NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Little Known Facts About ที่เที่ยวระยอง.
✨ ดูรีวิวเต็มๆ ที่ บ้านศิลปิน คลองบางหลวง ที่เที่ยวกรุงเทพ เสพศิลป์ เก๋าเก่า อย่างเก๋ๆ

แชร์ทริปสุดชิล โพสต์ภาพสุดปัง ของคุณได้แล้วที่ แอปทรูไอดี

การเดินทางจากกรุงเทพไปหัวหินโดยรถตู้

-ที่พักแพเป็นหลังกาญจนบุรี พักได้ยกแก๊ง

สะพานข้ามบึงน้ำกลางหุบเขา เชื่อมระหว่างบริเวณที่จอดรถ กับ ทางเดินลอยน้ำที่นำคุณไปสู่ใจกลางหุบเขาที่มีวิวสวยงาม

ที่เที่ยวสุดฮิตของสายฮิปในกรุงเทพฯ บอกเลยว่าไม่พ้น สยาม สแควร์ ค่ะ แหล่งรวมวัยรุ่น ที่มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร เป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังใจกลางกรุงเทพฯ รวมถึงยังมีร้านดีๆ ถ่ายรูปสวยๆ เหมาะกับการไปนั่งชิลในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ พาแฟนไปเดท รับรองสนุกสนาน เพราะมีที่ให้เที่ยวเยอะทีเดียวค่ะ

หลบความวุ่นวาย ไปเอนกายที่ เฮฟเว่นเบย์ รีสอร์ท ที่พักบรรยากาศส่วนตัวเหนือเขื่อนศรีนครินทร์

ชมกล้วยไม้สวยๆ กันที่ สวนผึ้งออร์คิด สวนกล้วยไม้ที่เปิดเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยว และศูนย์จัดส่งกล้วยไม้ค่ะ ใครที่รักการปลูกต้นไม้ดอกไม้เป็นชีวิตจิตใจบอกเลยว่าต้องมาที่นี่ค่ะ เพราะเขามีกล้วยไม้ ที่เที่ยวอยุธยา ันธุ์เช่น พันธุ์แวนด้า พันธุ์แอสโคเซนด้า และลูกผสมอีกมากมายให้เลือกสรร แถมยังมีเส้นทางเดินตรงบ่อปลาให้เราไปเดินชมสวน พร้อมถ่ายรูปสวยๆ ท่ามกลางสีสันสดใสของกล้วยไม้อีกด้วยค่ะ

เว็บไซต์ : สวนลุมพินี-สำนักงานสวนสาธารณะ

ที่อยู่ : บ้านสวนชมวิว หมู่บ้านเผ่าไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

วิธีเที่ยวมอสโก รัสเซีย ฉบับมนุษย์เงินเดือนก็ไปได้

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่เน้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ไม่เหมือนที่ไหนค่ะ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น รับรองว่า การไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์นั้น ต้องต่างออกไปอย่างแน่นอน

“บ้านหอมเทียน” ที่เที่ยวราชบุรียุคบุกเบิก ที่สามารถสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว ด้วยผลงานสร้างสรรค์เทียนกลิ่นหอมรูปแบบต่าง ๆ สีสันลวดลายแปลกตา ภายในบ้านหอมเทียนตกแต่งด้วยของเก่าสะสมหายาก ภาชนะสังกะสี ตะเกียงโบราณ ของเล่นโบราณ ที่กลมกลืนไปกับสีเขียวของป่าธรรมชาติ นอกจากนั้นที่นี่ยังมีกิจกรรมทำเทียนด้วยตัวเอง เรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นในการทำเทียนแฟนซี และได้ชิมอาหารไทยรสเด็ดอีกด้วย

ทางเดินสะดวกสบายเทปูนปูด้วยกระเบื้อง ขนาบข้างด้วยวิวเขาสูงและบึงน้ำที่เป็นแหล่งที่อยู่ของหิ่งห้อย
Here's my website: http://www.astro.wisc.edu/?URL=roijang.com/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.