Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

انواع واژینیسموس ، علائم و راه های درمان
برای تشخیص بهتر واژینیسموس بهتر است، با پزشک صادق بوده و تمام عللی که گمان می رود در ابتلا به این بیماری نقش دارند، به پزشک گفته شوند. این کار برای انجام قدم به قدم معاینات و نتیجه قطعی و سریع تر اهمیت زیادی دارد. افراد معمولا بعد از مشاهده اولین علائم بیماری به پزشک مراجعه می کنند و پزشک با انجام پرسش هایی خاص به منظور شفاف سازی علائم و انجام تست های خاص بیماری و علت ابتلا به آن را تشخیص می دهد. ابتدایی ترین بیماری ها نیز ممکن است، در افراد مختلف بر اساس سن و آمادگی بدنی به شکل های مختلفی بروز کنند.
اگر واژینیسموس شدید باشه با آر اف قابل درمانه. من معاینه ت نکردم ولی طبق گفته های خودت فکر میکنم تا حدی واژینیسموس داری. واژینیسموس چیست ویکی پدیا پزشک متخصصی که احساس راحتی داری مراجعه کن تا معاینه ت کنه.
در واقع اصلی ترین ماهیچه ای که برای درمان و کنترل دردهای واژینیسموس باید تحت کنترل قرار گیرد ماهیچه های تحتانی لگن می باشند. متوقف کردن خودآگاه ادرار ممکن است، منجر به آسیب به کلیه و مثانه شود. این تمرینات به منظور انجام تمرینات کگل انجام می گیرند، اما گاهی تشخیص این که کدام عضلات باید منقبض شوند، به سادگی ممکن نیست. برای تشخیص این مسئله می توان در هنگام ادرار ماهیچه ها را کنترل کرد و با توقف جریان ادرار ماهیچه ای که با واژن در ارتباط است، را پیدا کرد. دیلاتور از ابزارهای درمان واژینیسموس است که به خصوص برای افرادی که از نزدیکی ترس دارند، انتخاب مناسبی است.
یکی از این روش ها استفاده از لوبریکانت هاست. در ساختار لوبریکانت ها مقدار قابل توجهی ماده های روان کننده وجود دارند که برای برخی از خانم ها بسیار خوب عمل می کنند. عموما خانم هایی که آگاهی کافی در زمینه ی مسائل جنسی و رابطه ی زناشویی ندارند و یا به آن به دید بدی نگاه می کنند یا از انجام آن خجالت می کشند، بیشتر در برابر این اختلال و مبتلا شدن به آن قرار دارند. یکی از عامل هایی که می توانند در بروز این اختلال در خانم ها تاثیرگذار باشند، این است که شخص در گذشته ی خود تجربه ی مشکل هایی آزاردهنده و دردناک در این زمینه را داشته باشد.
در این اختلال، قسمت کوچکی از پوشش داخلی رحم به بیرون رشد می کند و هنگام برقراری رابطه جنسی، درد شدیدی در ناحیه لگن ایجاد می کند. با کمک عمل جراحی می توان این بافت اضافی را برداشت و مشکل فرد را حل کرد. وقتی واژن یک خانم به صورت غیرارادی منقبض می شود، دخول را دشوار و غیرممکن می کند. این اختلال، نشانه های دیگری هم دارد که از جمله آنها می توان به احساس سوزش در هنگام دخول و درد فراوان هنگام برقراری رابطه جنسی اشاره کرد. به دلیل همین سوزش و درد است که خانمها ترس شدید از دخول دارند و در صورتی که زیاد برای دخول تلاش کنند، میل جنسی خود را از دست می دهند. غیر معمول نیست که زنان مبتلا به واژینیسموس دچار تجارب آسیب زای شدید مربوط به رابطه جنسی می شوند.
