NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

hayvan sevgisi +
veterinerlik +
dost canlısı zeki çalışkan +
kedisini vermesi +
şarkı adı yaz +
saç güzel +
dinlemek hoşuma gidiyor
son sene olsa da +
pisican-arap +
güleryüzlü +
kedisini vermesi +
birtakım olaylar oldu +
şiir zevki müzik zevki
anılarımız--------------------
ödev anlattım şiir okudum +
şiir yaz
kırdıysam üzdüysem

Sevgili Sevgi
Seninle iyi ki tanışmışız,
senin gibi bir insan tanımadım daha önce bu kadar pozitif güler yüzlü yardımsever dostcanlısı ve hayvansever.
seninle tanışalı çok kısa bir zaman oldu belki ama benim için önemin çok büyük, hayatımda iyi ki tanışmışız dediğim çok az kişi var bunlardan biri de sensin. İyiki tanışmışız Sevgi iyi ki... Senin gibi bir insanı tanıdığım için çok mutluyum.
Başta belirtmek istiyorum edebiyat yapmayı beceremiyorum, kendimi tam olarak ifade edemeyebilirim.
İlk tanıştığımız zaman kendim gibi veterinerlik düşünen birisi olduğunu öğrenince sevinmiştim
zamanla ne kadar iyi yürekli sevecen güleryüzlü biri olduğunu öğrendim,(Saçlarına değinmeden de geçemeyeceğim saçların sana çok yakışıyor,çok güzel saçların var.) Birbirimize çok yardımımız oldu gerek okul gerek arkadaşlık konusunda.Gün geçtikçe seni daha çok sevdim, seninle sohbet etmek seni dinlemek çok hoşuma gidiyor,çekingen biri olduğumdan fazla konuşmuyor olabilirim ama bu sohbet etmek istemediğim anlamına gelmez,olur da sohbet etmek istersen ben seni her zaman dinlerim. Her türlü konuda kapım sana daima açık.
Hayvanları çok seviyorsun bu konuda hayranım sana
13 tane kedin olduğunu duyduğumda çok şaşırmıştım.
bu arada bana güvenip kedilerinden birini verdiğin için çok teşekkür ederim bende en az senin bana güvendiğin kadar sana güveniyorum.Bu arada Pisican ve Arap'a selamlar :D
Veteriner Sevgi KIVRAK
İnşallah çok istediğin veterinerlik mesleğine kavuşursun.
Sırf bir meslek olduğu için değil veterinerliğin asıl amacı olan yardıma muhtaç hayvanlara yardım etmek için veteriner olmak istiyorsun bu çok güzel bir şey olur da bende veteriner olursam (inşallah) seninle aynı yerde çalışmayı isterim.
Hayvanları sevdiğin kadar şiiri de çok seviyorsun.
Hatırlıyor musun şiirle ilgili mesajlaşırken whatsapptan bir dörtlük okuyup ses kaydı göndermiştim
sevdiğini mertçe seven kişi,
pervane gibi özler ateşi,
sevip de yanmaktan korkanların,
masal anlatmaktır bütün işi
(Ömer Hayyam)
ilk defa Ali dışında başka birine yani sana şiir okudum

Şiir dinlemeyi senin gönderdiğin şiirlerle sevdim
dinlememi tavsiye ettiğin ve en çok aklımda kalan şiir Cemal Süreya'dan ''keşke yalnız bunun için sevseydim seni'' şiiri gerçekten çok güzel bir şiir.
bir de şarkılar var müzik zevkimiz çok farklı değil seninle paylaştığımız sakin şarkıları unutmayacağım, bak aklımda kalan bir kaç tanesini yazayım ileride bunu okurken dinlersin :)
- Nefesim Nefesine (bu şarkıyı söylerken kaydedip göndermiştik birbirimize ilk defa burada öğrendim sesinin ne kadar güzel olduğunu)
- Gün Geceye Kavuşur
- Arda kalan
- Takvimlerden Haberin Yok mu
şimdilik aklıma gelen bunlar
Seninle fazla bir anımız olmadı heralde okul etkinlikleri dışında, isterdim ki okul dışında bir etkinlik yapalım ama olmadı
Kısacası ben seni sen olduğun için seviyorum,eşsiz bir kişiliğin güçlü bir duruşun var her zaman pozitif bir insansın, her konuda seni takdir ediyorum.Herhangi bir konuda seni kırdıysam,üzdüysem özür dilerim.İnsanların seni üzmesine kesinlikle izin verme sakın,sen üzülmeyi haketmiyorsun, güleryüzlü etrafına neşe saçan bir insanı üzmek kimin haddine.İnşllah kendin gibi iyi,güzel huylu insanlarla tanışırsın,Belki okul hayatımız bitiyor ama yeni bir hayat bizi bekliyor,belki bir gün yolumuz yine kesişir unutma kapım sana her zaman açık.Geriye kalan hayatında mutluluklar dilerim


Bunuda buraya yazayım;
“Ne öImek nefessiz kaImaktır
ne de yaşamak nefes aImaktır.
Yaşamak;
seviImeyi hak eden birine yaşamını
harcamaktır''
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.