NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Pick149 - Strona 80. - Mandaryn
kup

Chemiczne dodatki do żywności zazwyczaj są dodawane “w normie”. Tak, bo tylko o tym pierwszym można napisać “w szczerym zapale wycofano tę substancję”. Ponad 20 lat po krajach Skandynawskich, ponad 10 lat po USA zdecydowano w Polsce o eliminacji szczepionek zawierających tiomersal poprzez wykorzystanie do ostatniej sztuki preparatów już zamówionych lub będących w magazynach/szpitalach/przychodniach i podpisanie nowych umów tak, aby w perspektywie 2 lat dokonać zastąpienia preparatów z tiomersalem na preparaty ze śladowymi ilościami tiomersalu. Na początku to tiomersal był wskazywany jako przyczyna autyzmu. Tiomersal nadal jest wskazywany jako przyczyna autyzmu u niektórych dzieci. Wykres ukazujący wzrost przypadków autyzmu po wycofaniu tiomersalu i komentarz: ostatnie wyniki badań wskazują, że wzrost przypadków autyzmu wynika z większej świadomości i szerszej definicji samej choroby. Według niej, obserwowany wzrost może wynikać z lepszego diagnozowania i zgłaszalności przypadków krztuśca oraz z samej natury tej choroby, której fale zmniejszają się i zwiększają w regularnych cyklach. Na razie jednak w USA odnotowuje się wzrost hospitalizacji do ponad 128 tys.

I wreszcie: czy tuńczyka też wstrzykujesz sobie do krwi? Jeśli jednak autor miał na myśli przeciwników przymusu szczepień oraz sceptyków w stosunku do szczepień, to dlaczego nie porównać ich do takich wirusów: Wirus - niedoceniony sprzymierzeniec. Powszechną praktyką przeciwników szczepień jest wymienianie składników szczepionek. Nie wiem jak jest w rtęcią, ale w przypadku aluminium wiadomo, że tylko 0,25% aluminium, które zjadamy jest wchłaniane. Przecież wiadomo, że statycznie rzecz biorąc podróż samolotem jest bezpieczniejsza. Przecież w poprzednim obrazku jest napisane, że to nie wszystko brednie, lecz jedynie większość. Podsumowując - większość takich zarzutów to kłamstwa, propaganda siana przez organizacje antyszczepionkowe takie jak Stop NOP. Rodzicom dzieci, które otrzymują coraz więcej szczepionek, już nie tylko 3w1, ale i 5w1, polecam wstrzyknięcie sobie takich szczepionek w dawce proporcjonalnie do wagi większej. Nie potrafimy oszacować ryzyka, dlatego też zapewne nie latamy samolotami, tylko jeździmy samochodami. I wreszcie: czy tuńczyka też wstrzykujesz sobie do krwi? Ale tam ludzie nie dają sobie tak łatwo w kaszę dmuchać i dochodzą, a przynajmniej próbują dochodzić, swoich praw (większość wniosków o odszkodowanie jest rozpatrywana negatywnie).

Większość. Przynajmniej autor nie udaje, że wszystkie zarzuty są nieprawidłowe. Przynajmniej w Polsce. Jaka jest wiedza na temat układu odpornościowego noworodka, skoro jeszcze kilkadziesiąt lat temu na maluchach przeprowadzano operacje bez znieczulenia, ponieważ specjaliści byli pewni, że tak małe dzieci nie czują bólu. Dlaczego w Polsce nie ma funduszu z którego wypłaca się odszkodowania ofiarom szczepień (takiego, jaki jest w USA)? Czekaj, w Polsce nawet nie istnieje fundusz dla ofiar szczepień. Jeśli nie chcesz przyjąć jego jedynie słusznej religii, to czy masz na sumieniu te miliony ofiar? Na domiar złego zaszczepione dzieci, u których nastąpiło poszczepienne zakażenie poliowirusem, zakażały członków rodziny, powiększając tym samym grono ofiar szczepionki Salka. Ilość zachorowań na polio po wprowadzeniu szczepień szczepionką Salka wzrosła kilkakrotnie w porównaniu do lat poprzednich. Tam konsumenci i wyborcy są tylko słupkami liczb. Tylko że wtedy pseudoracjonalista woli widzieć jako przyczynę raczej “antyszczepionkowców wykonujących krecią robotę”. Strach, niepewność, wątpliwości to ulubiona strategia całego przemysłu farmaceutyczno-medycznego (zresztą nie tylko tego przemysłu).

Kampania SNW (strach, niepewność, wątpliwości) to wyścig zbrojeń z faktami. Wyścig zbrojeń z faktami? Chyba widać to z porównania jego pracy z faktami o których tu pisałem. W szczerym, ale ostatecznie zbędnym zapale by uspokoić obawy tłumów, agencje zaleciły wycofanie tego związki ze szczepionek. Wycofanie tiomersalu zaleciły agencje rządowe, czy producenci? Rtęć w tiomersalu to etylortęć, która jest wypłukiwana z organizmu. Po pierwsze: wycofanie tiomersalu - na wykresie jest data 1997. Rozumiem, że chodzi o USA. Nawet w przypadku AIDS: interes jest w szukaniu leków, szczepionek, gdy tymczaem współodkrywca wirusa HIV na pytanie „Czy układ odpornościowy zdrowego człowieka naturalnie pozbywa się HIV?” odpowiada: “Tak.”. Że nasz układ odpornościowy codziennie (zwykle bez trudu) zwalcza produkowane komórki nowotworowe. Do tego trzeba dodać producentów, którzy wykorzystują zdobycze technologii aby dostarczać nam wątpliwej jakości produktów, bez których - jak reklamują - życie nie byłoby takie samo (film Cała prawda o rybach). Jaka szkoda, że nie pofatygował się, aby zilustrować odpowiedzi na tę “mniejszość” zarzutów, która nie jest kłamstwem ani propagandą. Ale nie przeszkadza nam to zgrywać chojraków i puszyć się, jacy to jesteśmy mądrzy. Wg mnie autor oryginalnej, anglojęzycznej historyjki skompromitował się, dając się poznać jako pseudoracjonalista i pseudosceptyk. Autor próbuje tu zasugerować, że każda wątpliwość w sprawie szczepień jest wynikiem nierozumienia.

My Website: https://covircontrol.pl/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.