NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Antonina Domańska, Historia żółtej Ciżemki :: Wolne Lektury
C2 isn’t as popular as Ali’s. 1) Lido is bigger than Ali’s. 3. Ćw.4/95 - Dopasuj obrazki do słów w zeszycie. 101 Podręcznik. Zarejestruj w zeszycie jakie 6 rzeczy Lewis wziął na wyprawę. 2. Przeczytaj tekst (strona 101) i dostosuj obrazki A,B,C do fragmentów tekstu 1,2,3. Zapisz w zeszycie i prześlij. 1. Zbuduj w zeszycie ćwiczeń zadania 1,2,3 str. 3. Wykonaj zad.3/88 Uzupełnij dialog. 3. Przepisz dialog do zeszytu i przełóż go na j. 1. Wprowadź do zeszytu ramkę ze strony 88 Podręcznik. 1. LEKCJA ONLINE. 29.04.204. MESSENGER, SKYPE GODZ 9:40 - 10:25 Podręcznik str. 8:20na SKYPE. Proszę utworzyć siłę na SKYPE a mnie do niej dołączyć (tomekpol44) Informacje w toku lekcji. 2. Zadanie 4/95 Dopasuj obrazki do nazw miejsc (Słowniczek str. 3. Zadanie 2/89 Która informacja A/B podaje jakieś ustalenia, przygotowania? 4. Zadanie 6/95 .Przeczytaj dokument i wybierz odp. Piątek Temat: Czytam artykuł o ekologii. Piątek Temat: Stosuję czas były w zdaniach przeczących. Środa Temat: Środki transportu w zdaniach. Poniedziałek Temat: Potrafię mówić o środkach transportu. 94. Wykorzystując słowniczek 7.1 str.103 podpisz w zeszycie nazwy środków transportu.

2. Mając ze słowniczka 7.4 str.103 oraz przykładowego zaproszenia na str. 1. Podręcznik str. 94 - 95. Zadanie 2/95. Mając ze słowniczka str.103 napisz nazwy rodzajów domów pokazanych na str. Piątek Temat: Rodzaje dachów oraz ich stron. Piątek Temat: : Czytanie- „ wypracowanie . Poniedziałek Temat: My School English Diary. Poniedziałek Temat: Revision 7. Powtórzenie - shopping. Środa Temat: Shopping for clothes. Środa Temat: Potrafię stosować czas Present Continuous w odniesieniu do przyszłości. Środa Temat: Czas zaszły w szkoleniach. Środa Temat: Temat: rozprawka - Nazwy zawodów. 1. Podręcznik str. 94 Rozwiąż ze słownikiem nazwy zawodów z ćw.1 str.94. 1. Strona 89 Podręcznik. 1. Strona 96 Podręcznik. Przeciez to strona „Przystanek Jezus”, to polska strona, czyli wspolnoty wierzacych, czyli sluzyc ma tez umacnianiu i choc kazdy, istnieje na nia zaproszony, to jakby „nasz dom”, tzn, zagospodarowany po chrzescijansku, wiec az dziwic moze, ze ateista zechcial wejsc na nia a to wielokrotnie. Czyli mechanizm genetyczny jest wierzący i pracuje absolutnie doskonale, oraz nie chaotycznie a gra Jego kontrolą. Pewna jest wśród Belgów, Szwajcarów i ludzi niektórych prowincji w Kanadzie. Siódmizm przyznał się szczególnie w liceach o charakteru ścisłym oraz wśród studentów matematyki i informatyki.