بوتاکس به مناطق مختلف در اطراف دهانه ورودی واژن تزریق شده و با فلج کردن این عضلات منجر به کاهش درد و بی حسی می شود، همچنین این تزریقات برای استراحت دادن به سایر عضلات واژن نیز موثر هستند. به طور معمول از این روش برای تغییر اندازه ماهیچه های واژن و آمادگی آن برای انجام نزدیکی استفاده می شود و گاهی اوقات بوتاکس را برای رفع چین و چروک های این ناحیه استفاده می کنند. بوتاکس قادر به فلج کردن عضلات است، بنابراین با فلج کردن ماهیچه های ناحیه تزریق انجام عمل نزدیکی را ساده و بدون درد می کند. معمولا وقتی زنان بتوانند ماهیچه های ورودی واژن را لمس کنند تشویق می شوند که لبه های واژن را باز کرده و با وارد کردن تامپون شدت درد را سنجیده و درمان را تشخیص دهند. این مسئله در مورد بیماری واژینیسموس نیز وجود داشته و بسته به شرایط جسمی، روحی، سبک زندگی و آمادگی جسمانی فرد این بیماری به انواع مختلفی بروز می کند.
کار با مشاوری که متخصص بیماری های جنسی است، می تواند مفید باشد. روش های تمدد اعصاب و هیپنوتیزم ممکن است اعصابتان را بهتر کند و به شما کمک کنند احساس راحتی بیشتری بکنید. این وضعیت گاهی زمانی شروع می شود که زنان در سنین نوجوانی یا اوایل بیست سالگی هستند، زمانی که اولین تلاش خود را می کنند تا از تامپون استفاده کنند یا روابط جنسی داشته باشند. برای زنان دیگر، بعد از یک دوره نرمال جنسی می تواند بعدها در زندگیشان پیدا شود.
مقاربت دردناک به دلایل مختلفی ایجاد میشود، از مشکلات ساختاری بدن گرفته تا مشکلات فیزیولوژیکی. زنان اغلب اطلاعات کاملی در مورد آناتومی جنسی بدن، عملکرد و علل درد لگن و مشکلات دخول ندارند. سردرگمی در مورد مشکلات ناحیه واژن درونی و عضلات واژن اغلب منجر به اشتباه تشخیص و ناامیدی می شود. گام 3 در مورد این قسمت های جنسی بدن با تأکید بر نقش آنها در مشکلات درد و نفوذ جنسی آموزش می دهد.
درمان با دستگاه RF، روشی غیرتهاجمی است و بدون خونریزی انجام می شود. با پشت خود روی زمین شروع کنید و زانوها خم شوید تا رانهای شما عمود بر کف باشد و ساقهای شما به موازات کف باشد. ممکن است آنها را در هنگام سفت کردن و حرکت دادن حس کنید. این عضلات به عنوان یک گروه حرکت می کنند، به همین ترتیب همگی در یک زمان منقبض می شوند و استراحت می کنند. پزشک یا مشاورمامایی شما ممکن است توصیه به استفاده از dilator واژن تحت نظارت کند.
معمولا با توقف رابطه و خارج کردن آلت تناسلی، درد به تدریج کاهش خواهد یافت. برخی دیگر نیز پس از آن همچنان درد خواهند داشت. در این حالت ترس و اضطراب به عنوان شیوه دفاعی بدن، عضلات را برای جلوگیری از دخول ناخواسته، منقبض می‌کنند. این حالت ممکن است در سال‎های بعد از آن نیز همچنان همراه فرد باشد. تا اینجا همه چیز در مورد واژینیسموس توضیح داده شد و بیشتر در مورد مشکلاتی که این بیماری برای آقایان ایجاد می کند، صحبت شد.
کتاب کوچک افسردگی را همیشه می‌توانید در کامپبوتر خود نگه دارید و بخوانید. امروز با موضوع واژینیسموس چیست؟ در خدمت شما عزیزان هستیم. جهت دریافت نوبت و مشاوره برای عمل های زیبایی می توانید از طریق واتساپ زیر با مشاورین ما در تماس باشید.
Read More: https://hirbodclinic.com/what-is-viginismus/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.