NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

KHÁI NIỆM VÀ TÁC DỤNG CỦA TƯỜNG THU HỒI MÁI TRONG XÂY DỰNG

Tường thu hồi là gì?

https://weheartit.com/kienthucxayd xây dựng, tường thu hồi là một trong số những bộ phận thuộc kết cấu chịu lực của mái nhà. Tường thu hồi được xây theo độ dốc của mái, thông thường tường thu hồi đầu biên nên xây 220m và tường thu hồi giữa xây 105mm là tốt nhất.

Kết cấu chịu lực của mái nhà phải đảm bảo chịu được tác động của tải trọng tĩnh cũng như tải trọng bản thân, tải trọng lớp lợp và kết cấu đỡ tấm lợp, đồng thời bắt buộc phải có khả năng chịu lực dưới tác động của tải trọng động như sức gió, mưa, và bảo trì. Vì thế để tăng cường khả năng chịu lực cho tường thu hồi thì cần phải bổ trụ, thông thường khoảng 2m nên bổ trụ tại vị trí gác xà gồ.

Tường thu hồi là khái niệm phổ biến trong xây dựng​

Theo các KTS tường thu hồi nên để thép chờ liên kết với xà gồ. Khoảng cách giữa tường thu hồi không quá 4m, nếu lớn hơn nên dùng kết cấu vì kèo. Kết cấu chịu lực của tường thu hồi trong xây dựng có thể được làm bằng các vật liệu gỗ, thép, bê tông cốt thép.

Cấu tạo tường thu hồi bao gồm những gì

Theo khái niệm tường thu hồi thường được xây bằng gạch và đá là chủ yếu với góc nghiêng phụ thuộc vào góc nghiêng của mái. https://www.4shared.com/u/IfkNXaN2/kienthucxayd.html thường đối với mái nhà có độ dốc lớn hoặc được giật cấp với độ nghiêng lớn thì việc thiết kế và thi công tường thu hồi cần phải đảm bảo được kết cấu của mái.

Nếu là nhà cấp 4, tường thu hồi thường là tường 110mm có bổ trụ đúng chỗ đặt xà gồ, nên làm cửa thông gió vừa để tiết kiệm tối đa nguyên vật liệu, vừa đảm bảo độ thoáng mát và nên xây giật cấp lớn là phương án hợp lý nhất.

Kết cấu chi tiết của tường thu hồi​

Kết cấu tường ngang xây thu hồi của công trình được cho là giải pháp kinh tế hữu hiệu tuy nhiên nên lưu ý chiều rộng của các bước gian bị hạn chế ( tốt nhất nên nhỏ hơn hoặc bằng 4m). Vì vậy trong trường hợp cần làm các bước gian rộng thì nên dùng hình thức cầu phong, kèo hoặc dầm nghiêng thay thế.

Để tạo kết cấu mang lực của mái nhà, trong quá trình thiết kế thi công có thể lợi dụng các tường ngang chịu lực và xây tường thu hồi theo dạng thu hồi tức là nghiêng theo dốc để gác xà gồ lên. Tường thu hồi chịu lực dùng tường ngang chịu lực xây thu hồi để làm kết cấu đỡ mái, trên tường thu hồi đặt gạch xà gồ, cầu phong, rui, mè.

Tường thu hồi bên ngoài được bao quanh với độc dốc khoảng 60% dày 200mm, tường thu hồi ngăn phòng có thể dày 110mm. Theo các KTS, các công trình thiết kế nhà ở, biệt thự, nếu đã đổ mái bằng ở dưới rồi thì tường thu hồi được xây khá đơn giản và có thể xây bằng tường 10 để giúp khối lượng tường nhẹ đi và đỡ tốn kém chi phí khi xây dựng.

Tác dụng của tường thu hồi mái trong xây dựng

Là một trong số những bộ phận kết cấu chịu lực cho công trình, tường thu hồi có tác dụng cơ bản sau đây

Đỡ vì kèo, đỡ hệ thống kết cấu chịu lực của mái

Phân bố trọng lực đều hơn cho mái và giữ được hình dáng chuẩn như trong bản thiết kế. Theo đó thanh đỡ mái được thi công dựa vào kiến trúc của tường thu hồi.

My Website: https://www.4shared.com/u/IfkNXaN2/kienthucxayd.html
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.