NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Money Robot - candid - 027
کاندید - فروشگاه هوم دیش

اشیا نوک تیز مانند چاقو را داخل قابلمه نکشید. چدن از آلیاژهایی مانند آهن، کربن و سلیسیم ساخته میشود که بیش از نود و پنج درصد وزن آن آهن و باقی از دو عنصر دیگر است. سرویس بایو گرانیت کاندید دارای قابلمه هایی به سایزهای ٢٠، ٢۴، ٢٨ و ٣٢ و یک تابه دو دسته به سایز ٢٨میباشد که هر یک از قابلمه ها دارای درب پیرکس شکیل و زیبا هستند. جنس بدنه کلیه سرویسها از گرانیت است و تکنولوژی بکار رفته در قسمت تحتانی این محصولات آن را از شعله پخش کن بینیاز میکند. جنس بدنه این ظروف از آلومینیوم آلیاژی می باشد و از نظر استحکام در مقابل ضربه و همچنین مقاومت در برابر حرارت یکی از مواد قدرتمند در بین مواد آلیاژی می باشد. اصلا به هیچ وجه از وسایل فلزی برای هم زدن و جابجایی مواد غذایی در قابلمه گرانیتی کاندید استفاده نکنید. ظروف قابلمه کارال قیمت قابلمه از ضروری ترین وسایل هر آشپزخانه ای است.برای پختن هر نوع غذایی به ظروف مختلفی از قبیل انواع اندازه های قابلمه ، تابه ، شیرجوش و … سرویس پختوپز ۱۰ پارچه «بنتاتی» مدل «BN1636» شامل ۴ عددی قابلمه با سایزهای متنوع و یک تابه است که یکی از قابلمهها دارای یک دسته بلند است. ᠎Th is  po st has be en created with G SA  Con tent᠎ G enerator DEMO!

سرویس قابلمه مارک کاندید سرویس قابلمه وی ام اف WMF مدل Provence Plus دارای یک قابلمه سایز۱۶ با ظرفیت ۱.۹ لیتر یک تابه در سایز۱۶ با ظرفیت ۱.۷ لیتر و یک عدد قابلمه در سایز ۲۰ با گنجایش ۲.۵ لیت یک عدد قابلمه در سایز ۲۰ با گنجایش ۳.۳ لیتر و یک قابلمه در سایز ۲۴ با گنجایش ۵.۷ لیتر می باشد. مشخصات تعداد پارچه ۱۶ پارچه کشور مبداء برند چین وزن بستهبندی ۱۱۲۱۰ گرم ابعاد بستهبندی ۵۰۵۰۵۰ سانتیمتر سایر توضیحات یک عدد قابلمه گرانیتی درب دار با قطر ۱۶ سانتی متر یک عدد قابلمه گرانیتی درب دار با قطر ۲۰ سانتی متر یک عدد قابلمه گرانیتی درب دار با قطر ۲۴ سانتی متر… این سرویس شامل سه عدد قابلمه در سایزهای کوچک با قطر ۲۰، متوسط با قطر ۲۴ و بزرگ با قطر ۲۸ سانتیمتر است. گرانیت نسبت به تفلون دارای خاصیت مقاومت بیشتر نسبت به گرما و سرما و برخورد با جسم تیز است. این خاصیت می تواند با استفاده کمی از روغن بهبود یابد . بدون در یا درب دار ، از جنسهای مختلف استیل ، چدنی ، مسی و گرانیتی نیر داریم.برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قیمت و خرید انواع سرویس قابلمه ایرانی ، خارجی ، ارزان قیمت با جنس های مختلف استیل ، گرانیتی ، چدنی ، تفلون و سرامیکی این پست را بخوانید.

قابلمه کاندید کارخانه ناب استیل با قدمت حدود 40 سال از ابتدای فعالیت تاکنون انواع قاشق و چنگال ناب استیل را با گارانتی های مادام العمر و طولانی مدت به مشتریان خود عرضه کرده که نشان از کیفیت بالای محصولات ناب استیل دارد. سرویس پخت و پز ۲۱ پارچه روتردام (RotterDom) ساخته شده از جنس رویه گرانیت همراه با ماربل است که این موضوع باعث میشود که چسبندگی در این ظروف به صفر برسد به طوری که طبخ غذا با کمترین میزان روغن صورت بپذیرد. 1. قبل از اولین استفاده ظرف را با آب گرم و مایع ظرفشویی شسته و خشک کنید و تمام سطح آن را با مقداری روغن خوراکی چرب کرده و بعد از ساعتی مجدداً آن را شسته و سپس اولین طبخ را انجام دهید. گرانیت زیبا و با کیفیت ایرانی.. علاوه بر این گرانیت استفاده شده در این سرویس، کاملا ضد خش بوده و حتی در مقابل قاشقهای آهنی نیز مقاوم میباشد. شرکت آذین گستر شفق با نشان تجاری کاندید Candid پیشرو در تولید ظروف پخت و پز آشپزخانه دایکستی میباشد. شرکت آذین گستر شفق با نشان تجاری کاندید شرکتی پیشرو در صنعت ظروف پخت و پز و یکی از بزرگترین تولید کنندگان این دسته محصولات میباشد. ᠎This po st w as done by GSA  Con᠎tent Generator DEMO!

هم اکنون پس از گذشت حدودا 15 سال این شرکت با فضایی مدرن و کارمندانی باتجربه با ساخت و تولید سرویس ها و محصولاتی بهینه شده و با کیفیت بهتر میپردازد. 6. به دلیل ترکیب نشدن روکش قابلمه های گرانیتی با غذای در حال پخت می توانید برای مدت طولانی غذا ها را درون این قابلمکه ها نگهداری کنید بدون آن که نگران سالم ماندن غذا ها باشید . سرویس چهارده پارچه گرانیتی نچسب ویکند، مدل New Flower، دارای چهار قابلمه و یک تابه به همراه پنج درب پیرکس، کفگیر، ملاقه و دستگیره است. این شرکت با بهره گیری از آخرین دستاوردهای ساخت ظروف آلومینیومی دایکستی و توسط ماشین آلات مدرن و بروز قادر به تولید مرغوبترین ظروف آشپزی شامل انواع قابلمه و تابه در اشکال و سایز های متنوع و با پوشش های سرامیک ، بایو گرانیت، تفلون و گرانیت و سوپر گرانیت می باشد. اولین نکته استفادهنکردن از قابلمهها و تابه روی حرارت بسیار زیاد، بدون وجود موادغذایی یا روغن است؛ زیرا باعث سوختن ظروف میشود. سرویس پخت و پز ۲۰ پارچه ام جی اس مدل Korea C از جنس رویه گرانیت همراه با ماربل ساخته شده است که این موضوع باعث میشود که چسبندگی در این ظروف به صفر برسد به طوری که طبخ غذا با کمترین میزان روغن و حتی در بعضی مواقع بدون روغن صورت پذیرد.

Read More: https://homedish.ir/product-brands/karal/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.