NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

กลยุทธ์การแข่งขัน Texas Hold Em Poker - เล่นด้วยมือของคุณ
ไม่ว่ากลยุทธ์การแข่งขัน Texas Hold Em Poker ของคุณจะเป็นอย่างไร ฉันหวังว่ามันจะรวมการเล่นบางมือ โดยทั่วไป และฉันแค่โยนสิ่งนี้ออกไป คุณต้องเล่นด้วยมือเพื่อชนะเงินรางวัล บ่อยครั้งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการทำให้ถูกต้องในโป๊กเกอร์ (อาจจะยกเว้นการเชี่ยวชาญ AA และพยายามให้ได้ AK)

มีหลายสิ่งที่จะพูดเกี่ยวกับการเริ่มต้นมือ โดยทั่วไป คุณต้องเล่นสองสามมือก่อนที่จะนั่งในทัวร์นาเมนต์หนึ่งหรืออย่างอื่น โดยทั่วไปแล้ว คุณไม่ควรนั่งกับพวกนอกเครื่องแบบ เช่น Q-6 แต่คุณควรเล่นด้วยมืออย่างแน่นอน หากคุณโดนมือ คุณจะชนะชิปมากมาย ถ้าคุณไม่ทำ คุณจะสูญเสียพวกเขา ดังนั้น เว้นแต่ว่าคุณมีสแต็คที่มีขนาดพอเหมาะ มักจะดีกว่าที่จะเล่นด้วยมือที่ช่วยให้คุณได้รับชิปมากขึ้น และหลีกเลี่ยงมือที่ไม่ได้ช่วยอะไรมาก (แน่นอนว่าถ้าคุณมีสัตว์ประหลาด)

สำหรับคู่พ็อกเก็ตระดับกลางถึงต่ำ ฉันจะไม่เล่นมันมากนักก่อนที่มันจะตี คู่พ็อกเก็ตต่ำเป็นเพียงมือที่เล่นยากเพราะมักจะถูกตีโดยมือที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม พวกเขาเป็นมือที่ดีในบางครั้งขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ดังนั้น หากคุณได้ไพ่ A-7 ที่เหมาะสม พับเก็บดีกว่าไหม? แน่นอน แต่ถ้าคุณตีคู่กระเป๋าต่ำ ก็ยังไม่ใช่มือที่แข็งแกร่งมาก อย่างน้อยคุณต้องมีคู่ตัวบนหรือดีกว่าเพื่อให้จับได้ถนัดมือ สิ่งที่เกี่ยวกับคู่พ็อกเก็ตขนาดกลางคือบางครั้งพวกเขายังเล่นได้ดี A-6 เหมาะกับฉันยังคงเล่นมือนั้นบ่อยกว่าไม่

เมื่อคุณได้ไพ่ที่แจกมาที่เหมาะสม คุณต้องแน่ใจว่าคุณใส่ใจกับตัวอย่างแรกของมือนั้นที่ถูกแจก หากคุณคุ้นเคยกับการรับไพ่ต่ำในชุดของคุณ แล้วเมื่อคุณได้รับไพ่ใบต่ำนั้นอีกครั้ง คุณอาจต้องการหยุดชั่วขณะหนึ่งและคิดว่าเจ้ามือถือ

อะไรอยู่ งวดของชุดเดียวกันหรือไม่มี?

ค่า Pot Odds แบบใดที่คุณจะได้รับจาก Ace-high flush?

เป็นไปได้ไหมว่าไพ่ใบต่ำที่คุณถือไว้กับไพ่ใบสูงอาจสูงกว่านี้?

แล้ว 4s คู่ล่ะ?

แล้ว 3s คู่ล่ะ?

ambbet ้ว 2s คู่ล่ะ?

คุณสามารถวางเดิมพันในมือนี้ได้หรือไม่?

