Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

H içbirşey sen gibi değil.^^
E biraz cık da ben değil.^^ :)
R uhumm dinleniyor konuşunca senle.^^
Ş irinlikte üstüne yok ya la.^^ :)
Y anlız oldugunu düşünme Ben varım e biraz da sen varsın H-E-R-Ş-E-Y'de :))

OooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooO
-ŞI-MAR-DIM-
OooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooO
Seeeeendeeğğğğ =P

ŞI-MaaRR-
Bakemmm hahaahahahahahahahahahahahahahahahahah :))
Önce ben dedimmm ! :Dd
Olmass Ahmett Olmasss :Dd
Benn dedimm :))
Sen'sin H-E-R-Ş-E-Y :Dd

-*Tamam ben her şeyim ...
ğağağağağağağağağağa =P nasıl guluyom ama
sen yeter kı bunları okuyunca eglen
yıne senı dusunuyom bak kendımı bosvermısım =P ehehehe
eee nabıyon dıcem de normal konusak boyle gec cevap verıyon =P


======================================================================

Ne yapım ya yazmas uzun agaa =P kehekekhehehehehhehe benimkii nasıl =P? :D:D
Tabi2 de eğleniyom yaa deliminn :))
Herşeyi boşverdik biz ahmetle :Ddd dimii ahmett

Banaa farketmezz ya burdaki yazılar eğimlii ya hoş duruyorr :Dd ihahahah :Ddd


======================================================================
Tab2 burda kalıyoz sana hoş durduysa sıkıntı yok =P konya yolundayım :SD alfkja s

Dimi hazal dimi yani dimi =P hem o ne bıcım gulus
keh keh keh keh nedır ya ıyyğğ öğğğğ hayattan soguttun =P

ama o kadar sıcaksın kı tekrar ısındım :D ehehehe basla

======================================================================

Zaaaa dimii ammaaa :))) delii yaaa ayhh teşkk ederimmm :D.ddd burdayısss yasasonnn :D:D ehehehehhe
Ne olduu hıı? beğenemedinmiii kehkehekehkehekehek :D:Dd ihihihihi .dddd ciddi problemlerimiz var :Ddd

======================================================================
======================================================================
AHMET .^^ :dD = Eeee nabıyon sımdı =P
=======================================================================
HAZAL.^^ :dD = Sıkıntıdan geberiyoruumm sennn ? =P=P

======================================================================
Özür dilerim =/ canını sıkılmaktan kurtaramadıgım ıcın ama kurtarmaya calıscam sı kılmıcan !! =P sıkılamazsın :D bende eodevden alısmısım sı kılamazsını ayırıyorum :D asdjl nabalım hazal mutlu olsun dıye eeee eee eee eee eee eeee dusundum de aklıma bısı gelmedı ıhıhıh
==========================================================================
Ayp ediyon "varlıgını eksik etme yeter" :Dd
Düşünmen bile mükemmelll :Ddd
İncee ruhluu ::ddd Thanksssss ederimmm
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.