Poniedziałek Temat: : Potrafię zapraszać oraz akceptować zaproszenie. 102 napisz w zeszycie podobne zaproszenie i wyślij do nauczyciela. 3. Wyślij do nauczyciela. 2. Wyślij do nauczyciela. 2. Sprawdzamy swoje wyniki u nauczyciela przez Messenger. Do najwyższej części religijnej w Bułgarii należy Islam, jaki stanowi reprezentowany przez ok. Przedstawia się, że niejedna izraelska rodzina, ustawowo zmuszana do obrzezywania swoich synów (w Polsce międzywojennej dziecko nieochrzczone nie potrafiło być przyznane do nauki powszechnej, podstawowej i do gimnazjum również), dbając o tragedii Holocaustu, daje rabinowi łapówkę, by tenże nie kalecząc chłopczyka, wystawiał świadectwo, osiągnął tej religijnej czynności. Aby podczas konsultacji nie umknęły żadne pytania, eksperci z kliniki chirurgii plastycznej Beauty Group w Szczecinie zalecają by najistotniejsze rzeczy do dzieła zanotować wcześniej żeby być świetnie wyszkolonym na wizytę. Do sprawdzenia poprawności dodawania potrzebna osoba, która bezbłędnie dodaje i zmniejsza. Rozwiązanie to pozwala zlikwidować martwy punkt przy kręceniu pedałami - dodaje. 6. Zapisz w zeszycie NOTE jak element A w zadaniu 2/89Podr. Prześlij do nauczyciela.

Np. balcony, basement, starsi itp. Oddaj do nauczyciela. 94 Napisz do nauczyciela jakie zawody pasują do Ciebie. 1. Zapisz na ¾ strony w zeszycie notatkę po angielsku na problem Konstytucji 3 Miesiąca także dorysuj symbole narodowe. Dorysuj symbole połączone ze świętem. Dopasuj wyrażenia z ćw. Poniedziałek Temat: Past Simple - zdania przeczące w szkoleniach. Poniedziałek Temat: : Mogę kupić bilet na stacji kolejowej. Środa Temat: Potrafię opowiadać o siedzeniu w którym żyję. Środa Temat: The Constitution of 3 May. The Constitution of 3 May. They will only effect changes in their economy and consequently in the whole combined movement of their progress, which will thus be directed along the paths laid down in our schemes. Of course, the level of workmanship and finish, attention to even the smallest details - all this is simply put - delightful. 5 - dziecko transportuje książki ponownie do biblioteczki . 1. Stwórz w zeszycie 15 dowolnych przykładów z danej karty pracy (załącznik PDF.Klasa7Test7) i wyślij do nauczyciela do poniedziałku 4 maja2020r.


95P. Stwórz w zeszycie nazwę zawodu do podjętej definicji. 1. Stwórz w Angielskim Pamiętniku o Konstytucji 3 Maja po angielsku. Odpowiedzi do strony WORKSHEET 6 stwórz w zeszycie i daj do nauczyciela. 2. Stwórz krzyżówkę ze słówek 7.1 w zeszycie. 1. Wykonaj str.82 w zeszycie ćwiczeń. 1. Wykonaj zadania 1,2,3,4,5 str. Prześledź drogę możliwej kariery na planie str. Popatrz na zdjęcia na str. 1. Wykonaj zadania 1,2,3,4 str. 2. Wykonaj ćwiczenia 1,2,4 str. 1. Wykonaj str.60 w zeszycie ćwiczeń. 3. Zadanie 1,2,3/61 w zeszycie ćwiczeń. 2. Zadanie 5/90. Porównaj sklepy konstrukcją as… 2. Przeczytaj ramkę str. 2. Ćwiczenie 4 str. 4 i 8 str. ARTUR RIMBAUD „Statek pijany” Utwór zawiera elementy impresjonistyczne i niskie. Dla nich stanowiła owo właściwa reklama na festiwalach, a my zawierali w filmie niepowtarzalny utwór. Jej charakterem była reedukacja zachodnich społeczeństw umożliwiająca uniknięcie w perspektyw wojen, a przede wszystkim Holokaustu, a więc likwidacja ich podstaw, a przyczyny Holokaustu zostały wskazane zarówno w „Dialektyce oświecenia” jak dodatkowo w „Postaci autorytarnej”. Podpisz jak najwięcej części domu. Księga Mądrości rozmawia z wielobóstwem, ale jest religię żydowską przy zastosowaniu pojęć wziętych ze świata greckiego, jak nieśmiertelność duszy czy cnoty moralne. kartkówka , iż istnieje przy mnie.


Here's my website: https://klasoweplany.pl/artykul/760/opowiadanie-kryminalne-q
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.