ผู้เล่นคนอื่น ๆ มีแนวโน้มที่จะมีไพ่มากกว่าที่คุณทำหรือไม่?

คุณมีแนวโน้มที่จะโดนฟลัชบนฟลอปหรือไม่?

คุณสามารถไม่วาด?

พอจะโทรได้มั้ยคะ?

คุณสามารถไม่เดิมพันได้หรือไม่?

คุณสามารถที่จะไม่โทร?

คุณสามารถที่จะไม่ให้ขึ้น?

สำหรับฉัน กลยุทธ์การแข่งขัน Texas Hold Em ในอุดมคติคือการรวมความก้าวร้าวเข้ากับความอดทน เล่น pre-flop มือที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างโอกาสต่อ pot เมื่อคุณตีมือสัตว์ประหลาด และหมอบมือที่ไม่ทำให้คุณได้เปรียบ สำหรับมือที่คุณจะเล่น พ็อกเก็ตคู่และตัวเชื่อมต่อที่เหมาะสมนับเป็นมือที่คุณจะเล่นในตำแหน่งใดก็ได้ มืออื่นอาจเล่นในตำแหน่งใดก็ได้ แต่มือเหล่านั้นจะมีผลกับกลยุทธ์ของคุณในแต่ละด่านที่แตกต่างกันของทัวร์นาเมนต์

เพื่อกลับไปที่คำถามเดิม ในการแข่งขันโป๊กเกอร์ คุณต้องเล่นไพ่ที่แข็งแกร่งเพื่อที่คุณจะได้ชนะบลายด์โดยบังคับให้พวกเขาโทรหรือให้โอกาสพวกเขาตามทัน คุณต้องใช้มือที่เล่นได้เพื่อใช้งาน มือเช่น A-5 หรือ A-4 ที่ไม่แข็งแรงมากเมื่อต้องใช้มือที่แย่กว่านั้นเพื่อให้คุณได้กำไรที่บลายด์

ดังนั้นถ้าคุณมีมือที่แข็งแกร่งมาก จงก้าวร้าว การเดิมพันที่ดุดันจะบังคับให้คู่ต่อสู้ของคุณทำการตัดสินใจที่ยากลำบาก ถ้าคุณคิดว่าคุณมีมือดีที่สุด เดิมพันเลย หากหุ้นของคุณต่ำ ให้เดิมพันอย่างจริงจัง คุณต้องการให้คู่ต่อสู้ของคุณกังวลว่าเมื่อคุณมีมือที่แข็งแกร่งมาก พวกเขาจะถูกบังคับให้ทำงานเพื่อมัน

นอกจากการเล่นโป๊กเกอร์ที่แข็งแกร่งแล้ว คุณต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวด้วย คุณจะต้องเรียนรู้เทคนิคในการอ่านคู่ต่อสู้ของคุณ ระหว่างทาง คุณจะต้องปรับกลยุทธ์เหมือนกับที่มืออาชีพทำ เมื่อทักษะของคุณก้าวหน้าและคุณเริ่มรับรู้ถึงนิสัยของคู่ต่อสู้ คุณจะสามารถระบุได้ว่าพวกเขากำลังพูดความจริงหรือไม่เมื่อพวกเขาคิดว่าคุณกำลังโกหก และคุณจะรู้ว่าเมื่อใดควรพับ

ผู้เล่นโป๊กเกอร์ระดับปรมาจารย์หลายคนมีสิ่งที่บางคนอาจพิจารณาถึงทักษะการเล่นโป๊กเกอร์ขั้นสูง ทักษะเหล่านี้อาจไม่ชัดเจนเสมอไป และต้องใช้การฝึกฝนอย่างมากเพื่อพัฒนาทักษะเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ด้วยทักษะที่คุณมีและความสามารถในการอ่านมือของคุณ คุณสามารถเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่อันตรายกว่าคู่ต่อสู้ของคุณได้
My Website: https://aexmo-slot.com/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.