NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Justyna Giez - Stanowisko: Inspektor, Tel
8. bieżącego miesiąca. Na apelu zaprezentowano najmilszych uczniów z jednych klas licealnych. 3. bieżącego miesiąca. Uczniowie polskiej szkoły wzięli start w właściwej manifestacji społeczeństwa powiatu kozielskiego i powiatów sąsiednich na gruncie byłego obozu koncentracyjnego w Sławięcicach (filii obozu oświęcimskiego), danej z przyczyny Tygodnia Solidarności Bojowników Ruchu Oporu. 1. tego miesiąca o godzinie 10:00 w naszej szkole zrobiła się sesja popularnonaukowa ZMS poświęcona 50. rocznicy powstania KPP i 25. rocznicy zjednoczenia polskiego związku robotniczego. 1. tego miesiąca. O godzinie 13.00 uczniowie polskiej szkoły wzięli start w imprezie składania wieńców u stóp Pomnika Wdzięczności z przyczynie 51. rocznicy powstania Armii Radzieckiej. 21.02.1969 roku. Dzisiejszy apel przeznaczony był 51 rocznicy powstania Armii Radzieckiej. 7. ostatniego miesiąca. Na szerokiej przerwie zrobił się apel poświęcony 99 rocznicy urodzin wielkiego wodza rewolucji Włodzimierza Iljicza Lenina, oraz 25 rocznica zawarcia związku pomiędzy ZSRR i Polską o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej. 1. tego miesiąca zrobiła się uroczysta akademia z przyczynie Światowego Dnia Kobiet. 1. tego miesiąca. Rozpoczął się pisemny egzamin dojrzałości z języka polskiego.


8. tego miesiąca. Dziś po lekcjach postępowała w ciągu społecznym przy budowie sali gimnastycznej klasa XIa. 3. bieżącego miesiąca. Po lekcjach wypłacone zostało stypendium za miesiąc marzec. 1. bieżącego miesiąca. Dzisiejszy apel poświęcony był kojarzącej się rocznicy zwycięstwa narodów świata nad hitleryzmem i kapitulacji III Rzeszy. 1. ostatniego miesiąca. Na głębokiej przestrzeni, na korytarzu odbył się apel poświęcony 26 rocznicy zwycięstwa wojsk i narodu radzieckiego nad Wołgą, które zapoczątkował okres stopniowego wyzwalania się narodów Europy z pod okupacji hitlerowskiej. 9. bieżącego miesiąca odbyło się zebranie Szkolnego Koła Z.M.S., na którym odbyto podsumowania dotychczasowej praktyce i ustalono plan pracy na najbliższą przyszłość. 6. ostatniego miesiąca zrobiło się zebranie wywiadowcze dla rodziców, na jakim podsumowano wyniki nauczania za III okres. 2. tego miesiąca. Dla uczczenia 22. rocznicy śmierci generała Karola Świerczewskiego „Waltera”, na dużej przestrzeni zorganizowano apel poświęcony jego myśli. 19.05.1969 roku. Dzisiejszy apel poświęcony był 25. rocznicy bitwy pod Monte Cassino i bohaterstwu żołnierza polskiego w akcjach o wzgórze. 2. bieżącego miesiąca na dużej przerwie zrobił się apel przygotowany przez Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża. 22.-25. bieżącego miesiąca odbył się rajd turystyczny stworzony przez grupę aktywistów turystycznych naszej szkoły.

