NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

minecraft çoğu sunucuda çalışan 300 cps makrosu kendi hesabımda 1 ay kullandım ban felan yemedim sizede paylaşmak istedim.

Öncelikle TimeTravel dosyasını yönetici olarak çalıştırıyoruz sonrasında speed yazan kısıma 5 yazıyoruz uygulamayı alt sekmeye alıyoruz.
Sonrasında FasTClicker dosyasını açıp 350 yazıyoruz 600 gibi büyük rakamlar yazınca arada bir makro tespit edildi uyarısı geliyor GodBridge yapmak isteyenler aşşağıdan right seçip yukarda Trigger yazan kısıma bir kere tıklayıp hangi tuşa basınca çalıştırmak istediğini seçiyor ben mause orta tekerleğin basma tuşuna atadım daha rahat oluyor vuruş makrosu yapmak isteyenler yine aynı sadece right yerine left seçiyor ve makro tamamdır oyuna girebilirsiniz tuşa basılı tuttuğunuz zaman çalışacaktır.
-İNDİRME LİNKLERİ -
FastClicker: https://dosya.co/2pqt6ijpxhtl/FastClicker.exe.html
Time Travel: http://www.serialporttool.com/TimeTravel.htm

𝐒𝐢𝐭𝐞𝐥𝐞𝐫 𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐚𝐢𝐭 𝐝𝐞𝐠̆𝐢𝐥𝐝𝐢𝐫 𝐨𝐥𝐚𝐬𝐢 𝐛𝐢𝐫 𝐬̧𝐞𝐲𝐝𝐞𝐧 𝐛𝐞𝐧 𝐬𝐨𝐫𝐮𝐦𝐥𝐮 𝐝𝐞𝐠̆𝐢𝐥𝐢𝐦.


-intihar0
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.