวมของดีราชบุรี ร้านอาหาร “โอ่งข้าวโอ่งน้ำ” ให้บริการต้อนรับผู้เข้าชมทุกเพศทุกวัย ผสมผสานเอกลักษณ์เมืองโอ่งออกมาอย่างลงตัวจนต้องยกนิ้วให้เลย!

-ที่พักแพเป็นหลังกาญจนบุรี พักได้ยกแก๊ง

ยิ่งช่วงแสงอาทิตย์กำลังจะหมด จะได้เห็นท้องฟ้าแบบทไวท์ไลท์และค้างคาวที่บินเรียงกันเป็นสายอย่างสวยงาม

✨ ดูรีวิวเต็มๆ ที่ วัดสวย กรุงเทพ วัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดคู่บ้านคู่เมืองไทย แห่งรัตนโกสินทร์

webmaster นายประพันธ์ สุขทะใจ ดูแลรับผิดชอบข่าว/ภาพ/โฆษณา/ข้อมูลอื่นที่เกียวข้องกับเว็บไซต์

ร้านข้าวโพดหวานไร่สุวรรณ - ที่เที่ยวเขาใหญ่
Here's my website: http://isms.pk/members/hassanlinde1/activity/2921763/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.