NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

alay etmek
insanları aşağılamak
küçümsemek
kibir
komik olma çabası
"bilgi insanı başkalarından üstün kılmaz"
bilgi olmadan önce nasıl yaşadılar

aslında kötü birisi değilim-neden böyle yaptım

ağlatmak

özür

diğer insanlardna üstün olmadığını bilmek ama bazen öyle düşünmek-nedenini bilmeden

muhafazakar hristiyan

telefon nasıl çalışıyor

eğlenmek

tekerlekli sandalye

herkesin süper kahraman versiyonunun olması

kendimi tekerlekli sandalyede görmek

figürler

parmaksız oyunculuk

komedi unsuru olmayınca gerici

rapor etmek

kim olduğunu unutmak

figürler

benim hakkımda benim bilmediğim

"sana ne olduğunu biliyoruz"
"tanrıyı öğrenmek"
"istersen gerçekleşiyor"
"neden sadece kendim olamıyorum"
"neden gerçekleşmiyor"
ya en içten düşüncelerimde istediysem
uydurduğunu uyumsuz düşünür
silahın yönü

spiritüel çerçevenin dışı
hristiyan olmasaydı

"istediğin için oldu"

     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.