NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

-DİN KÜLTÜRÜ-
1. ÜNİTE/ KADER VE KAZA İNANCI
KADER
* Allah'ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde takdir edip programlamasıdır.

KAZA
*Zamanı geldiğinde olayların Allah tarafından belirlenen programa uygun olarak gerçekleşmesidir.

ÖRNEK: Civcivin yaratılış programını "Kader", yumurtadan çıkmasını da "Kaza" olarak ifade edebiliriz.

<Kader ve Evrendeki Yasalar>
*Fiziksel Yasalar: Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır.

*Biyolojik Yasalar: Canlıların yapısı, beslenmesi, korunması, gelişmesi ve üremesiyle ilgili yasalardır.

*Toplumsal Yasalar: Toplumun huzurunun teminatı olan kurallar bütünüdür. Daha çok adalet ile ilgili kavramlar kullanılır. Bu yasalar için "SÜNNETULLAH" veya "ADETULLAH" kavramları da kullanılmaktadır.

İnsanın İlmi, İradesi, Sorumluluğu ve Kader

* İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik akıllı olmasıdır. İnsan, aklın kullanarak iyiyi kötüyü öğrenir ve ayırt eder. İradesiyle tercihte bulunur. Bulunduğu tercihlerden dolayı da sorumluluk taşır. Kur'an-ı Kerim insana neyin iyi, neyin kötü olduğunu öğretir ama neyi tercih etmesi gerektiği konusunda insanı özgür bırakır. Aklı ve iradesi olduğu için insan, özgürce yaptığı her davranışından sorumlu tutulmuştur.

* Hiçbir insan iradesiyle verdiği kararlarından dolayı başkalarını sorumlu tutamaz. Sınava çalışmadan giren bir öğrenci başarısız olunca suçu kadere veya arkadaşına atamaz.
* İnsan, özgür bir varlıktır ama onun iradesini sınırlıdır. Sınırlı olan insan iradesine "CÜZ'İ İRADE" denir. Allah'ın sonsuz iradesine "KÜLLİ İRADE" denir.

     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.