NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Oyunda bir oyuncuyu yaraladınız. Yattığı yerden ooc olarak hata yaptığınızı, bunu yapmamanız gerektiğini ve doğrusunu size sakince sinirli olmayan bir şekilde anlatıyor ve gerçekten anlattıkları doğru bir hata yapmışsınız. Tepkiniz, sonraki davranışlarınız ne olurdu? Kişiye ne söylerdiniz?

Peşinize size zarar vermek isteyen birileri var. Sizden daha güçlüler ve yakaladıkları zaman zarar göreceğinize eminsiniz. Arabayla dar bir tünele giriyorsunuz, kovalayanlar da arkanızdan giriyor. Tünelin ucunda bir içi ağzına kadar dolu dev bir kamyon olduğunu görüyorsunuz. Kamyonun yanında durdunuz arkanızdan gelenler uzakta ama geliyor, kamyon yüksek ve üzerinden atlayamıyorsunuz, kapısı da kilitli. Kamyonu iterek geçebilirsiniz veya başınıza gelecekler kabullenebilirsiniz.. Hangisini seçersiniz? Eğer ikisinden birini seçmiyorsanız ne yaparsınız?

Çok değerli ve sizin için çok önemli bir eşya var ve bunu elde etmek için günlerce uğraşıyorsunuz fakat tam bu eşyayı elde edeceğiniz sırada bir illegal kişi size baskın yapıyor ve sizi vurup eşyayı alıyor fakat onun kim olduğunu biliyorsunuz. Sizi doktorlar buluyor ve olayı da unutmuyorsunuz hastahaneden çıktıktan sonra bu rolü nasıl devam ettirirsiniz?


Hızlı bir arabaya ihtiyacın var, yarışa katılacaksın ve bir arkadaşın çok zengin sana üç adet araba sunuyor fakat bu arabaların hızlarıyla ilgili hiç bir fikri yok ve ücretsiz olarak kullanmana izin verecek massacro, sentinel3, jackal hangisini tercih edersin, neye dayanarak?

Sakince bir yol kenarında bekliyorsunuz, üzerinizde bir adet tabanca var ama belinizde. Yanınıza bir araba yanaşıyor, yolcu koltuğundan bir kişi silahını size doğrultarak iniyor ve arabaya binmeni söylüyor. Ne yaparsın?

Büyük bir banka soymuşsunuz kaçış rotanızı çok önceden planlamışsınız. Hızlı bir arabayla tam gaz kaptırarak dar bir tünelden geçiyorsunuz ve tünelden çıktığınız anda tamamen kurtulacağınıza eminsiniz. Fakat tünelin çıkışı yalnızca bir araba geçecek kadar dar ve orada size silah doğrultan yaya bir polis memuru var. Ne yaparsınız?

Arabanızla seyir halindesiniz. Maskeli silahlı iki kişi geliyor size zarar vermeyeceğini, rehineye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Onlara ne söylersiniz ve ne yaparsınız?

Büyük bir çatışmadan yaralı olarak çıktınız. Size yarı otomatik silahlarla deliler gibi ateş ettiler. Hastahaneye kaldırıldınız ve doktor size do attı "ne görmekteyim" cevabınız ne olur?

Büyük bir plan yaptınız. Plan harika, kimsenin sizi görme ve planınızı bilme ihtimali yok diye düşünüyorsunuz. Bir bankayı soydunuz ve kimse sizi görmediği sırada araba değiştirdiniz ve önceden belirlediğiniz gizli bir yerde beklemeye başladınız. Fakat o sırada biri sizi buldu ve silah doğrultarak kaldır elleri dedi. Nasıl bir rol izlersiniz?

Bir polis kovalamacası esnasında kaçan tarafsınız ve kaçarken henüz daha polisten kurtulamadan bilgisayarınız kendi kendine kapandı. Bilgisayarı açıp oyuna geri girdiğinizde bu role nasıl devam edersiniz?

Büyük bir soygundasınız plan 6 kişilik ve hepsine ihtiyacınız var fakat aranızdan birinin elektrikleri gitti ve gelecek gibi durmuyor. Polis size çıkmanız için baskı kuruyor. Ne yaparsınız?

Sunucuda bir kaç ay geçirmişsiniz ve arkadaşlar edinmişsiniz. Bu arkadaşlarınız bir gün sizi toplu bir konuşmaya çağırıyor ve sunucudaki sorunlardan bahsediyor. Siz de bu sorunlara katılıyorsunuz. Tavrınız, tutumunuz ve sonraki yaptırımınız ne olur?
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.