NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Okay so yeah. february 27, 2022 11:57 pm exact time kung baga. Story telling tayo mga beh, so ayon while LATE na ko naghugas kase nga inuna ko pa laptop kesa sa hugasin, bigla kong inoverthink nyung future ko. Dream ko kase na bigyan ng malaking bahay family ko na may swimming pool sa bakuran, tapos may maliit na library. May place for gaming, kahit 2 set ng computer lang ganon, tapos gusto ko magkatabi sila. Tapos gusto ko may walk in closet kami, nakashower, may bath tub. Tapos gusto kong maganda kitchen namen, naka electrical stove at syempre gusto ko tatlo refrigirator namen HHAHAHAHA. Gusto ko may maliit na chimne ganon, tapos gusto ko malaki tv namin at naka netflix pa. Gusto kong bigyan ng karaoke si mama kase sa cellphone lang siya kumakanta, gusto kong bigyan ng album ng exo si ate kristine kase matagal niya ng gusto maafford yun, gusto ko bigyan ng pagamot si papa if ever pwede pang gumana right hand niya, gusto kong bigyan ng pera si ate dianne kase alam kong lam niya kung ano anong mga gusto niyang bilhin, gusto kong bigyan ng Gaming set si jp kase mahilig siya sa mga laro. Dream ko rin na magkaroon ng family size van para sa pang trip namin, gusto ko ako mismo bibili ng kotse ko, I want rin na bigyan ng bike si jp kase narinig ko gusto niya yun.


Alam mo yun? yung mga simple things na alam mong di mo magagawa pero NARARAMDAMAN mong kapag nagpursigi ka sa pag angat sa buhay, alam kong marararating ko yun, Syempre kasama si God diba, Mas gusto kong tulungan family ko kesa sa mga gusto ko, pero for me. Ang gusto ko lang is makapagtrip sa bundok, kahit 1 week yung stay atleast mararanasan mo yung lamig ng hangin, wait presko pala yun HAHAHAHAHAHAH sori lngm eme lng chring HAHAHAHAHA.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.