NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Ritzz
Ritzz.net ‘ e hoşgeldiniz. 2014 yılından beri sizlere Makrome İpi, Amigurumi İpi, Örgü İpi, Hobi Malzemeleri gibi DIY ürünlerliye ilgili hizmet veriyoruz.

Makrome İpi kategorimizde birbirinden farklı binlerce ürünü bulabilir bu ürünler arasından dilediğiniz renk kombinasyonunu yaparak sipariş verebilirsiniz. Duvar Süsleri, Anahtarlık, Gökkuşağı süsü, Salıncak Hamak, Çanta, masa örtüsü ve dekoratif aksesuar yapabileceğinizi biliyor musunuz ? Tüm bu kadar ürün yelpazesini yapabilmeniz için 1 mm ‘den 20 mm ‘ye kadar farklı desen ve renkte ürüne ulaşmanız gerekiyor. İşte tüm bu ürünleri rittz .net’in geniş yelpazesinde bulabilirsiniz. 50’nin üzerinde Renk Seçeneği, pamuk, metalik gibi iplik alternatifleri farklı kalınlık ve uzunluktaki çeşitlere hemen göz atabilirsiniz. Ayrıca ürün sayfamızda ürün modellerinin yanı sıra Makrome Çanta yapımını öğrenebilir, Tüm İp Türlerini listeleyebilir ürün kalınlıklarına göre hangi ürünlerin yapılabileceği konusunda kısa bilgi alabilirsiniz. Eğer bu işte yeniyseniz ister hobi amaçlı isterseniz ticari amaçlı yapıyor olun bloğumuzdaki birçok ürün ile neler yapılır konularına göz atabilirsiniz. Youtube sayfamızda da aynı zamanda video içeriklerine göz atabilirsiniz. Aklınıza takılan tüm konularla ilgili canlı destek hattımızdan, müşteri hizmetlerimizden veya sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Ürünlerinizi hızlı kargo seçeneği ve güvenli ödeme yöntemiyle sipariş verebilirsiniz. Ayrıca kapıda nakit ödeme seçeneği de mevcuttur.


Read More: https://ritzz.net/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.