Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Organik Kurutulmuş Meyveler
Kuru meyveler besin değeri en yüksek meyve çeşitleridir. Taze meyveler yerine kuru meyve tüketimi çok daha faydalıdır.
Kuru meyve, taze meyvelerden elde edilen bir meyve türüdür. Özellikle organik kuru meyve çeşitleri besin değeri açısından oldukça faydalıdır. Lif kaynağı yüksek, A, B, C ve E vitaminlerinin bulunduğu kuru incir gibi meyveler tüketmelisiniz. Doğal bir şekilde taze meyvelerin kurutulması ile kuru meyve ler elde edilir. Ancak bu süreye kuru meyveler herhangi bir madde karıştırılmaz. Meyveler kendi şeker oranları ile kurumaktadır. %100 organik ve katkı maddesiz kuru incir gibi diğer meyve çeşitleri tercih edilmelidir. Misafiriniz geldiğinde kahvenin yanında ikram edebileceğiniz hem doğal hem de son derece sağlıklı bir besin kaynağıdır.

Yüksek Besin Kaynağı Kuru Meyve Çeşitleri
Besin değeri oldukça yüksek olan kuru mandalin, çocukların en doğal atıştırmalığı olabilir. Özellikle pastalarınızın süslemelerinde kuru vişne kuru kayısı . Gün içerisinde sağlıksız abur cuburlar yerine hem doğal hem de meyve çeşidi olan kuru meyveleri tercih edebilirsiniz. Bu konuda bilinçli olunmalı ve kuru vişne gibi diğer meyve kutuları sağlık açısından tüketilmelidir. Kuru meyveler, yaş meyvelerden elde edilir. Taze meyvelerden elde edilen kuru meyvelerin suları %80-90 arasında gitmelidir. Bunun için en doğal kurutma yöntemi güneş'tir. Ayrıca özel kurutucular ya da dehidratörler kullanarak meyve kuruları organik bir şekilde elde edilir.
Here's my website: https://sunbright.com.tr/urunler/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.