NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

8 mart kadınlar günü için kadınların aslında renkleri temsil ettiği bir temada sosyal medya paylaşım metni:

8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun!

Kadınların renkleri temsil ettiği bir gün olsun!

Siyah, beyaz, kırmızı, yeşil, mavi...

Her renk bir başka kadını temsil ediyor.

Siyah, kadınların özgürlüğünü temsil ediyor.

Beyaz, temizliği, saflığı ve masumiyeti temsil ediyor.

Kırmızı, ateşi, tutkuyu ve sevgiyi temsil ediyor.

Yeşil, doğayı, hayatı ve barışı temsil ediyor.

Mavi, denizi, ufkuyu ve sonsuzluğu temsil ediyor.

-----------------------------------------------------------------------------------

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Kadınların her türlü haklarının tanınması, korunması ve geliştirilmesi için mücadele eden tüm kadınları seviyoruz.

Kadınların eşitlik, özgürlük ve demokrasi için çalışmalarına destek veriyoruz.

Kadınların güçlü olması, toplumun güçlü olması için önemli olduğuna inanıyoruz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, tüm kadınlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.

-----------------------------------------------------------------------------------

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların eşitlik, özgürlük ve kalkınma haklarının savunulması amacıyla kutlanan bir gündür.

Kadınlar, toplumun temel taşıdır. Toplumun gelişmesinde, ilerlemesinde ve kalkınmasında kadınların önemli bir rolü vardır. Kadınların eşitlik, özgürlük ve kalkınma haklarının sağlanması, toplumun gelişmesi açısından son derece önemlidir.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, kadınlarımıza eşitlik, özgürlük ve kalkınma haklarının sağlanması için destek veriyoruz.

-----------------------------------------------------------------------------------

Kadınlar Gününüz kutlu olsun! Güçlü, güzel ve muhteşem olduğunuz için teşekkür ederiz. Siz ailelerimizin ve toplumlarımızın temelidir.
Happy Women's Day! Thank you for being strong, beautiful and amazing. You are the foundation of our families and our societies.

-----------------------------------------------------------------------------------

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! Kadınlarımıza değer vermeyi, onların haklarını savunmayı ve her zaman destek olmayı öğrenelim.

-----------------------------------------------------------------------------------


Kadınlar günün kutlu olsun!

Hayatımızın her anında bize destek olan, yalnız olmadığımızı hissettiren tüm kadınlarımıza teşekkür ediyoruz.

Sizleri çok seviyoruz!
-----------------------------------------------------------------------------------

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Hayatımızın her anında bize destek olan, başarılarımızda bizimle beraber olan tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun.

#8martdünyakadınlargünü


-----------------------------------------------------------------------------------

Her renk gibi her kadın da var oluşumuzun simgesidir.Renkler kendilerine özgü bir ışık saçarken var olurlar.

Kadının ürettiği her şey, toplumumuzun geleceğine ışık tutar.

Kadınların varlığı her şeyin başlangıcıdır.


-----------------------------------------------------------------------------------

Herkesin hayatında farklı bir kadın vardır. Kimine gülümserken, kimine sinirlenir. Kimine huzur verirken, kimine yıkıcıdır. Farklılıklarıyla herkesi etkileyen bu varlıklar, kadınlardır.

Kadınların ışığı herkesi aydınlatır. Yıldızlar gibi parlayarak, herkesi etkileyen bir ışık saçarlar. Herkesin hayatında farklı bir etki bırakırlar. Bu etki, herkesi aydınlatan ışığın etkisidir.


-----------------------------------------------------------------------------------

Her renk gibi her kadın da var oluşumuzun simgesidir. Renkler kendilerine özgü bir ışık saçarken var olurlar. Tıpkı Kadınların kendi gücünü simgelediği bir renginin olması gibi. Güçlü kadınlar için güçlü ve güzel renklerin olduğu bir dünya inşaa etmek için her gün uğraşıyoruz.

#herkadınınbirrengivardır-----------------------------------------------------------------------------------

Her renk gibi her kadın da var oluşumuzun simgesidir. Renkler, kendilerine özgü bir ışık saçarken var olurlar. Tıpkı Kadınların gibi...

Güçlü, özgün ve özgür kadınların dünyasındaki harika renkler için çalışıyoruz...

bir renginin olması gibi. Güçlü kadınlar için güçlü ve güzel renklerin olduğu bir dünya inşaa etmek için her gün uğraşıyoruz.

#herkadınınbirrengivardır


-----------------------------------------------------------------------------------
Her renk gibi her kadın da var oluşumuzun simgesidir. Renkler, kendilerine özgü bir ışık saçarken var olurlar. Tıpkı Kadınların gibi...

Güçlü, özgün ve özgür kadınların dünyasındaki harika renkler için çalışıyoruz...

#herkadınınbirrengivardır

For English :

Each woman is a symbol of our existence, just like colors are symbols of their own light. Just like women...

We are working hard to create a world of wonderful colors for powerful, unique and free women...

#everywomanhasaspecialcolor

******* tekrar -********
Her kadın varlığımızın bir sembolüdür, tıpkı renkler kendi ışık sembolleridir. Tıpkı kadınlar gibi...

Güçlü, benzersiz ve özgür kadınlar için harika renklerle dolu bir dünya yaratmak için çok çalışıyoruz...

#herwomanasspecialcolor
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.