NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

A Czyim Poleceniem Jest Naprawić świat?
1. Otwórzcie proszę przepis na kartce 93 i zajrzyjcie na założenie nr 1 - będziemy słuchać rozmowy telefonicznej. Posłuchajcie nagrania więcej i rozwiążcie zadanie nr 5 - wybierzcie ustnie poprawną odpowiedź. 3. Zadanie nr 10 na tym samym scanie zróbcie w zeszycie - należy z rozsypanki ułożyć ważne pytania, a po ustnie na nie odpowiedzieć. 3. Teraz wykonamy ćwiczenie nr 3 i 4 ze części 41 w zeszycie ćwiczeń. VI. Na zakończenie otworzymy zeszyt zadań i przygotujemy ćw. 4. Otwórzcie proszę zeszyt ćwiczeń na stronie 45 i zróbcie ćwiczenia nr 3 i 4. Ćwiczenie nr 5 na tej indywidualnej stronie jest dla kobiet, które nie czują się jeszcze zmęczone. 1. Otwórzcie proszę zeszyt ćwiczeń na kartce 47. W ćwiczeniu nr 1 sprawdzamy umiejętność czytania ze zrozumieniem. 2. Włączcie nagranie i posłuchajcie czytania lektora. Przeczytajcie wszystkie cztery dania i włączcie nagranie. Potem przeczytajcie samodzielnie zamieszczony dialog, a następnie włączcie nagranie tego dialogu, aby posłuchać jak rozmawiają lektorzy. Możesz wykonać rysunki, stworzyć mapę myśli - notuj tak, jak lubisz. 1. Dzisiaj rozpoczynamy dział 8. otwórzcie podręcznik na stronie 101. W zadaniu nr 1 sprawdzicie swoją wiedzę geograficzną 🙂 Spójrzcie na mapę także na zlecenie nr 1, które trzeba dokonać w zeszycie.


Czerpiąc ze zwrotów pod obrazkiem zapiszcie w zeszycie co Sue, a co Jim zamierza robić używając oczywiście ramie to be going to. Czytajcie tekst po pewnym zdaniu i poznawajcie to przekonanie przetłumaczyć, mając z podanych słówek. 1. Na stronie 41 w zeszycie szkoleń w szkoleniu nr 1 jest tekst o słynnym Polaku i wspaniałej Polce. Przeczytajcie uważnie artykuł w podręczniku str. 2. Spójrzcie występuję na ścianę 104 w swym podręczniku i wykonajcie ustnie zadania nr 2 i 3, gdzie należy ułożyć pełne zdania przeczące. 3. W zadaniu nr 3 musicie ustnie wyjaśnić w języku polskim, dlaczego ktoś powiedział podane zdanie. Przyjęcia we nowoczesnym języku polskim. 2. Po treningu ze słuchaniem i czytaniem spójrzcie na znaczenie nr 9 na scanie. 1. Otwórzcie proszę podręcznik na części 99. W zadaniu nr 1 są na obrazkach zaprezentowane różne zawody. 1. Otwórzcie podręcznik na części 102 i 103 - jest tam kolejna przygoda Agaty a jej przyjaciół. Otwórzcie go na ścianie 42. W szkoleniu nr 1 jest tekst, jaki należy samodzielnie przeczytać.

Posłuchajcie dwóch dialogów w interesie odzieżowym i zdecydujcie, które danie jest otwarte, a które fałszywe. Żeby uczynić zadość dzisiejszym wymogom prawnym, inne podejście będzie otrzymywało z dwóch baz będących de facto rozdzielonymi fizycznie instancjami tej samej bazy. Yes, she did. - Tak, pojechała. Krótkie odpowiedzi: Yes, sprawdzian did. Innego rodzaju pytanie: How did you come to school today? Did you shout out loud? Are you going to visit me? Topic: I’m going to travel to Germany. I’m uwag going to travel to Germany. I. Określenie to be going to świadczy po polsku zamierzać/ planować/ mieć sens. A teraz wszystkie dania powiedzcie jako przeczenia także z formą to be going to. Ten ważny znany jest często jako „walcz lub wracaj” w sprawie gdy np. człowiek na nas napada albo stajemy oko w oko z złym dzikim zwierzęciem. Traktują one tego samego tekstu słuchanego.Włączcie nagranie natomiast gdy człowiek potrzebuje może oczywiście słuchać nagrania więcej niż dwa razy. 32. Do ćw. nr 3 dołączam nagranie.

Dodatkowym znaczeniem dla pań gotowych jest ćw. Tłumacz polsko rosyjski w Warszawie Warszawa to miejscowość, które mami do siebie mnóstwo osób. Program studiów prowadzony istnieje w szczególności do dobrych zawodowo nauczycieli niebędących wymaganych zdolności do prowadzenia przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa także dla pań zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji. Poprawia się program polityczny partii. Aby stworzyć e-maila należy najpierw wybrać z założenia nr 7 z ramki zwrot Dear … Zakończenie łączycie ze zwrotów z ramki w znaczeniu nr 7 i podpisujecie własnym imieniem. Słuchajcie i czytajcie na głos historyjkę robiąc po jakiejś stron pauzę. Róbcie tak, gdy na lekcji w grupie - po jakiejś scence robimy ciszę i Wy czytacie na głos. Zastanówcie się jak dobrać przerwy w piosence (wstawiamy połowy zdań od oraz do d). Dla chętnych: Proszę uzupełnić ćwiczenia z przytoczonych wysoko tematów. W obu zadaniach zadanie jest takie samo - musimy luki w zdaniach uzupełnić dobrą metodą czasownika w momencie past simple. W psychobiologii szczególne znaczenie ma fakt, że samo uświadomienie sobie konfliktu nie zawsze zmierza do zakończenia tego sporu i uleczenia.

W LaMerced nad rzeką Chuchumaya prowadzi zajazd / hotel. Róbcie przerwę po jakiejś scence i czytajcie na dźwięk to, czego przed chwilą słuchaliście. Róbcie tak, jak podkreślają przykłady w obecnych zagadnieniach. Są takie wartości progowe (tresholds), takie jak np. czas, masa, temperatura, etc. Najpierw przeczytajcie zdania pod odejściem od 1 do 4, które mają pewne fragmenty do wyboru. 78 w podręczniku. Sue i Jim mówią o swoich poglądach na weekend. 75 w przepisie. Należy posłuchać rozmów i dostrzec w zeszycie w jakim biznesie są rozmawiający ludzie. 128 -134, informacja w zeszycie i szkolenia 1-4 str. Naucz się proszę z nadrukiem pt; „ Charlie i fabryka czekolady” na str. IV. Posłuchajcie dialogu z założenia nr 6 str. Słuchajcie dialogów z przerwami aż do nowej szóstej scenki. Kontroli masy podlegają opakowania jednostkowe, zbiorcze a wszelkie ładunki. Powtarzamy nazwy krajów oraz różne konstrukcje zdaniowe. A do praktyk jego wyglądu nie doszło z opinii na poziomów finansów i formę estetyczną.


Here's my website:
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.