NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

FILIPINO-Q2-W6

PAUNANG PAGSUBOK
1. a
2. e
3. e
4. e
5. e

BALIK TANAW
1. 😃
2. ⭐
3. 😃
4. 😃
5. 😃

GAWAIN1
1. buto
2. sakay
3. matapang
4. nalalaman
5. hinahalay

GAWAIN2
1. ang epikong maragtas ay epiko ng mga bisaya
2. si sultan makatunao ang masamang datu ng borneo
3. nais hilayin at angkinin ni sultan makatunao ang asawa ni Datu Paiborong
4. dahil ayaw ni Datu puti na maraming dugo ang dadanak at maraming mamamatay
5. naghanap sila ng bagong lupain na maaaring pamuhayan nila nang malaya at maunlad
6. napadpad sila sa pulo ng Panay
7. nagpakita sila ng paggalang sa sampung datu ng borneo
8. ipinakuha ni Datu puti ang isang gintong salakot at gintong barya,ibinigay niya ito kay Marikudo
9. ipinagbilin ni sumakwelna pamunuang mahusay ang nga bisaya
10. pagtug-tog ng mga awitin

GAWAIN3
KULTURANG MATERYAL
-Kuwintas
-Solibaw/Solibao
-Pagkain
-Biniday
-Borneo
KULTURANG DI-MATERYAL
-Kasaysayan
-Kaugalian
-Sayaw
-Kasal
-Kalayaan

{PAG ALAM SA NATUTUHAN }
Isa ang lahi ng mga Bisaya ay dapat tularan ng mga Pilipino tungkol sa pagtataguyod ng kultura sa Pilipinas.
Ayon sa tala ng mga antropologo at historyador, katangian ng mga Bisaya ang pagpapanatili ng kanilang
sariling kultura gaya ng pagbabatok o pagta-tatoo at paglinang sa kultura ng lupa at tubig.
Hindi rin agad tumatanggap ng mga banyagang mananakop kaya naman hindi sila basta-basta naiimpluwensiyahan
at nasasakop ang mga Bisaya. Dahil dito kitang-kita sa mga Bisaya ang pagpapahalaga nila
sa proteksyunan ng kanilang pamilya, angkan at likas-yaman.

Para sa akin, dapat makita ng lahat ang ganitong pagpapahalaga at isabuhay ng lahat ng henerasyon kasama ang kabataan.
Tayo ang humuhubog ng bukas kaya ang lahat ng magiging desisyon natin ay may epekto sa magiging kalagayan ng kultura at kasaysayan.
Kung makakalimutan natin ang sariling identidad. Gawin nating modelo ang tatag at pagtingin ng mga
Bisaya sa kanilang sarili upang umunlad at manatili ang kulturang ipinagmamalaki.

PANGWAKAS NA PAGSUSULIT
1. a
2. e
3. d
4. d
5. d

PAGNINILAY
{LINK OF THE PHOTO}: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.ph%2Fprincessangelgella%2Fmy-saves%2F&psig=AOvVaw3jP_d504AsGIaztoh6Xr2C&ust=1644737895403000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCLCbpo_U-fUCFQAAAAAdAAAAABAb

PAGLALARAWAN:
ang sinulog sa cebu ay isa lamang sa napakaraming kapistahan sa Pilipinas. Sa ibat-ibang dako ng pulo-pulong bansa,
hindi tayo kukulangin sa makukulay na kapistahan. kahalagahan nito sa kulturang pilipino
KAHALAGAHAN NITO SA KULTURANG PILIPINO:
ang Kahalagahan nito sa kulturang pilipino ay kung paano baguhin ng mga espanyol ang ating relihiyon at bininyagan
na maging isang katoliko kaya ating nakilala ang anak ng diyos na si jesua at ang bida sa sinulog festival na si Sr. Santo Niño
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.