Online note taking app - Notes.iowhat is notes.io

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Rakı Fiyatları, Viski Fiyatları, Votka Fiyatları, Chivas Regal Fiyatları

Rakı Fiyatları Güncel Liste - En Güncel Rakı Fiyatları - 2021 Rakı Fiyatları

Rakı Fiyatları , 2021 Rakı Fiyatları için, alkollü içeceklerin tüketiminde ülkemizde bir numaralı içki türü olarak öne çıkan rakı özellikle meyhane kültürünün vazgeçilmez içkileri arasında kendine yer bulmaktadır. Son dönemde hükümetin alkollü içeceklerin fiyatlarından alınan ÖTV yani özel tüketim vergisi oranında artış yapmasıyla birlikte rakı fiyatlarında da ciddi oranda bir artış yaşanmıştı. Bu gelişmeleri yakından takip eden rakı severler, yeni yıl öncesinde de fiyatların ne şekilde zamlandığını merak konusu haline getirmiştir. Rakı fiyatları 2021 yılında da kademeli olarak ÖTV oranına yapılan artışla birlikte yükselmesi beklenmektedir.


Votka Fiyatları Güncel Liste - En Güncel Votka Fiyatları - 2021 Votka Fiyatları

Votka fiyatları üstünden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 3 Ocak 2021 tarihiyle gelen yeni zammın ardından, %13,48 oranında arttı. Aynı zamanda alkollü içeceklerde, Özel Tüketim Vergisi’nin %18 oranında KDV de alınıyor. votka fiyatları bu KDV miktarında da yeni yılla birlikte gelen zamla birlikte artış yaşandı.

Mesela, 120 lira satış fiyatı olan 70’lik votkanın, ortalama olarak 84 lirasını, yani raflardaki satış fiyatının %70’ini vergiler oluşturacak.


Viski Fiyatları Güncel Liste - En Güncel Viski Fiyatları - 2021 Viski Fiyatları

Viski Fiyatları 2021 yılında, özellikle son dönemde viski kültürüne aşina olmak isteyen ve ülkemizde satışa sunulan viski fiyatlarını öğrenmeyi amaçlayanlar tarafından merak edilmektedir. Her yılbaşında olduğu gibi 2021 yılı başında da ülkemizde satışa sunulan alkollü içkilerin fiyatlarına zam yapılması söz konusu olduğu için, pek çok viski sever hangi markanın ne kadara satıldığını öğrenmek için internet üzerinden viski fiyatları 2021 arayışında bulunduğu görülmektedir. Bu yazımızı okuyarak bilgilenebilirsiniz. Ayrıca bu sayfamızda migros viski fiyatları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

<img width="479" src="https://guncelfiyatlar.co/wp-content/uploads/2020/01/votka-fiyatlari-2020.webp" />

<img width="435" src="https://guncelfiyatlar.co/wp-content/uploads/2020/01/votka-fiyatlari-2020.webp" />


chivas regal , Chivas Regal &Ouml;zellikleri, Chivas Regal İ&ccedil;imi, Chivas Regal Fiyatı - Chivas Regal G&uuml;ncel Fiyatı

Chivas Regal Viski

Chivas Regal Viski &uuml;lkemizde de en pop&uuml;ler viski markasıdır. Temelinde yine İsko&ccedil; viskisi olan Chivas &uuml;retim aşamasında yıllarca bekletilmesi ile bilinmektedir. 1801 yılında iki kardeşin kurduğu firmada &uuml;retilmeye başlamıştır. Zamanla &ccedil;ok tercih edilmesiyle &uuml;n kazanan bu viskinin malt viski harmanı olduğunu s&ouml;yleyebiliriz. İ&ccedil;erken i&ccedil;inde olan aromalar hakkında net bir şey s&ouml;ylemek pek m&uuml;mk&uuml;n değildir. Kaliteli bir &uuml;retime sahip olan bu viski global bir marka olmayı başarmıştır. Bu viskilerin piyasaya s&uuml;r&uuml;lmesi i&ccedil;in en az 12 yıl dinlenmiş olması gerekmektedir. Uygun fı&ccedil;ılarda yıllarca bekletildikten sonra istenen kıvama gelmektedir. Bu viskiye dair t&uuml;m detayları sizler i&ccedil;in yazımızda topladık.
<img width="315" src="https://guncelfiyatlar.co/wp-content/uploads/2020/01/votka-fiyatlari-2020.webp" />Homepage: https://guncelfiyatlar.co/votka-fiyatlari/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;

Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesio

Regards;
Notes.io Team

     
notes.io background
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.