NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Ankara Antika Mobilya Bak? m? ve Korunmas?
ankara antikacıları veya değerli antika mobilyaların bakım yöntemleri yıllar içinde değişmiştir.

Artık sadece işlevsel olarak düşünülmeyen antika mobilyalar, modern ev mobilyalarıyla aynı şekilde bakılmamalı veya onarılmamalıdır.

Cilaların, yapıştırıcıların, bağlantı elemanlarının ve kaplamaların kullanımı, bu tür parçaların mevcut ve gelecekteki değerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Çevre

UV veya ultraviyole ışık antika mobilyalara zarar verir. Güneş ışığı erken bitirmeleri, ahşabı ve kumaşları bozabilir. Antika mobilyalar doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalı ve mümkün olduğunda güneş ışığını dağıtmak veya engellemek için perdeler veya gölgelikler kullanılmalıdır. Şeffaf yüzeyler güneş ışığına maruz kaldığında sararabilir veya opaklaşabilir.

Antika mobilyalarınızı ısıtma ve klima havalandırma deliklerinin, radyatörlerin, şöminelerin veya sobaların önüne yerleştirmekten kaçının. Isı, tutkal derzlerini, kaplamaları, kakmaları ve kakmacılığı gevşetebilecek büzülmeye neden olabilir.

Antika mobilyalarınız da havadaki nem miktarından etkilenir. Nemdeki değişiklikler ahşabın genişlemesine ve büzülmesine neden olabilir. Bu genleşme ve büzülme, tutkal bağlantılarının gevşemesine, çekmecelerin ve kapıların sürüklenmesine veya açıklıklarına sıkışmasına neden olabilir. Uzun süreli yüksek nem, küf oluşumuna, çürümeye ve böcek istilasına neden olabilir.

Bağıl nemin korunmasına yardımcı olmak ve nemin değerli antika mobilyalarınız üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için bir nemlendirici veya nem giderici kullanılması önerilir.

Böcekler ve Zararlılar

Ahşap, deri, kumaş ve at kılı gibi döşeme malzemeleri böceklere ve diğer küçük haşerelere davetkar olabilir.

Toz böcekleri veya termitler gibi böcekler, olgunlaşana kadar ahşabın içini yerler. Olgun böcekler, çıkış delikleri bırakarak ahşaptan dışarı çıkar.

Aktif istilalar, çıkış delikleri ve mobilya parçasının altında görünen frass adı verilen ince bir talaş ile tanımlanabilir. Aktif istilalar mümkün olan en kısa sürede izole edilmeli.

Hamamböceği, mevcut yüzeye zarar verebilir. Dışkıları çekmecelerde ve iç panellerde bulunan ham ahşap yüzeyleri lekeleyebilir.

Yuvalama sırasında kullanılmak üzere antikalarda bulunan döşeme malzemelerine küçük kemirgenler çekilir. Gözetimsiz bırakılırsa onarılamaz hasar meydana gelebileceğinden kemirgen aktivitesi ele alınmalıdır.
Homepage: https://ankaraantika.com/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.