NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

fatmagül
ingilizce +
zeki +
jhan +
yenge +
açık sözlülüğün
pislik konuşman +
triplerin manalı bakışların
yılbaşı


first yenge;
Fatma yenge evet kızsanda fatma yenge diyeceğim sana :D
sabah okulda Ali Fatma yazınca kızıyordun ben de böyle yazayım dedim gıcıklık işte
şimdi seni nasıl tarif etmek gerekir bilemiyorum bi yerden başlıyayım gerisi gelir zaten
sen çok çalışkan, akıllı, yardımsever,rahat, açıksözlü birisin seni 9.sınıftan beri tanırım
o zamanlar yengemiz değildin tabi :) ama olmaya çalışıyordun Jhanla çıkmak için bizimle
konuştuğun günler olmuştu hani şu Jha n'a Odun dediğin zamanlar gerçi bize de diyordun :P
Belki o zamanlar birlikte olmadınız ama bir süre sonra Jhanla çıkmaya başladınız işte bu zamanda anladım senin ne kadar hırslı biri olduğunu.Hırslı olmak iyidir keşke bende de olaydı azcık :D
Ben seni Jhan'la çıkmaya başladığınızdan sonra tanıdım, tanıdığım ve sevdiğim nadir insanlardansın, zaten ben sevmediğim insanlarla hiç muhattap olmam böyle bir huyum var işte :)
Senin açıksözlülüğün hoşuma gidiyor çoğu kişinin utanıp konuşamadığı şeyleri şak!! diye söylüyorsun.
Tabi bir de triplerin var bazen öyle manalı bakıyorsun ki tırsıyorum, tabi benim yaptığım hatalardan dolayı oluyor haklısın bu konuda ama affediyorsun zaten, yani affediyorsundur heralde öyle değil mi? hehe :D
bak şimdi ne geldi aklıma yılbaşını hatırlıyor musun hani 2014->2015 Jhan sen Hanife Amber Ali ben girmiştik ''oğuz yılmaz- yersen'' şarkısı çalıyordu, elimde bir video var Hanife sen Oynuyorsunuz, başta biraz kötüydü yolda gireceğiz sandım bi ara yılbaşına ama sonunda iyi eğlenmiştik
Yengecim daha yazmak isterdim ama düşündüm düşündüm aklıma bir şey gelmiyor zaten uykum da geldi iyice
Hayat her zaman yolunda gitmeyebilir ama benim tanıdığım Fatma(gül) her zorluğun üstesinden gelir.
vedalaşma vakti geldi artık, Geriye kalan hayatında başarılar diliyorum Fatmagül seni her zaman yenge diye hatırlayacağım görüşmek üzere, bak yenge unutma beni ara sıra görüşelim :)
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.