NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

A Secret Weapon For เที่ยวพิษณุโลก
ประกันภัยรถยนต์ มีกี่ชั้น และได้สิทธิประโยชน์ อะไรบ้าง

รถยนต์ไฟฟ้าค่ายโตโยต้า มีรุ่นอะไรบ้าง น่าใช้ไหม !?

เช่ารถพัทยา เที่ยวเมืองตากอากาศสุด คลาสสิก

เช่ารถเที่ยวสุโขทัย ดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุข

อ่านรีวิวเต็มๆ ได้ที่ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ที่เที่ยวพิษณุโลก ชมสวนสามฤดู วิวสามจังหวัด

ถึงเวลาต้องตรวจสภาพรถ แล้วหรือยัง !?

น้ำพุธรรมชาติบ้านท่าช้าง ตั้งอยู่ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นบ่อน้ำขนาดกลางที่มีน้ำผุดออกมาโดยธรรมชาติ ซึ่งน้ำที่ผุดขึ้นมานั้นคือน้ำฝนที่ตกไปอยู่ในใต้ดินทำให้ได้รับการกรองจากก้อนหินที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตสูง เกิดเป็นด่าง น้ำในบ่อจึงมีความใสและมีสีฟ้าอมเขียวคล้ายกับสระมรกตที่กระบี่นั่นเอง ส่วนไฮไลท์ของที่นี่นอกจากสีสันของน้ำที่สวยงามแล้ว ตัวบ่อจะเป็นชั้นที่ลดหลั่นกันไป อีกทั้งยังมีการสร้างฝายกันน้ำเป็นน้ำตกให้นักท่องเที่ยวอย่างเราๆ สามารถลงเล่นน้ำได้ ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นเพราะโอบล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่มีร่มเงาคอยปกคลุม บอกเลยว่าเป็นที่เที่ยวเขาใหญ่ที่เหมาะแก่การมาพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติจริงๆ

กิจกรรมที่น่าสนใจ คู่มือเที่ยวสุขุมวิท

เช่ารถเช่าเชียงใหม่ เลาะทางหลวงสู่เชียงราย

ที่เที่ยวระยองเชิงอนุรักษ์แห่งนี้ ไม่เชิงว่าเป็นที่ใหม่แต่มีน้อยคนนักที่จะรู้จัก “สะพานรักษ์แสม” เป็นสะพานแขวนทางเดินไม้ที่ทอดผ่านป่าชายเลนคลองท่าตาโบ๊ย สามารถเดินชมความสวยงามของป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมกับชมความน่ารักของปูแสมในบรรยากาศธรรมชาติเงียบสงบ ลมพัดเอื่อย ๆ ชิลอย่าบอกใคร!

กังหันลมเขื่อนลำตะคอง (เขายายเที่ยง)

มาต่อที่จุดแลนด์มาร์กสำคัญเวลาใครก็ตามพูดถึงปากน้ำประแสร์อย่าง “อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส” ที่เที่ยวระยอง ที่มีประวัติศาสตร์สำคัญเกี่ยวกับกองทัพเรือไทย เตือนไว้ก่อนว่าควรระมัดระวังในการเดินชม เพราะเรือรบหลวงเก่าแก่ลำนี้มีอายุกว่าร้อยปี!

สัมผัสความงดงามแห่งเมืองหลวงของไทย กรุงเทพฯ จากมุมมองใหม่ขณะล่องเรือไปตามแม่น้ำสายหลักอย่าง แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งไหลผ่านมหานครที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้า ตลาด คฤหาสน์หลังงาม วัดวาอาราม และย่านต่างๆ ที่มีบ้านเรือน ร้านรวง ไปจนถึงพื้นที่สีเขียวมากมายอยู่ ชาวต่างชาติหลายคนจัดให้ กรุงเทพฯ เป็นจุดตั้งต้นและปลายทางของการมาเที่ยวที่ต่างๆ ในประเทศไทย แถมยังมีอะไรอีกตั้งเยอะแยะให้เที่ยวให้ทัวร์ในเมืองที่ไม่ธรรมดาเมืองนี้ เราเลยอยากชวนทุกคนมาดื่มด่ำกับไฮไลต์เด็ดๆ ของเมืองที่คุ้นเคย และไปล่องแม่น้ำที่ทอดผ่านแลนด์มาร์กสวยสะดุดตากัน เพื่อจะได้ชื่นชมเมืองหลวงของเราในมุมที่สวยที่สุด หลายๆ …

เช่ารถเที่ยวจันทบุรี ชมวิวทะเลเนินนางพญา
My Website: https://roijang.com/ที่เที่ยวระยอง/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.