NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Pick149 - Strona 80. - Mandaryn
suplement na odporność


Chce poprawic jakos ta moja slaba odpornosc ale co kupic? Odpornosc na stresy biotyczne i abiotyczne w hodowli roslin pastewnych w swietle XXIII Konferencji Sekcji Upraw Pastewnych i Traw Gazonowych Eucarpia. Jeżeli wystarczająca liczba osób jest zaszczepiona przeciw chorobie (zwykle 83-85%), ta nie może się sprawnie rozprzestrzeniać. “Obecny stan wiedzy medycznej dowodzi, że kilkudniowe, naturalne infekcje wirusowe (odra, świnka, różyczka) prowadzą do dożywotniej odporności przeciwko danej chorobie. Do konkretnego produktu. Któż jednak wie, ile danej substancji spożywa człowiek ogółem, we wszystkich produktach? Jednak pierwsze programy masowych i obowiązkowych szczepień dzieci bazowały na założeniu, że zastąpienie nimi naturalnych infekcji również doprowadzi do dożywotniego uodpornienia po jednorazowym szczepieniu w dzieciństwie. To założenie okazało się błędne, a dzisiejsza wiedza pokazuje, że nawet dwie dawki szczepień (np. MMR) nie wywołują trwałego uodpornienia w postaci odpowiednio wysokiego poziomu poszczepiennych przeciwciał u pewnego procenta szczepionych. Co możesz wiedzieć na temat tego, jakie dawki związków chemicznych wstrzykiwanych do krwi noworodka nie są dla niego trujące.

Infekcję wirusową, która pomogłaby zwalczyć takiego raka możemy traktować jako zbawienie. Czy powstanie, przetłumaczenie oraz propagowanie tego komiksu to nie jest histeria? Poważnie jednak, złem to jest używanie słowa histeria w takiej debacie. Masz prawo pytać, kto odpowie za ewentualne powikłania. W sumie mają również prawo do straszenia Cię, siania paniki itd. A Ty masz prawo nie ulegać takim manipulacjom. Zwolennicy szczepień mają jedynie prawo do prowadzenia akcji edukacyjnych. Byłoby to prawdą, gdyby ich wybór dotyczył tylko ich samych. Zgodnie z logiką zwolenników przymusu szczepień: “Byłoby to prawdą, gdyby ich wybór dotyczył tylko ich samych. Czy to nie powinien być wolny wybór? Żaden wybór człowieka nie dotyczy wyłącznie jego samego. Organizacje rządowe twierdzą, że jest z łatwością usuwane z organizmu w ciągu kilku dni. Podaj w wątpliwość zdolność do poprawnego funkcjonowania organizmu ludzkiego bez produktu, który chcesz sprzedać. Np. jeżdżą bez pasów, bo boją się, że w razie wypadku złamią obojczyk. Zadziała tak, jak obiecuje się, że zadziała? Wg mnie autor oryginalnej, anglojęzycznej historyjki skompromitował się, dając się poznać jako pseudoracjonalista i pseudosceptyk. Infekcję wirusową, która pomogłaby zwalczyć takiego raka możemy traktować jako zbawienie. Sytuację utrudnia to, że objawy choroby często są niezbyt charakterystyczne - katar, łzawienie oczu, kaszel - zazwyczaj są traktowane jako zwykłe przeziębienie.

Chemiczne dodatki do żywności zazwyczaj są dodawane “w normie”. Tylko że wtedy pseudoracjonalista woli widzieć jako przyczynę raczej “antyszczepionkowców wykonujących krecią robotę”. Tak, bo tylko o tym pierwszym można napisać “w szczerym zapale wycofano tę substancję”. Chemiczne dodatki do żywności zazwyczaj są dodawane “w normie”. Ale tam ludzie nie dają sobie tak łatwo w kaszę dmuchać i dochodzą, a przynajmniej próbują dochodzić, swoich praw (większość wniosków o odszkodowanie jest rozpatrywana negatywnie). Jak to powiadają: “Aby zwyciężyli źli ludzie wystarczy, że dobrzy nic nie robią”. Zobacz, jak zmieniała się w czasie. Nie taki wirus straszny, jak go malują. Pamiętajmy bowiem, iż w rzeczywistości to nie wirus ani bakteria powoduje chorobę. Chyba że autorzy tłumaczenia przyjmują, iż każda szczepionka daje NOP, stąd wysnuwają wniosek iż kto jest przeciw NOP-om, ten jest przeciw szczepionkom. Szczepienia przeciw odmiennym poglądom, ponieważ opozycja polityczna w kraju może sabotować poczynania rządu? Przecież w poprzednim obrazku jest napisane, że to nie wszystko brednie, lecz jedynie większość. Niewielkie ryzyka, z których większość jest bardzo łagodna? Ale, jak przy każdym zabiegu, wiążą się z nimi niewielkie ryzyka. Rozumiem, że ta mniejszość, to są łagodne (nie zaś bardzo łagodne) ryzyka. Nie zaś zestaw odpowiedzi na pytania w teście lub książkową wiedzę wykutą na blachę. Szczepionki to odpowiednik książkowej wiedzy wykutej na blachę (często przestarzałej i zawsze w tyle za życiem).

Autor chciał powiedzieć, że jeden przypadek na milion to poważny efekt. Mamy na myśli przypadki rzeczywiście występujące, czy też jedynie te wpisane do ewidencji? Tak naprawdę autor powinien wpisać w tę grafikę ani ocalone życia, ani przypadki chorób, którym udało się zapobiec, ani nawet powikłań - wszystko to jest nie do zbadania - lecz jedynie “wytworzone przeciwciała” (choć i to nie zawsze będzie prawdą - u niektórych ludzi nie wytworzą się przeciwciała w odpowiedzi na szczepionkę). Czy autor ma na myśli ocalone życia, czy raczej przypadki chorób, którym udało się zapobiec? Autor chciał powiedzieć, że jeden przypadek na milion to poważny efekt. Biorąc pod uwagę ukazane w całym moim wywodzie fakty, możemy powiedzieć, że współczesną naukę, medycynę i farmakologię toczy rak: rak chciwości, korupcji, zaślepienia na prawdę. Ba, siedząc bezczynnie wobec takich manipulacji i nadużyć, jakie są zawarte w tym komiksie też wpływasz na innych. Nie potrafimy oszacować ryzyka, dlatego też zapewne nie latamy samolotami, tylko jeździmy samochodami. Strach, niepewność, wątpliwości to ulubiona strategia całego przemysłu farmaceutyczno-medycznego (zresztą nie tylko tego przemysłu). Rodzicom dzieci, które otrzymują coraz więcej szczepionek, już nie tylko 3w1, ale i 5w1, polecam wstrzyknięcie sobie takich szczepionek w dawce proporcjonalnie do wagi większej.


Website: https://covircontrol.pl/sklep/covir-control-complex/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.