NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

erken davranmalıydın. konuşmak istediğin şey telefonumda videolarının olup olmaması değil, bu mevzu olmalıydı. mesajda bloğumu basacağını değil, kötü olduğunu söylemeliydin. benden korkmamalıydın. ben senin sığınacağın kişiydim. gerçekten arkaplanda bunlar dönüyorsa ve iş bu kadar ciddiyse hiçbir konuda içime şüphe düşürmemeliydin. o çocuğun mevzusunun patlama evresi bu kadar doruk noktadayken, ramak kalmışken onunla şüpheleneceğim şekilde karşıma çıkmamalıydın. ayrıca bu kadar barışmak istemeseydim ve barışmasaydık, ne olacaktı? dün nefretimi kustum, evet. çok sert olduğunun farkındayım. aslında yazmadığım sürüsüyle şey var fakat bunlar hiçbir zaman dile gelmeyecek. benim açımdan; barışıp ayrılmaları çocuk oyuncağı haline getirmiş olmamızdan, ilişki içindeki olumsuzlukların senin için artık travma boyutu kazandığından, birçok etkende eskisi gibi olamayacağımızı düşündüğünden dolayı artık ilişkimizden soğumuş ve en ufak bir olumsuzluğa göğüs geremeyerek haftalarca barışmak adına uğraştığımız emeği, 5 ayı çöpe atabilme potansiyeline sahip, aynı zamanda bunu eyleme dökmüş bir korkak, beraber olabilmeyi göze alamayacağım kadar riskli, dengesiz, şüpheli ve daha buraya sığmayacak bir sürü sıfatı tanımlayan bir kişi haline bürünmüştün. hem güvenimi kaybetmiş olup hem de olası bir 3. şahıs olayında senden nefret edip, seni kaşar olarak aklıma kazımam an meselesiydi. en çok şüphe uyandıran kişiyle, elinde çiçekle date çardağındaydın. başka ne düşünebilirim ki bu konu hakkında? ilişkimize değer verdiğini görmedim. senin 3. şahıs fantezilerini tetiklemiş olduğum düşüncesi, olanları görmediğimi sanman, beni salak yerine koyduğunu düşünmem bunca yaşanandan sonra o kadar normal ki. bu konuda sana gösterdiğim tek mesajlık tepki bile art arda yaşanan tonla olaydan sonra çok soft. yazmış olduklarımın sertliği bu tepkinin softluğunu değiştirmez. hepsinden önce anthea, benden ayrılmasaydın bu yaşananların hiçbiri olmayacaktı.

bana gelip testinin pozitif çıktığını söyleyecektin. ben de sebebini çok daha öncesinde anlamış olduğum o hamile kalma isteğinle ilgili olaylar hakkında kesin kanıya varacak ve önümüzde ne yapabileceğimizle ilgili plan şeması kuracaktım. evet, zaten bebek istemiyor olmamı geçtim, bu dönemimde hiçbir şekilde olmazdı. bu sebeple kürtaj öncesi ve sonrası her zaman senin arkanda olacak, sana bakacak ve sana destek olacaktım. senin bana yakıştırdığın o leş davranışın aksine, senden ayrılmak gibi bir hareket aklımın ucundan dahi geçmezdi. sana söylediklerim, yaşadığımız bu üzücü olaylar, kendini soktuğun bu zor durum... benim hakkımda yargıya varmasaydın, benim yerime düşünmeseydin, korkaklık yapmasaydın bunların hiçbiri yaşanmazdı. kendi davranışların bizi bu duruma soktu. benim ayrılıklarımda anthea, ne zaman sana dönmediğimi gördün? ilişkinin devam etme payını her zaman açık bıraktım. sana karşı böyleyim ben ama sen dahil, birisi benden ayrılırsa ne pay kalır, ne herhangi güzel bir şey. yaşamış ve görmüş oldun. beni bu süreç içinde kendinden fazlasıyla soğuttun ve sana olan bakış açımı değiştirdin. tam hayatımı düzene sokmuşken, gelecek planları yapıyorken ve tekrar mutlu olabilmenin tadına yeni bakabiliyorken bana ağır bir hayal kırıklığı yaşattın. yaşadıklarımızı kıyaslamayacağım, zaten senin yaşadıkların -eğer tamamıyla doğruysa- benim yaşadıklarımdan daha ağır. 'tamamıyla doğruysa' diyorum çünkü söylediklerinin birçoğuna inandım, tamamına değil. güven elbet tekrar kazanılabilir, elbet tekrar eskisi gibi olabiliriz. senin hakkında görüşlerim eskiye dönebilir ve seni tekrar eskisi gibi sevebilirim fakat bundan sonra uğraşacak mıyız? amacımız bu mu olacak ve yaşananlardan sonra gücümüz var mı?

bu konuda ne kadar isteksiz de olsan, beni itsen de yarınki testin sonuçlarını öğrenmek istiyorum. eğer ortada öyle bir şey yoksa veya bir şekilde düşürdüysen buna mutlu olabilmeliyiz. hayatını daha erkenden yoluna sokabileceksin. beni psikolojik olarak, seni hem psikolojik hem de fiziksel olarak daha az yoracak. eğer öyle bir şey var ise kendi isteğimle sorumluluğunu alıp, sana kürtaj dönemi boyunca destek olacağım. 'gerek yok' veya 'ihtiyacım yok' tarzında düşünmeni istemiyorum. kaydını dondurman hakkında da; saçmalama lütfen. tanışmamış gibi olamayız. birbirimizi ne kadar göremeyecek olsak da. bu asla gerçekleşmemeli ve biraz daha toparlandıktan sonra buraya dönmelisin. şu an durumlar ne kadar kötü olsa da her şeyin yoluna gireceğinden eminim. son olarak senden bir özür beklemiyorum. yaptıkların ne kadar yanlış olsa da, nelere sebep olsa da artık seni tanıyor olduğum için böyle bir hareket sergilemeni doğal karşılıyor ve yaşattıklarım için ben özür diliyorum. okuduktan sonra bana bir şekilde bildir.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.