NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Yahoสวัสดีทุคนด้วยนะฮะเราก็มากันในช่องTsukimiya นะครับ คริปนี้เราก็จะมาจัดอันดับอนิเมะที่ผมชอบที่สุดนะคือทุกเรื่องที่นำมาคือชอบกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าอันดับที่1ชอบมากกว่าอันดับที่4อย่างงี้ไม่ใช่นะ ทุกเรื่องที่นำมาในวันนี้คือชอบเท่ากันทั้งหมดเลยนะ คริปนี้จะเป็นของอนิเมะญี่ปุ่นนะฮะ เอาล่ะเราก็เริ่มกันเลย จริงๆผมก็อยากจะทำคริปแนะนำซีรี่แหละแต่ผมพึ่งจะดู3เรื่องเองเลยพักไว้ก่อนนะ อ่ะ

อันดับที่1นะครับกับอนิเมะที่มีชื่อว่า YOUR NAME เรื่องนี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วกับyourname
ดาวหางปรากฏขึ้นและส่งผลอย่างลึกลับและเชื่อมโยงชีวิตของวัยรุ่นสองคนในวัยเดียวกัน เด็กชายในเมืองใหญ่ที่อยู่ในโตเกียว และเด็กสาวในหมู่บ้านในชนบทที่ชีวิตช้าแต่งดงาม พวกเขาพบกันโดยไม่ทราบสาเหตุ พวกเขาตื่นขึ้นมาในร่างกายของกันและกันเป็นเวลาหลายสัปดาห์

อันดับที่2 Haikyuu เรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอนิเมะกีฬาเรื่อง1ที่ดังมากๆเลยนะครับ
โชโย ฮินาตะนักเรียนมัธยมต้นกลายเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับวอลเลย์บอลหลังจากได้เห็นโรงเรียนมัธยมคาราสึโนะเล่นในรายการระดับประเทศทางทีวี ด้วยรูปร่างที่เตี้ย ฮินาตะได้รับแรงบันดาลใจจากผู้เล่นที่มีชื่อเล่นว่า 'ยักษ์น้อย' ซึ่งเป็นปีกที่สั้นแต่มีความสามารถของคาราสึโนะ แม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์ แต่ฮินาตะก็แข็งแรงและกระโดดได้ในแนวตั้งที่น่าประทับใจ

อันดับ3 Yowamushi padal เรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะกีฬาอีกเรื่องที่ผมชอบมากๆเลยนะฮะ
Sakamichi Onoda เป็นโอตาคุที่เพิ่งเข้าโรงเรียนมัธยม ในโรงเรียนมัธยมต้น Onoda ไม่มีเพื่อนคนไหนที่เขาสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความสนใจของเขาได้ และหวังว่าจะเปลี่ยนสิ่งนั้นด้วยการเข้าร่วมชมรมอะนิเมะของโรงเรียนแห่งใหม่

อันดับที่4 MIeruko Chan เรียกได้ว่าเป็นอนิเมะใหม่ที่เปิดตัวมาก็ขึ้นแท่นอนิเมะที่ผมชอบตลอดกาลเลยนะครับ
มิโกะ โยทสึยะ นักเรียนมัธยมปลายมีความสามารถในการมองเห็นผีและวิญญาณที่น่าสะพรึงกลัวที่หลอกหลอนเธอและผู้คนรอบตัวเธอ อย่างไรก็ตาม มิโกะก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะเพิกเฉยต่อการมีอยู่ของผี และพยายามใช้ชีวิตในโรงเรียนมัธยมตามปกติ

อันดับที่5 fairy tail เรื่องนี้ก็คือไม่รู้จะอธิบายยังไงคือชอบมากจริงๆเอาเป็นว่า
Natsu Dragnee จอมเวทย์ผู้ฆ่ามังกรจากกิลด์ Fairy Tail ได้สำรวจอาณาจักรแห่งหนึ่งเพื่อค้นหาพ่อบุญธรรมที่หายตัวไปของเขามังกรIgneel ระหว่างการเดินทาง เขาได้ผูกมิตรกับจอมเวทย์สวรรค์สาวชื่อลูซี่ ฮาร์ทฟิเลียและเชิญเธอเข้าร่วมแฟรี่เทล

อันดับที่6 weathering with you เรื่องนี้ก็สนุกมากคือผมเป็นคนที่ชอบผลงานของอาจารย์ มาโคโตะ ชินไคมากๆ
นักเรียนมัธยมปลาย Hodaka Morishima ได้หลบหนีจาก Kōzu-shima เพื่อหนีจากชีวิตในบ้านที่มีปัญหาไปยังโตเกียว เมื่อเรือเฟอร์รี่เข้าเมืองถูกพายุฝน เขาได้รับการช่วยเหลือจากเคสุเกะ สุกะ ผู้มอบนามบัตรให้โฮดากะ เมื่อโฮดากะยากจนและพยายามหางานทำ เขาได้พบกับฮินะ อามาโนะ พนักงานร้านอาหารของแมคโดนัลด์ เธอสงสารเขาและให้อาหารแก่เขา

อันดับที่7 Taishō Otome Otogi Banashi เรื่องนี้ก็เหมือน mieruko เลยนะครับเป็นอนิเมะใหม่ที่เปิดตัวมาก็ขึ้นแท่นอนิเมะที่ผมชอบตลอดกาลเลย
ปลายปี พ.ศ. 2464 ปีที่ 10 ของ ยุค ไทโช ทามาฮิโกะ ชิมะ ลูกชายคนที่สองของตระกูลชิมะผู้มั่งคั่ง มีชีวิตกลับหัวกลับหางหลังจากแขนขวาของเขาเป็นอัมพาตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่คร่าชีวิตแม่ของเขาไปด้วย

อันดับที่8 NoRIn ต้องเลยว่าเป็นอนิเมะเรื่องแรกที่ผมชอบที่สุดตั้งแต่ยังไม่ดู
การลาออกจากวงการบันเทิงอย่างกะทันหันของไอดอลชื่อดัง ยูกะ คูซาคาเบะ ทำให้โลกช็อคและทำลายล้างแฟนตัวยงของเธอ ซึ่งเป็นวัยรุ่นชื่อ โคซาคุ ฮาตะ เพื่อนร่วมชั้นของเขาที่โรงเรียนเกษตรกรรมทาโมจัดการเพื่อพาเขาออกจากภาวะซึมเศร้าและพาเขาออกจากห้องไปเข้าเรียน อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เขาทำ คุซาคาเบะเข้าสู่ชั้นเรียนภายใต้ชื่อริงโกะ คิโนชิตะ ในฐานะนักเรียนโอน

เป็นยังไงกันบ้างกับอนิเมะที่ผมชอบที่สุดมีเรื่องไหนที่ทุกคนชอบกันบ้างและอนิเมะที่ทุกคนชอบที่สุดมีเรื่องไหนกันบ้างสามารถคอมเม้นได้นะครับสำคริปก็มีประมาณแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คริป sayonara ครับผม     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.