Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

ang pag ibig ay nawawala hindi tiyak kung magtatagal o mahihiwalay pero kailangan maging malakas para sa isang bata, hindi dahil may nawala ay maghihiwalay, susuko, o lalayo dahil don kailangan lumaban para sa ikabubuti ng kanyang pamilya, ang isang tatay ay hindi iiwanan ang anak, at ang isang nanay naman ay hindi susukuan ang laban dahil may anak na maiiwan pero tatayo para lamang sa anak kaya ang pag ibig ay walang kasiguraduhan: kagaya ni zeinab nag pahinga pero hindi sumuko dahil may bia, si daryl na pede puntahan si bia dahil may karapatan si zeinab ay ilang beses nag patawad at nung huli nag ka anak sila si Zebbiana Harake Ruiz at last january si Moon Harake Ruiz na nawala noong april 11 umaasa ang ilan na masaya at engrande ang birthday ni bia pero nawalan ng kapatid si bia at nawalan ng anak ang zeiryl hindi kailangan maghiwalay dahil doon kung tutuusin dapat mahalin at alagaan ng buong puso hindi iwanan at pabayaan kung magagawan ng paraan para kay bia ay gawan ng paraan hindi mawawalan ng pag asa kung mahal ang isang tao babalik at babalik kahit magalit para lamang mapatawad.... to be continued
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.