NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Money Robot - TakStil - 31
نمایشگاه محصولات تک استیل - فروشگاه اینترنتی سیتی کالا - شبکهما

جنس بدنه تماماً استیل است و دارای درب میباشد و در دو نوع دو دسته و تک دسته است. که نوع سیلور آن از یک پایه استیل و ظرف پیرکس تشکیل شده است. همچنین تمامی دستگیره و پایه ها از مواد پلیمری ABS با روکش فلزی نیکل و کروم می باشد. این سوفله خوری با بدنه ای از جنس استیل ضد زنگ 10/18، با طراحی دسته و پایه های مشکی پلیمری ABS با روکش فلزی نیکل و کروم و با گنجایش 2.2 لیتر مناسب برای میز و سفره با شکوه شماست. سوفله خوری مارک تک استیل از سوفله خوری ها نیز به صورت ترکیب این دو رنگ هستند که معمولا با بدنه نقره ای و دسته های طلایی نگین دار در بازار موجود هستند که بسیار مناسب برای سرو و پذیرایی خوراک ها، خورش و پلو در میهمانی ها می باشند. تمامی محصولات نسبت به تغییر رنگ قطعات استیل تا 20 سال ضمانتنامه معتبر دارند.

و با هر ظروفی در آشپزخانه ی شما ست می شود . وزن تابه تا حدی خوب است و از سایزهای کوچک تا به بزرگ ساخته شده و در بازار موجود است. دارای جنس عالی و وزن مناسب باشد. شایان ذکر است به دلیل وزن بالای چدن امکان تولید تابه های سایز بزرگ به صورت تک دسته وجود ندارد. موجودی و سلامت کالای مورد نظر شما ابتدا بررسی شده و سپس امکان پرداخت و تسویه حساب برای شما فراهم خواهد شد. این تابه علاوه بر امکان پخت روی گاز به شما اجازه پخت روی زغال و یا درون فر را میدهد. تمامی محصولات نامبرده شده دارای کیفیت درجه یک می باشند و چنانچه شما قصد تهیه جهیزیه را دارید این برند میتواند یکی از گزینههای مناسب پیش رو برای شما باشد . ظرف پیرکس سوپ خوری را می توان به راحتی در مایکروفر به دمای 300 ، فر و همچنین فریزر و یخچال نگهداری کرد و هیچ مشکلی برای آن پیش نمی آید. برای اینکه آشپزخانه ای متفاوت داشته باشید انتخاب های زیادی پیش روی شما خواهد. و با هر ظروفی در آشپزخانه ی شما ست می شود . این ست زیبا شامل شش عدد استکان به همراه یک قندان میباشد. آیا می دانستید کارد تک استیل کلاسیک علاوه بر ظاهر زیبا ، بسیار شیک و خوش دست بودنش دارای کیفیت بالایی است ؟  This data was done  by G᠎SA C ontent  Generator DEMO !

قيمت سوفله خوري تك استيل آیا می دانستید کارد تک سرامیک علاوه بر ظاهر زیبا ، بسیار شیک و خوش دست بودنش دارای کیفیت بالایی است ؟ بعضی از این سرویس ها جعبه ای هستند و بعضی دیگر آویزانند که هر دو زیبا و شیک هستند .کارد تک سرامیک که ما در این سایت به شما معرفی می کنیم علاوه بر ظاهر زیبایش دارای دسته بسیار مقاوم و بدنه ی استیل ضد زنگ است . بعضی از این سرویس ها جعبه ای هستند و بعضی دیگر آویزانند که هر دو زیبا و شیک هستند .کارد تک استیل کلاسیک که ما در این سایت به شما معرفی می کنیم علاوه بر ظاهر زیبایش دارای دسته بسیار مقاوم و بدنه ی استیل ضد زنگ است . هماهنگی ، طراحی و ظاهر کارد و چنگال پذیرایی ، با طراحی بشقاب ها بسیار حائز اهمیت است .کاردها از نظر شکل و جنس انواع مختلفی دارند که بنا به سلیقه ی هر کس می تواند انتخابی داشته باشد . سرویس هایی تهیه کنید علاوه بر ظاهر زیبا کیفیت مناسبی داشته باشند. تابه استیل ضد زنگ و ظاهری زیبا دارد. تک استیل برند ایرانی با تولید محصولات با کیفیت و بسیار زیبا و شیک مانند سوفله خوری های استیل، طلایی و رزگلد، سوپ خوری، سالادخوری، سینی، سرویس چایخوری و قهوه جوش توانسته جایگاه خاصی را در بین خانم های با سلیقه پیدا کند.

خرید سوفله خوری تک استیل یکی از ظروف زیبا، شیک و پرکاربرد در آشپزخانه سوفله خوری است؛ اما احتمالا هنگام خرید در بازار و فروشگاه های لوازم خانگی دچار سردرگمی می شوید و با خود می گویید که سوفله خوری استیل دوقلو بخرم یا تک ؟ این ظروف کمبود یون آهن در بدن را نیز جبران میکنند. این ظروف تماما از جنس استیل بوده و بخاطر جنس و کیفیت منحصر بفرد آن در میان سوفله خوری های موجود در بازار ایران جزو محصولات با کیفیت و ممتاز به شمار میرود. برای شستشوی سوفله خوری می توانید آن ها را درون ماشین ظرف شویی قرار دهید اما شستشو دستی بهتر است. ظرف داخلی تمامی مدل های سوپ خوری از جنس پیرکس می باشد که مقاومت حرارتی آن تا 300 درجه سانتی گراد است و می توانید حتی بدون نگرانی ظرف را داخل مایکروویو یا فر قرار دهید بدون اینکه نگران باشید ظرف در اثر شوک حرارتی دچار شکستگی شود. تابه سایز22 یک تابه متوسط است که می توان در آن برای تعداد افراد بین 2 تا 4 نفر غذایی درست کرد. ᠎This post has ᠎been cre ated by GSA Content Generator DE MO!

Website: https://homedish.ir/product-brands/tak_steel/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.