Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

----GÜNÜN ANALİZLERİ 21.05.2015----
Gecikti biraz kusura bakmayın ^_^

#NaVi VS #EnVyUs
EnVyUs a BO3 de inanıyorum.

#Sonuç: EnVyUs LOW

#FlipSid3 VS #LDLC.White
LDLC.White ın iyi oynadığına tanık oldum.F3 nin throwlarını da biliyorum.Yani bu maça LDLC için şans var diyorum

#Sonuç: LDLC.White ICB/LOW

#NiP VS #HR
NiP Hardcore çakıcak fakat BO1 olduğu için hala riskli ve oranlar çok yüksek.

#Sonuç: Skip

#VP VS #Dignitas
BO2 olduğu için 1-1 kalma ihtimali yüksek.Oranlardan dolayı yine de skip diyelim biz

#Sonuç: Skip

#Penta VS #Property
Penta nın 1 harita alacağını düşünüyorum.

#Sonuç: Penta LOW

#myRev VS #H2B
İki takımı da bilmiyorum bu yüzden şansa bırakıyorum

#Sonuç: H2B ICB

#LGB VS #SpaceS
SpaceS formunun zirvesinde bu yüzden BO1 maçta yapabilir.

#Sonuç: SpaceS LOW/MEDIUM/HIGH

#NiP VS #Titan
Maç BO1 ve harita Dust2 olduğu için Titan'ın pek bir şey yapabileceğini sanmıyorum ama oranlardan dolayı Titana ICB basalım bence

#Sonuç: Titan ICB

#LGB VS #KFish
Skip...

#Sonuç: Skip

#Piter VS #Orbit
Maç BO1 ve harita COBBLESTONE bu yüzden Piter a güveniyorum

#Sonuç: Piter LOW/MEDIUM

#NaVi VS #TSM
NaVi nin 2. maçı olacak bugünkü.TSM iyi bir form yakaladı ve devam ettireceklerdir.

#Sonuç: TSM MEDIUM

#Dignitas VS #Epsilon
Epsilon'un yapabileceğine güveniyorum.Zaten oranlar da ancak böyle oynamamızı sağlıyor.

#Sonuç: Epsilon ICB

#Penta VS #HR
Oranlardan dolayı şans deneyeceğiz.

#Sonuç: Penta ICB

#Dignitas VS #VP
Harita OVERPASS ve maç BO1.Yani bu demek oluyor ki BYALI ACE...

#Sonuç: VP MEDIUM veya Skip(oranlar kötü)

#Epsilon VS #LDLC.Blue
LDLC.Blue nun yapabileceğini sanıyorum.Maç BO1 umarım haksız çıkarmazlar.

#Sonuç: LDLC.Blue ICB/LOW

#TSM VS #EnVyUs
TSM EZ PZ veya en kötü ihtimalle 1-1 biticek.

#Sonuç: Skip

#Titan VS #Property
Titan REKT ama şans denemek lazım.

#Sonuç: Property ICB

#VP VS #G2
BO2 maç en kötü ihtimalle 1-1 bitecek.VP vermez çünkü bu maçı.Oranlardan dolayı skip diyorum

#Sonuç: Skip

#eLevate VS #CLG
Maç BO2 yani eLevate bırakmaz.

#Sonuç: eLevate LOW/MEDIUM

#Liquid VS #TStorm
TStorm un yapabileceklerini biliyorsunuz.Liquid Fnatic karşısında etkileyici bir performans göstermişti ama bu sefer yapabilecek mi?

#Sonuç: TStorm ICB/LOW

Analizi Yapan: Namık Açıkgöz - CS:GO Lounge Bet Analizleri
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.