NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

EXPLANATION FOR AP
PAMPROSESONG TANONG
1. gender role ay para sa lalaki at babae na nagpapakita ng kanilang kaya at hindi. hindi pantay ang lakas ng lalake at babae may kaya ang lalake na hindi kaya ng babae at mayroong kaya ng babae na di kaya ng lalake.

2. dito malalalaman natin kung ano ba ang epekto sa atin ng gender roles, hindi lang natin malalaman ang kasarian ng isang tao kundi tayo ay makakatanggap rin ng diskriminasyon. Sa tagal ng panahon, karamihan sa babae ang nakakatanggap ng diskriminasyon dati pa dahil ang mga mamamayan ay nakikita lang sila upang magluto sa kusina, magalaga ng asawa at mga anak lalo na ang maglinis ng bahay, pero ngayon hindi parin natin maiiwasan ang mga taong nagdidiscirimanate sa mga kababaihin ngunit may mga ibang babae na ang tumatayo na sakanilang sarili kapag sila ay nakakatanggap ng diskriminasyon galing sa mga tao.

3. mas mauunawaan ng bawat isa kung makikita natin ang pagkakaiba ng lalake sa babae. marami ang pagkakaiba ang babae sa lalake halimbawa ang pagkakaiba ng katawan,pagkakaiba ng katawan, kasuotan, malalim at mahinhin na boses.

4. Kung minsan ay naiimpluwensyahan tayo ng social media dahil sa mga sinasabi nitong pahayag, na lahat tayo, babae man o lalake ay pantay pantay na may kakayahan na gawin yung ano mang bagay. Nagkakaroon rin ng pagbabago sa gender roles dahil tayo ay lumalawak ang isipan na may may natutunan na at natutuklasan sa kasalukuyan na mga bagay na hindi natin kayang gawin.

5.

Ash - Para maitaguyod ang paggalang at pagrespeto ay dapat bukas ang ating isipan. Dapat ay hindi tayo mag diskrimina ng kakayanan ng isang tao mapababae man o lalake. Dahil kahit lalaki kayang gawin ang gawaing babae at ang babae kayang gawin ang gawaing lalake at maging pantay sa isa't isa

Bella - isa pa ay kailangan natin ng lider na malawak ang pagiisip sa mga ganitong bagay tulad ng pagrespeto sa kapwa at pantay pantay na pagtungo sa bawat kasarian o gender roles. Mahalaga rin na itatak sa ating isipan na kusa. Na kailangan natin lahat ng respeto at respeto sa iba, magkaiba man ang paniniwala o hindi, lalo na ay respetuhin ang mga gampanin ng indibidwal na kasarian upang makamit ang ating pamayanang may kaunlaran.     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.