NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Program Ortograficzny Marek I - III
Pejzaż kulturalny średniowiecza byłby niepełny bez mimów, żonglerów a wyjątkowych wesołków kształtujących nurt ludowy kultury średniowiecznej. Oprócz tego, zakres słownictwa nauczanego tą formą jest niewielki - nie wszystko odda się wytłumaczyć bez użycia języka ojczystego. Tylko, iż te zachowania nie wychodzą z natury religii, ani z ostatniego, co Pan o sobie objawił. Uczniowie, jacy nie opuścili ani jednej godziny: I c- Maria Wąsik, Urszula Węglarska, II a- Marek Rak, Bożena Hajder, Antoni Filoń, Olgierd Adamiec, III a- Grażyna Bujanowska, Iwona Kownacka, Urszula Kwiatkowska, III f- Brygida Stiller. Oceny wzorowe za sprawowanie otrzymali uczniowie: klasa Ia- Małgorzata Fąferek, Piotr Meisner, Małgorzata Paliasz, Jolanta Semeniuk, wartość A b- Anna Gacek, cecha I c- Barbara Sidonek, Ewa Wojtala, marka A d- Mariola Hnatów, Kornelia Kwak, Gabriela Piechaczek, Bożena Tataj, klasa II a- Alina Argasińska, Marianna Grocczel, Mirosław Zamirski, klasa II c- Mariola Brauhaff, Ireneusz Niedużak, Beata Szymczyk, Kornelia Stajszczyk, Małgorzata Wojtala, klasa II d- Alicja Winkler, Danuta Duczek, klasa III a- Ewa Konczala, Iwona Kownacka, klasa III b- Danuta Zamirska, klasa III c- Grażyna Kaczkowska, Elżbieta Król, Bogusława Niedzielska, Irena Widera.

1.- 3,72- klasa III a, 2.- 3,66 klasa IV d, 3.-3,64 klasa IV a, 4.- 3,63 klasa a, 5.- 3,57 grupa I d, 6.- 3,54 klasa IIId i II a, 7.- 3,49 sztuka I c, 8.- 3,43 klasa III c, 9.- 3,41 klasa II d,10.- 3,37 klasa IV b, 11.- 3,28 klasa II c, 12.- 3,27 klasa III b, 13.- 3,21 klasa IV c, 14.- 3,06 klasa II b, 15.- 2,95 klasa IV e, 16.- 2,95 jakość I b, 17.- 2,83 klasa III f, 18.- 2,81 klasa III e. Do uwag dyżurnych nie dostosowali się: R. Jagiella z grupy III d, M. Deblessem z grupy III d. W olimpiadzie biologicznej w eliminacjach okręgowych IV miejsce zajęła E. Król z rozprawka . Konkursy: SK LOP w ubiegłym roku zajęło doskonałe znaczenie w wojewódzkim współzawodnictwie na dużo pracujące koło LOP. SK PTTK zajęło II zajęcie w zlocie na Głowie Świętej Anny. W olimpiadzie geograficznej III miejsce w eliminacjach okręgowych zajął Z. Jary z klasy IVa, należał w niej również L. Bojdak z klasy IIIa. 06.03.78 Na wniosku została podsumowana dwutygodniowa działalność klasy III f. 20.03.78 Na apelu podsumowano działalność klasy II a. Na zaproszenie klasy przybyło 16 osób. Również na ostatnim okresie udział mieli R. Kocula z grupy IVa i Również. Garczyńska z klasy IVa.

W eliminacjach wojewódzkich tej olimpiady były także: E. Jura z grupy IVa i G. Kaczkowska z klasy IIIc. Także w eliminacjach okręgowych tej olimpiady uczestniczyli: I. Widera z grupy IIIc, i Dodatkowo. Niedużak z klasy IIc. W olimpiadzie historycznej do eliminacji wojewódzkich zakwalifikował się G. Spyra z grupy IIId. Istnieją więc: sprawdzian . Kłuszek z grupy IVc- zakwalifikował się do eliminacji drugiego okresu w olimpiadzie chemicznej. 18.01.78 Drużyna harcerska z klasy IIId dała w lokalu „Hades” wystawę prac plastycznych harcerzy pod hasłem „Dorobek plastyczny drużyn”. Głównym hasłem całego spotkania był fragment popularnej piosenki „Naprawdę jaka istniejesz… Marka ta prowadziła w grupie w dniach 20.02-05.03 pod hasłem „Tak się widzi tylko sercem, najważniejsze jest niezauważalne dla oczu”. W bieżącym tygodniu klasa IIIe zorganizowała kiermasz książek pod hasłem „Ferie z książką”. Konkurs ten wygrały dwie grupy biologiczne IIIc plus Dodatkowo c, a trzecie miejsce zajęła klasa III b., wieczorek z Cz. W olimpiadzie „Nauce o Polsce i świecie żyjącym” w eliminacjach wojewódzkich III miejsce zajął K. Stolarczyk z klasy IVa. W olimpiadzie języka rosyjskiego do eliminacji centralnych zakwalifikowała się I. Szara z klasy IVa.


W konkursie krasomówczym w Opolu uczeń klasy IVa R. Kocula zajął III miejsce. W kierunkach przełajowych chłopców drużyna naszego LO zajęła IV miejsce. Autor jako ważny dźwignął na domowe barki przedstawienie światu pasażerów z trzeciej marki i obsługi. 26.02.78 W dniu tym Teatr Małych Architektur w Opolu opisał w polskiej szkole przedstawienie „Arka Bożek” w obsłudze: Zofia Bielenicz, Franciszek Michalik, Zdzisław Łęcki, Kazimierz Zaklukiewicz. 04.03.78 W dniu tym stała przygotowana wystawa wierszy uczniów polskiej szkoły. Na ogół wydawały się głosy, że w dniu niezależnym od pytania uczniowie przychodzą z pociechą do nauki, gdyż wolni są od napięcia, jakie daje świadomość, iż będzie się pytanym. W wywiadzie nauczyciele a uczniowie mówili, z którym nastawieniem wprowadzają do grupy. 21.01.78 Klasa IIId przeprowadziła problem z nauczycielami a uczniami na fakt: z jakim nastawieniem dotarli do szkoły. Temat: Symbole Jezusa Zmartwychwstałego. Jednego razu uczniowie nie pozwolili dzieciom dołączyć do pana Jezusa. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z Technikum Żeglugi Śródlądowej, Technikum Rolniczego w Komornie oraz uczniowie naszej szkoły.


Here's my website: https://tresciszkolne.pl/artykul/15158/napisz-jak-twoim-zdaniem-powinnismy-postepowac-aby-nie-podzielic-losu-mieszkancow-wyspy-wielkanocnej
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesio



Regards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.