NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

16 - 23 Marca 2020 R
Następnie przewodniczący samorządu szkolnego Wacek Pułka, w imieniu wszystkich zebranych w szkolnej auli, złożył najszczersze życzenia naszym profesorom, a członkowie szkolnych sekcji i samorządu wręczyli kwiaty. Referat ten odczytała nam przewodnicząca szkolnego Koła TPPR- Barbara Picoń, a następnie na scenie ujrzeliśmy uczniów biorących udział w fazie artystycznej. Referat ten omawiał szeroko zagadnienie walki i życie języka swego i polskości Śląska, a też położenie Polaków w Niemczech w terminie międzywojennym. Podjęła się odśpiewaniem hymnu polskiego oraz naszego hymnu Związku Radzieckiego. Akademię oceniamy wysoko. Żałujemy jedynie, iż nie przybył na nią zaproszony gość z ZSRR, od którego dowiedzielibyśmy się bardzo dużo fascynujących rzeczy dotyczących Związku Radzieckiego. Bardzo ważnych informacji oraz rozwiązań w układu z dziejami nagrania zapewniłaś nam profesorka J. Stefanowicz. Swej niezastąpionej pomocy udzieliła biorącym udział w imprezie profesor Janina Otrębowicz, opiekunka naszego samorządu. Na środowisko zbiórki przybyli profesor Zborowska- opiekunka tej sztuki, profesor Stasiak, profesor Klag i mało wszystka klasa Ia, nie udali się na kozielską wyspę, by tam prowadzić dobra zabawę przy ognisku do późnego wieczora.

Z ostatniej szans uczniowie niemal wszystkich klas pod kierunkiem profesorki Wacowskiej przygotowali uroczystą akademię, która sprawiła się 4 listopada 1972 roku w auli naszej szkoły. W bieżącym roku szkolnym pierwszy koncert odbył się 5 października 1972 roku w bliskiej auli. Następnie wysłuchaliśmy płyty z nagraniem fragmentów z Kongresu ZPWN, który dokonałby się 6 marca 1938 roku w Berlinie. Następnie część artystyczną wypełniały inne wiersze i piosenki o tematyce rosyjskiej, zaś w szczególności o rewolucji październikowej. W niniejszym roku mija 50-lecie Związku Radzieckiego i 55 rocznica wybuchu rewolucji październikowej. Tym całkowicie przedstawiono nam dzieła Hajdna- symfonię i menuet, uwerturę Rossiniego oraz fragment koncertu skrzypcowego Karola Szymanowskiego- minęła niedawno 35 rocznica śmierci tego wyjątkowego kompozytora. Na rozwiązanie usłyszeliśmy wesołą humoreskę „O cudownych dzieciach” w przygotowaniu Mietka Wojdyły i bardzo zadowoloną piosenkę „Po wodę”, którą zaśpiewał Alfred Głowania. Bardzo interesujący był ustny egzamin maturalny z języka naszego w wykonaniu Mietka Wojdyły i Mietka Wilka z grupy IIa. wypracowanie z IIIb zabawnie wyglądali z długimi lizakami z pokazywanymi im przez dziewczęta z klasy.

Święto obchodzili nasi znajomi bardzo łatwo. Święto wszystkich nauczycieli jest szczególnie obchodzone w własnej szkole, gdyż potrafimy docenić trudną pracę naszych pedagogów. To właśnie wychowawcy dostarczają nas na ważną drogę bycia, oraz ich kłopot i męstwo są nam ją ułatwić. Z pewnością wielu maturzystów marzy dzisiaj o takim egzaminie. Wielu Polaków zostało za własną rolę skazanych na karę śmierci. Mieliśmy szansa zobaczenia wielu materiałów i czasopism organizowanych przez ZPWN. Następnie głos pozbawił były członek ZPWN Z. Jacek. Pan Jacek omówił działalność wszystkich uczestników ZPWN, a jeszcze wszystkich Polaków, b będących mniejszością narodową w Niemczech. Uczniowie przygotowali wiele wierszy związanych z pracą ZPwN, a jeszcze wiele pieśni, a wśród nich ludowe pieśni śląskie. Na impreza przybyli zaproszeni goście; pan Planetorz i człowiek Jacek- byli członki ZPWN, a także prezes Towarzystwa Ziemi Kozielskiej pan Ciunkiwicz i inspektor szkolny St. Podsumowanie oficjalnej naszej sesji dokonał prezes TZK mgr Ciumkiewicz. Interesujący montaż tworzył stronę artystyczną naszej sesji.


Olearczyk. Prowadzenie sesji objął uczeń klasy IVb Janek Chlubek. Barbara Ficoń uczennica klasy IIIb przedstawiła nam aspekty działalności ZPWN na gruncie Niemiec i Śląska. Natomiast bp Marian Niemiec podkreślił, że „artysty jest uzewnętrznieniem wiary”. Rzeczywistość przecież istnieje różna, o czym dał nas zaraz po akademii pan dyrektor. Dyrektor OKE rozpatruje efekt w tytule 2 dni z dnia jego dostania. Jednak nie stanowi to święto celebrowane tylko w centrum byłego bloku wschodniego. Jednak Wu słusznie zakładali, że rody i przedsiębiorstwa, o jakich tu mowa, tak zaślepi oferta nienaruszalnego monopolu, że i oczywiście nie będą się zbytnio opierać. Zajmował on problemów szkolnictwa polskiego na Śląsku, Mazurach i Niemczech. W 50 rocznicę utworzenia związku Polaków w Niemczech w naszej szkolnej „Sali Tradycji” zorganizowano wystawę materiałów i pozostałości z okresu aktywnej działalności Związku Polaków w Niemczech. Dyskusja dotyczyła szerokiej działalności ZPWN. W 50 rocznicę utworzenia ZPWN zrobiła się w polskiej szkole sesja popularno- naukowa. Uczniowie klasy IIIa wyróżnili się wśród młodzieży szkolnej odświętnymi strojami.


My Website: https://pomoceszkola.pl/artykul/1669/totalitaryzm-w-niemczech-wikipedia
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.