NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

İtiraz 1: Merhaba, Uzun süredir Google ADS üzerinde reklam vermek için araştırma yapmaktayım. Kendime ait Google hesabı üzerinden bir Google ADS hesabı oluşturdum ve internetten yaptığım araştırmalara göre reklam kampanyamı oluşturdum. Ancak anlamadığım bir şekilde hesabımda "şüpheli ödeme" sorunu adı altında bir hata aldım. Hesabıma eklemiş olduğum adres, isim soyisim, telefon ve kart bilgileri tamamen bana ait olup günlük hayatta kullandığım bilgilerdir. Hesabımda bakiye olmasına rağmen bu sorun ile karşılaştım. Google ADS reklamcılık politikasını okudum. Bu sorunun bir hata sonucu kaynaklandığını düşünmekteyim. Google ekibinin hesabımı detaylı olarak inceleyip tekrardan etkinleştirmesini rica ediyorum.

İtiraz 2: Merhaba Google Ekibi;
İşletmemizin web sitesi için bir reklam kampanyası oluşturdum. Ancak tüm bilgilerimiz doğru olmasına rağmen Google ADS hesabımız şüpheli ödeme gerekçesi ile askıya alındı. Hesabımda veya ödemelerimizde herhangi bir şüpheli durum yoktur. Hesabıma eklemiş olduğum adres, isim soyisim, telefon ve kart bilgileri tamamen bana ait olup günlük hayatta kullandığım bilgilerdir. Google ADS reklamcılık politikasını ve kullanım koşullarını okudum, inceledim. Ülkemde bulunan reklam verme şartlarını biliyorum ve reklamımda bununla ilgili olarak herhangi bir olumsuz durum mevcut değildir. Hesabımın Google ADS uzmanları tarafından detaylı olarak incelenmesini bu inceleme sonrasında hesabımın yeniden aktifleştirilmesini rica ediyorum.Sevgilerle
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.