NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

85 Kierunków Przygotowań I Wymagania
Przez wszystkie dzieciństwo tułała się z pewnej rodziny zastępczej do innej, łaknąć miłości, zainteresowania i zrozumienia. Oryginalna Templarowa wiara uczyła Jedności Wiedz i emocje, pomocy i podziwu dla ludziach jakości życia. Oryginalna Templarowa pewność nie aprobowała eksploatacji królestwa roślin, zwierząt i minerałów dla potrzeb osobistych również dla osiągnięcia korzyści materialnych, nauczała szacunku i pietyzmu dla wszystkich jakości bycia. Dzięki ewolucji wolności i współtwórczym zainteresowaniom i jedności osobie te siłowe przepychanki jednego dnia przestaną się i przywrócony zostanie pokój dla ras Trzeciego Zasiewu. wypracowanie także ich Templarowych-Annu kontynuował zanieczyszczanie ludzkiej świadomości trudną i utrzymującą wiarą, rozwiniętą pierwotnie przez Słonecznych Wtajemniczonych Systemu Gwiezdnych Wrót na Tarze. Egiptu w odbudowie ich kultury, Rada Syriańska oraz opiekunowie sprzymierzeńcy ludzkości kontynuowały odwiedzanie i umożliwianie otwierających się kultur, służąc za przeciwwagę dla Ruchu Oporu Anunnaki i sił Templarowych Annu, jacy nie dawali za nagrodę w mieniu pomysłów na Podłogi. Tuż przed wybuchem Rada Syriańska zdjęła z Atlantydy rozmaite grupy rozlokowując je w dalekich miejscach kuli Ziemskiej, część spośród nich wzięta została do Egiptu w planie ponownego zasiedlenia.

Templarowych-Annu. Po tym zdarzeniu kultura ludzka weszła na długo w termin zbłądzenia, gdyż planeta została umieszczona pod międzygalaktyczna kwarantanna, a poprzednia moc zaawansowanych cywilizacji została utracona. Generatory kryształów zaadaptowane zostały jako urządzenia do torturowania nie ulegających Templarom, a okres eksperymentacji genetycznej i nieograniczonego nadużycia władzy zaszedłem w klasie Atlantydy. Pierwsze 4426 lat w trakcie nowego cyklu reprezentowały czas wielkiej obietnicy, gdyż ten stopień cyklu ustanowił naturalny punkt, w którym Ziemia była wypuścić dwie morfogeniczne fale, za usługą których masy ludzkie mogłyby wznieść się na Tarę, jeśli Korytarze Amenti zostałyby założone. Ostatni Cykl Ascendencji w tym 26 556 letnim cyklu czasu zajmował się rozpocząć w 196 r. Nauka ascendencji została ukryta przed masami, a obietnica wniebowstąpienia (ascendencji - przyp. W zakresie swojej pewności (w latach 46 459 p.n.e ÷ 28 000 p.n.e) Wielka Piramida w Gizie wykorzystywana i była jak komora wniebowstąpienia dla niewielu wybranych, którzy zajmowali wymagane zmontowane DNA oraz przychylność Elohim.


Jeśli Korytarze Amenti mogłyby stać otwarte do 2012 roku czy najpóźniej do 4230 roku, wówczas rasy Ziemi mogłyby nareszcie odzyskać swoją boskość oraz godność swego dziedzictwa i wrócić do HU-2, do rzeczywistości Nieśmiertelnego mięsa oraz ważnej 12-to niciowej budowy DNA. 17 900 r. p.n.e, lecz populacja nie stanowiła w kształcie wznieść się, gdyż Korytarze Amenti były zamknięte. Klasyczne wykrojniki buduje się, wprowadzając w desce (zazwyczaj sklejce) z rowkami odcinki listew sztancujących, bigujących, perforujących. Templarowi-Annu podbój swój zaczęli od kontynentu Atlantydy, ale już zorientowali się, że tarcze ochronne portali Wewnętrznej Ziemi nie potrafią być właściwie chętnie zniszczone. Interwencja Ligii Opiekunów oraz Federacji Galaktycznej Annu-Melchizedekowie stopniowo stawali sie jeszcze bardziej agresywni na terenach będących pod ochroną Rady Syriańskiej, oraz wielu spośród nich przeniesionych pozostało na Atlantydę, gdzie Templarowi-Annu zyskiwali większą władzę. Czy Chrześcijaństwo wywodzi sie z Judaizmu? Ziemia wpadła w bezpośredni drugi 26 556 letni cykl 24 324 lata temu w 22 326 r.

Opiekunów z HU-2, Konfederacja Ra i Ziemscy Opiekunowie Arki Przymierza planowali, wykonywali się i wyglądali na następny Cykl Ascendencji. Rasy Opiekunów z roku 22 326 p.n.e dokładnie wiedziały, że wyzwaniem będzie przygotowanie mas do innego Cyklu Ascendencji 196 r. Jeśli Korytarze Amenti nie zaczęły się podczas tego ostatniego cyklu Ascendencji, dusze mas ludzkich nie istniały w stanie wznieść się na Tarę przez inne 26 556 lat. Odkąd Korytarze Amenti nie zostały założone podczas pierwszego Etapu Ascendencji, w dzisiejszym cyklu czasu dusze uwięzione w państwach elementali w D-2 oraz królestwach astralnych w D-4, jak jeszcze wszyscy na Podłodze, aby podnieść się wyżej, musieli czekać aż do finałowego Cyklu Ascendencji swojego 26 556 letniego cyklu czasu. Ich wiedza nie byłaby już dłużej uwięziona w HU-1 albo na celach astralnych D-4. Skuteczni i umarli (te dusze uwięzione na układach astralnych) powstaliby i wznieśli się nad swych ziemskich więzień do „niebiańskich” krain Tary w HU-2.


Website: https://szkolniewska.pl/artykul/4430/scenariusz-lekcji-oda-do-modosci
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.