NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

selam güzel sevgilim

İki gözümün çiçeği,benim biricik değerli sevgilim.İyi ki doğmuşsun bu pislik,ifrit dolu saçma dünyaya ki senin sayende güzelleşiyor artık.Sen her şeyi güzel, sen her şeyi anlamlı kılıyorsun.Senin gibi biri şu an var olmasaydı kim bilir ne ben ne Zeynep Eylül ne Nilza ne Ayça nerelerde olurduk.Sen olduğun sürece ışık var;sen yaşadığın ,o güzel dudaklarınla güldüğün an hayat anlamlı.Sanki sen bana baktığında güneş diğer gün doğuyor,sen bana baktığında kuşlar yeniden cıvıldamaya başlıyor.Her yeni güne uyandığımda senin aşkını,sevgini hissediyorum.Arada sana kötü davrandığımda kendimi öldürmek istiyorum Nehirim ya ama ne yapayım,düzelmeye çalışıyorum.Hatta seni o kadar çok seviyorum ki bunu kelimelere bile dökemiyorum.Ama bu sefer deneyeceğim.

Hani hep diyorsun ya neyimi beğeniyorsun benim diye, başlamak istiyorum:

O kadar yufka yürekli,o kadar insanın içini ısıtan birisin ki sen Nehir,bazen gerçekten anlayamıyorum bir insan kendini nasıl bu kadar geliştirebilmiş veya bu kadar uğraşmadan nasıl tek bir bakışta yüreğimi yakıyor anlayamıyorum işte.Bu kadar güzel bakan,bu kadar güzel seven biri hayatımda hiç görmemiştim.O bana baktığın ilk an,Saygınkent'in Japon Bahçesinde,anlamıştım ne kadar iyi;ne kadar saf, ne kadar temiz, ne kadar kusursuz biri olduğunu.E tabi zaman da yardım etti pekiştirmeme.Kusursuz demişken gerçekten senin kadar yardımsever birini hiç tanımadım ben hayatımda.O kadar yufla yürekli ve yardım seversin ki Nehir kelimeler gerçekten kifayetsiz kalıyor senin yanında.Diller,cümleler düğümleniyor aynı seslerin düğümlendiği gibi.Karşında dona kalıyorum bazen anlayamıyorum nasıl bu dünyada var olduğunu,nasıl hala bu kadar iyi biri olduğunu,nasıl bu kadar güzel sevip;nasıl bu kadar canayakın olduğunu.Hani derler ya zeki insanların kurnaz olduğunu,onların insanları çıkarlarına göre yanında tuttuğunu.Ben de buna inanırdım seni tanımadan önce,ama değişmiş meğer.Hayretler içinde bırakıyorsun beni inanamıyorum sana.Ama öyle bir şey var ki benden daha çok kimseler bilemez,sevdiğin kadar da güzel seviliyorsun.Sana aşık olmak mükemmel bir şey ya,sana aşık olmak her gün kışın arkasından baharın;savaşın arkasından barışın gelmesi gibi.Sana bakmalara doyamam sana yazmalara doyamam güzel sevgilim.O güzel yüzün hep gülsün.Sen gülünce güller açar gülpembe yani gerçekten de öyle.Sen gül ki dünyalar benim olsun,başka bir şey istemem.İyi ki doğmuşsun benim biricik,canım güzel sevgilim.İyi ki yanımdasın ve iyi ki aklımdasın.Seni seviyorum ve seni seveceğim.Nice mutlu,beraber güzel yıllarımıza.Hayat hep seni mutlu etsin.

     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.