2. tego miesiąca. Trwają egzaminy ustne z biologii. 1. ostatniego miesiąca. Dalszy ciąg egzaminów ustnych z języka rosyjskiego. 11. tego miesiąca. Po południu odbyła się konferencja dopuszczeniowa do egzaminów dojrzałości. 2. tego miesiąca Zakończenie egzaminów ustnych z języka francuskiego, historii, fizyki i biologii. 5. ostatniego miesiąca. Po lekcjach ukazali się młodzieży naszej szkoły najmłodsi adepci muzyki z własnego Ogniska Muzycznego. 2. tego miesiąca. Po lekcjach wypłacone zostało stypendium za miesiąc luty. 1. tego miesiąca. Tematem apelu, który dokonałby się na pełnej przestanie był udział Armii Radzieckiej a I Armii Wojska Polskiego w wyzwoleniu ziem polskich. 2. tego miesiąca. Dzisiejszy apel związany był z 45. rocznicą śmierci wielkiego wodza Rewolucji Październikowej- Włodzimierza Iljicza Lenina. 10. bieżącego miesiąca. Na nowoczesnym apelu zapoznano młodzież z pracą Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, współpracą państw socjalistycznych w ramach tej organizacji, oraz korzyściami, jakie daje Polsce wkład w funkcjach tej formy. 1. tego miesiąca. Na apelu zapoznano uczniów z zwykłymi danymi i założeniami programu wyborczego F.J.N.

12. bieżącego miesiąca. https://klasasprawdzian.pl/artykul/2932/egzamin-zawodowy-teoretyczny-2022-odpowiedzi południu uczniowie polskiej szkoły wzięli start w capstrzyku zdobytym w ramach obchodu święta Działalności w naszym mieście. 22.03.1969 roku. Uczniowie polskiej szkoły wzięli wkład w manifestacji u stóp Pomnika Wdzięczności z okazji 24. rocznicy wyzwolenia Koźla. 1. tego miesiąca zrobił się apel poświęcony 25. rocznicy wyzwolenia naszej stolicy- Warszawy. 2. ostatniego miesiąca. W dniu tym, zostało wypłacone stypendium za miesiąc maj. 5. bieżącego miesiąca. Wypłacone zostało stypendium za miesiąc kwiecień. 1. bieżącego miesiąca. Zaczęły się wiosenne wakacje. 21.12.1968 zaczęły się wakacje zimowe. 1. ostatniego miesiąca. Podjęły się ustne egzaminy dojrzałości w własnej szkole. 6. bieżącego miesiąca. Na apelu zapoznano uczniów z działalnością K.Z.M.P. Biologia jako nauka interdyscyplinarna kształtuje u uczniów myślenie logiczne i złe nastawienie do danych. Na nauki siódmej odbyła się w skali XIa prelekcja przedstawiciela Powiatowej Komisji Przeciwalkoholowej na problem skutków nadużywania alkoholu oraz środków zwalczania alkoholizmu jako groźnej choroby społecznej. Na szóstej lekcji odbyła się ciekawa impreza teatralna pod nazwą „Spotkanie z Pantomimą”.

3. bieżącego miesiąca. Dziś wieczorem zrobiła się uroczysta zabawa studniówkowa, przygotowana przez klasy XI-ste. 2. ostatniego miesiąca. Na dzisiejszym apelu, młodzież klas licealnych została zapoznana z uchwałami Powiatowej Konferencji P.Z.P.R.(dotyczącymi zwłaszcza spraw młodzieży). W zestawach, które zrobią się 1 czerwca weźmie też udział kilkunastu uczniów z klas XI, którzy do 31 maja ukończą 18. lat. 03.03.1969 roku. Dzień tenże istniał bez od nauki dla studentów naszej szkoły z względu konferencji nauczycielskiej. Witajcie!Przesyłam wam podsumowanie 1 tygodnia nauki. W wykonaniu do tego odpowiedniego apelu wzięła udział klasa IIa, która przygotowała montaż słowno-muzyczny. Na apelu uczniów klas licealnych zaznajomiono z drugimi zarządzeniami dyrekcji dotyczącymi zachowania systemu w okresie prac remontowych. 25.01.1969. kartkówka własnej szkole odbyła się karnawałowa zabawa taneczna dla klas licealnych zorganizowana i wcale stworzona przez klasy IIa i II b. I mieszkanie zajął zespół Haliny Kominek (uczennicy z grupy IIa), sprawiając tym jednym zasada reprezentowania naszej szkoły w grach powiatowych tejże olimpiady.


Website: https://klasasprawdzian.pl/artykul/5193/problemy-etyczne-w-biznesie-przykady
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.